Search

ДБО-1 от 07.10.2014г.

07.10.2014 г.


ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА на твърди и течни горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2014/ 2015 година, по обособени позиции, както следва:

1. Първа обособена позиция: Газьол за отопление с шифър по ЕКП 02144400045 – до 60000 литра;

2. Втора обособена позиция: Донецки въглища – до 150 тона;

3. Трета обособена позиция: Български брикети - до 8 тона.

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е реализирано с процедура на договаряне без обявление, чрез "Българска стокова борса" АД по реда на ЗСБТ.


Договор за доставка на течни горива - по обособена позиция 1 - дата на публикуване 27.10.2014 г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2014 г. ... 02/12/2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 02/02/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г. ... 07/05/2015

Линк към АОП - информация за приключване на договор, обособена позиция 1 ... 12/05/2015

 


Договор за доставка на твърди горива - по обособена позиция 2 и по обособена позиция 3 - дата на публикуване 27.10.2014 г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2014 г. ... 02/12/2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015

Линк към АОП - информация за приключване на договор, обособена позиция 2 ... 12/05/2015

Линк към АОП - информация за приключване на договор, обособена позиция 3 ... 12/05/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП ... 12/05/2015

Web design & SEO by Zashev