Search

МИГ Тутракан- Сливо поле

 

 

 

 

 

 

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

На 22.03.2023 г. беше подписан Административен Договор № BG06RDNP001-19.619-0001-С01/2023г. между Община Сливо поле, представлявана от Валентин Христов Атанасов – Кмет на Община Сливо поле, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група /МИГ/ „Тутракан – Сливо поле“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле и с.Ряхово, община Сливо поле, област Русе със следните подобекти:

Подобект № 1: Реконструкция и рехабилитация на улица „Цар Калоян“ по регулационния план  на гр.Сливо поле от ОТ 124 до ОТ 85;

Подобект № 2: Реконструкция и рехабилитация на улица „Олимпи Панов“ по регулационния план на гр.Сливо поле от ОТ 223 до ОТ 247;

Подобект № 3: Реконструкция и рехабилитация на улица „Хан Аспарух“  по регулационния план  на с.Ряхово от ОТ4 до ОТ13 и от ОТ 23 до ОТ 26;

Подобект № 4: Реконструкция и рехабилитация на улица „Витоша“ по регулационния план на гр.Сливо поле от ОТ 83 до ОТ 119;

Подобект № 5: Реконструкция и рехабилитация на улица „Чавдар Войвода“ по регулационния план  на гр.Сливо поле от ОТ 142а до ОТ 145“

 

Одобрените за финансиране разходи са в размер на  299 995,85 лв. без ДДС.

Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: 269 996,25 лв.

Национално финансиране: 29 999,60 лв.

Начало: 22.03.2023 г.

Край: 30.06.2025 г.

Цели на проекта:

Обща цел: Подобряване облика на населените места и свързаната с тях инфраструктура.

Приоритет 2 „Подобряване на жизнената среда и достъпа до услуги за населението“.

Специфична цел 1: Подобряване технико-експлоатационните качества на уличната инфраструктура в гр. Сливо поле, осигуряване на безопасна транспортна инфраструктура за хора и МПС чрез Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле и с.Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе с пет подобекта.

Проектното предложение адресира необходимостта от осигуряване на безопасна жизнена среда за гражданите и гостите на град Сливо поле, село Ряхово, както и за населението от останалите населени места на общината.


Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

На 14.06.2022 г. беше подписан Административен Договор № BG06RDNP001-19.251-0003-С01/2022г.  между Община Сливо поле, представлявана от Валентин Христов Атанасов – Кмет на Община Сливо поле, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група /МИГ/ „Тутракан – Сливо поле“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. 

С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на проектно предложение: „Основен ремонт на съществуваща сграда към стадион в с.Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе“

Одобрените за финансиране разходи са в размер на  57 049.41 лв. без ДДС.

Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: 51 344.46 лв.

Национално финансиране: 5 704.95 лв.

Начало: 14.06.2022 г.

Край: 30.06.2025 г.

 Цели на проекта:

Обща цел: Подобряване на услугите за населението, свързани със свободното време, спорта и свързаната с тях инфраструктура. .

Специфична цел 1: Подобряване облика на населените места и изграждане на инфраструктура за спорт чрез Основен ремонт на съществуваща сграда към стадион в с. Голямо Враново.

Специфична цел 2: Подобряване на услугите за населението, свързани със спорта.

Планираните инвестиции ще допринесат за постигане на целите и изпълнение на приоритетите на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот, развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията.

 


 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

На 05.04.2022 г. беше подписан Административен Договор № BG06RDNP001-19.251-0002-С01 между Община Сливо поле, представлявана от Валентин Христов Атанасов – Кмет на Община Сливо поле, Местна инициативна група /МИГ/ „Тутракан – Сливо поле“ и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

С подписването на договора общината ще получи 100 % безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проектно предложение: “Основен ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда- „Младежки дом“ в гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе“

 

Одобрените за финансиране разходи са в размер на  110 469,50 лв. без ДДС.

Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: 99 422,55 лв.

Национално финансиране: 11 046,95 лв.

Начало: 05.04.2022 г.

Край: 05.04.2025 г.

Кратко описание на проекта: Извършване на строително - монтажни работи по проект “Основен ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда - „Младежки дом“ в гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе“,

Цели на проекта: Основната цел на проектното предложение е подобряване на местните културни услуги за населението и свързаната с тях инфраструктура, насърчаване на социалното приобщаване, подобряване качеството на живот в община Сливо поле и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на привлекателна жизнена среда и съхранено културно-историческо наследство.

Очаквани резултати: Основният ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда – „Младежки дом“ в гр. Сливо поле, общ. Сливо поле ще допринесе за подобряване облика на населеното място и културната инфраструктура, както и за подобряване на услугите за населението, свързани с прекарване на свободното време в частност културните услуги.

 


 

 

 

 

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

             На 02.12.2021г. г-н Валентин Атанасов – Кмет на Община Сливо поле подписа Административен Договор № BG06RDNP001-19.251-0005-С01/2021г.  с ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група/МИГ/ „Тутракан – Сливо поле“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по  процедура от ИСУН № BG06RDNP001-19.251-S1, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020  г. 

   С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на проектно предложение: „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване - гробищни паркове на територията на община Сливо поле със следните подобекти:

-Подобект №1- Гробищен парк с. Бабово

-Подобект №2- Гробищен парк с. Бръшлен

-Подобект №3- Гробищен парк с. Борисово

-Подобект №4- Гробищен парк с. Юделник

-Подобект №5- Гробищен парк с. Малко Враново

-Подобект №6- Гробищен парк с. Кошарна“

 

Одобрените за финансиране разходи са в размер на 160 501,47  лева без ДДС.

Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:

 144 451,33      лева

Национално финансиране: 16 050,14 лева

Начало: 02.12.2021г

Край: 30.06.2023 г.

 

             Цели на проекта:

Обща цел: Подобряване средата на живот и достъпа до услуги на територията на местната инициативна група чрез инвестиции в дребномащабна инфраструктура.

Специфична цел 1: Подобряване облика на площи за широкообществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение , чрез изграждане и/или обновяване на 6 гробищни парка на територията на Община Сливо поле.

Специфична цел 2: Подобряване на услугите за населението, свързани с прекарване на свободното време, в частност религиозни празници,

 


 

 

 

 

 

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

             На 05.11.2021г. г-н Валентин Атанасов – Кмет на Община Сливо поле подписа Административен Договор № BG06RDNP001-19.141-0012-С01/2021г.  с ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група/МИГ/ „Тутракан – Сливо поле“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по  процедура от ИСУН № BG06RDNP001-19.141, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020  г. 

   С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на проектно предложение:

Организиране и провеждане на „Рибен фест Бръшлен“

Одобрените за финансиране разходи са в размер на  15 923,71  лева без ДДС.

Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:

14 331,34  лева

Национално финансиране:  1 592,37 лева

Начало: 05.11.2021 г

Край: 30.06.2023 г.

 

             Цели на проекта:

Проектът е насочен към постигане на следните цели:

• Повишаване информираността на населението за богатството на местното културно-историческо наследство;

• Включване на местното население в инициативи по изучаване и съхраняване на културното наследство;

• Популяризиране на културно-историческото наследство посредством организиране на различни събития в подкрепа на развитие на местен туризъм. Проектът адресира нуждата от съхраняване и развитие на териториална идентичност, на основата на културно-историческо наследство с оглед сплотяване на местната общност и развитие на туризъм. В тази връзка проектът е в съответствие с цел "Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле" от Приоритет 1: Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности, посредством инициативи в подкрепа развитието на туризма.

  

 

 

 

 

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

             На 06.04.2021г. г-н Валентин Атанасов – Кмет на Община Сливо поле подписа Административен Договор № BG06RDNP001-19.251-0004-С01/2021г.  с ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група/МИГ/ „Тутракан – Сливо поле“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по  процедура от ИСУН № BG06RDNP001-19.251-S1, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020  г. 

   С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле със следните подобекти:

Подобект № 1 – Рехабилитация на улица в кв. 119 по плана на гр. Сливо поле  от ОК 127, ОК 336, ОК 337 до ОК338;

Подобект № 2 – Рехабилитация на улица в кв. 119 по плана на гр. Сливо поле   от ОК337 до ОК340;

Подобект № 3 – Рехабилитация на улица в кв. 119 по плана на гр. Сливо поле от ОК340, ОК 341, ОК 342 до ОК343.“

 

Одобрените за финансиране разходи са в размер на  49 502,17 лева без ДДС.

Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: 44 551,95 лева

Национално финансиране: 4 950,22 лева

Начало: 07.04.2021 г.

Край: 30.06.2023 г.

 

             Цели на проекта:

Проектното предложение има за цел подобряване облика на населените места и свързаната с тях инфраструктура, като с това ще допринесе за постигане на Приоритет 2 „Подобряване на жизнената среда и достъпа до услуги за населението“.

 

Специфична цел 1: Подобряване технико-експлоатационните качества на уличната инфраструктура в гр. Сливо поле, осигуряване на безопасна транспортна инфраструктура за хора и МПС чрез Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле със следните подобекти:

№ 1 – Рехабилитация на улица в кв. 119 по плана на гр. Сливо поле от ОК 127, ОК 336, ОК 337 до ОК338;

№ 2 – Рехабилитация на улица в кв. 119 по плана на гр. Сливо поле от ОК337 до ОК340;

№ 3 – Рехабилитация на улица в кв. 119 по плана на гр. Сливо поле от ОК340, ОК 341, ОК 342 до ОК343.

Специфична цел 2: Подобряване достъпа на гражданите и гостите на града до обществени сгради - поликлиника, спешна помощ, РУ на МВР гр. Сливо поле.

Проектното предложение адресира необходимостта от осигуряване на безопасна жизнена среда за гражданите и гостите на града, както и за населението от останалите населени места на общината.

Web design & SEO by Zashev