Search

Мярка 7.2

Запитване на представяне на оферта за предоставяне на консултантски услуги свързани с подготовката на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021- Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ...  публикувано на 16/12/2022 г.

Покана за пазарни консултации за определяне стойността на разхода за извършване на СМР свързани с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021- Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ... публикувана на 08/03/2023 г.

Резултати от пазарни консултации ... публикувани на 17/03/2023 г. 

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на обект „Основен ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда – „Младежки дом“ в гр. Сливо поле, Община Сливо поле, Област Русе ... публикуван на 20/03/2023 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги свързани с управлението на проект „Основен ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда – „Младежки дом“ в гр. Сливо поле, Община Сливо поле, Област Русе ... публикуван на  20/03/2023 г.

Утвърден протокол за избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги ... публикуван на 30/03/2023 г.

Утвърден протокол за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор ... публикуван на 30/03/2023 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги - сграда Данъчна служба ... публикуван на 07/07/2023 г.

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор - сграда Данъчна служба ... публикуван на 07/07/2023 г.

Избор на изпълнител - Данъчна служба ... публикуван на 14/07/2023 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги свързани с управление на проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Ряхово и село Борисово, община Сливо поле ... публикуван на 26/01/2024 г.​

Утвърден протокол - консултантски услуги за управление на проект ВиК с. Ряхово и с. Борисово ... публикуван на 05/02/2024 г.​

Web design & SEO by Zashev