Search

МИРГ "Главиница- Тутракан- Сливо поле"

Стратегия за местно развитие на Местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан – Сливо поле

 


   

1. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "РИБАРСТВО" на Република България, финансирана от Европейски фонд по рибарство 2007-2013 г.

Регистрационен номер на договора: № 196/07.06.2013 г.

Регистрационен номер на проектното предложение: BF-2012-GTS-2.1.01.-003

Наименование на проекта:

"Подобряване средата на живот в населените места от община Сливо поле, разположени по поречието на р.Дунав и подобряване на достъпа до крайбрежната зона на гр.Сливо поле"

По мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 
4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и  покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос №4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период  2007-2013 г.

 


2. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "РИБАРСТВО" на Република България, финансирана от Европейски фонд по рибарство 2007-2013 г.

 

Регистрационен номер на договора: № 223/28.08.2013 г.

Регистрационен номер на проектното предложение: BF-2012-GTS-3.1.01.-002

Наименование на проекта:

"Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен"

По мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 
4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и  покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос №4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г.

 


2. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "РИБАРСТВО" на Република България, финансирана от Европейски фонд по рибарство 2007-2013 г.

 

Регистрационен номер на договора: №536/13.11.2015 г.

Регистрационен номер на проектното предложение: № BG-2015-GTS-2.1.01-001

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

"Създаване на зона за отдих с детски площадки в гр.Сливо поле"

По мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 
4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос №4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период  2007-2013 г.


Наименование на проекта "Подготовка на Местна стратегия за развитие на територията на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“"
 
 
 
 

 

 
 
Web design & SEO by Zashev