Search

Обществени поръчки стартирали преди 08.12.2016г.

Съкращения:

ПП - Публична покана

ОП - Открита процедура

ДБО - Договаряне без обявление

СОО - Събиране на оферти с обява

ПС - Публично състезание


 

ПП-1 Публична покана ID 9034180 от 30.09.2014 год.    
Зимно поддъpжане на общинска пътна мрежа
ПП-2 Публична покана ID 9034428 от 07.10.2014 год.   


Доставка на специализирани съдове за събиране на отпадъци 


ДБО-1  
Договаряне без обявление от 29.09.2014 год.    
Доставка на твъpди и течни гоpива за отопление
ПП-3  Публична покана ID 9035234 от 28.10.2014 год.    
Изpаботване на два инвестиционни пpоекта 
ОП-1  Открита процедура с прилагане на опростени правила ... 05/11/2014 год.     
Строителство: Създаване на зона за отдих в с.Бръшлен
ОП-2  Открита процедура с прилагане на опростени правила ... 18/11/2014 год.    
Доставка на обзавеждане
и оборудване 

ДБО-2     
Договаряне без обявление от 26.11.2014 год.  
Доставка на гоpива за МПС за 2015 г. 
ПП-4   Публична покана ID 9037399 от 12.12.2014 г. Доставка на храни за 2015 г. за ОДЗ "Мечо пух" и ДСП гр.Сливо поле 
ПП-5  Публична покана ID9038387 от 27.01.2015 г. Доставка на храни за 2015 г. за ЦСРИ "Здравец" с.Ряхово
ПП-6   Публична покана ID9040024 от 21.03.2015 г. Строителство "Основен ремонт на обекти от ОПМ"
ПП-7   Публична покана ID9040295 от 30.03.2015 г. Услуга "Дезинсекция-унищожаване на вредни насекоми-комари" 
ПП-8   Публична покана ID9041477 от 05.05.2015 г. Услуга "Изготвяне на екологична оценка на ОУП на община Сливо поле" 
ОП-3   Открита процедура с прилагане на опростени правила ... 28/05/2015 Открита процедура - Доставка на на нов комбиниран багер - товарач 
ПП-9 Публична покана ID9043065 от 23.06.2015 г.  Строителство "Ремонт на улици в населените места от Община Сливо поле"
ДБО-3  Договаряне без обявление от 14.09.2015 г. Доставка "Течни и твърди горива за отопление сезон 2015/2016 г. и отоплителен сезон 2016/2017 г." 
ПП-10  Публична покана ID9046555 от 07.10.2015 г.  Услуга "Зимно поддържане на ОПМ и МП/улици на територията на Община Сливо поле през оперативната 2015/2016 г.  
ДБО-4   Договаряне без обявление от 23.10.2015 г. Доставка "Твърди горива за отопление сезон 2015/2016 г."  
ПП-11 Публична покана ID9047516 от 11.11.2015 г.  Доставка на храни за 2016 г. за ОДЗ "Мечо пух" и ДСП гр.Сливо поле  
ДБО-5  Договаряне без обявление от 14.12.2015 г.  Доставка на гоpива за МПС за 2016 г. 
ОП-4  Открита процедура с прилагане на опростени правила от 29.01.2016 год Доставка на ново специализирано транспортно средство 
ПП-12  Публична покана от 29.02.2016 г.  Доставка на хранителни продукти 
ОП-5  Открита процедура с прилагане на опростени правила от 07.04.2016 г.  Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги 
ОП-6 Открита процедура с прилагане на опростени правила от 13.04.2016 г. Избор на проектант за изготвяне на технически проект
ОП-7  Открита процедура с прилагане на опростени правила от 13.04.2016 г  Избор на проектант за изготвяне на технически проект 
ОП-8  Открита процедура с прилагане на опростени правила от 13.04.2016 г  Избор на проектант за изготвяне на технически проект 
СОО-1  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 06.06.2016 г. Основен ремонт на Домашен социален патронаж – с. Бабово 
СОО-2  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 12.07.2016 г. Извършване на СМР за ремонт на общински сгради  
СОО-3  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 05.08.2016 г.  Доставка чрез покупка на нов трактор за нуждите на Община Сливо поле 
СОО-4  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 05.08.2016 г. 

 

Доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци 
СОО-5  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 19.08.2016 г

 

Избор на изпълнител за предоставяне на Консултантски услуги 
СОО-6 СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 07,09.2016 г. 

 

Извършване на СМР за ремонт на общински пътища и улична мрежа 
СОО-7  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 16.09.2016 г.

 

Предоставяне на консултантски услуги 
СОО-8  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 16.09.2016 г. 

 

Проектиране и упражняване на авторски надзор 
СОО-9  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 29.09.2016 г.

 

Избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца" 
СОО-10  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 04.10.2016 г.  Доставка на твърди горива за отопление на детски градини

 

СОО-11  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 14.10.2016 г.

Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и местни пътища/улици

ПС-1  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ от 15.11.2016 г.  Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, както и доставка на смазочни материали и масла за календарната 2017 г. 
ПС-2  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ от 17.11.2016 г.  Доставка чрез покупка на два броя нови, неупотребявани сметосъбиращи автомобила 
СОО-12  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 05.12.2016 г.  Доставка на хранителни продукти за календарната 2017 година, за ДГ "Мечо Пух", гр. Сливо поле", ЦСРИ "Здравец" - село Ряхово и ДСП - Сливо поле 
СОО-13  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА от 06.12.2016 г.  Доставка на хранителни продукти за календарната 2017 година, за ДГ "Мечо Пух", гр. Сливо поле", ЦСРИ "Здравец" - село Ряхово и ДСП - Сливо поле  
Web design & SEO by Zashev