Search

COO-5 от 19.08.2016г.

19.08.2016 г.                                                                                             


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-5/

Избор на изпълнител за предоставяне на Консултантски услуги включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходимо на община Сливо поле  за кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи пътни и  улични принадлежности – енергозахранващи и осветителни съоръжения и тела, камери за видеонаблюдение в съставните населените места на община Сливо поле"  по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони",  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Обява за събиране на оферти ID 9055572

Обява за събиране на оферти ... 19/08/2016

Документация към обществената поръчка .... 19/08/2016

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) ... 19/08/2016

Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти ... 29/08/2016

Web design & SEO by Zashev