Search

Общинска собственост и устройство на територията

ОБА 2 Административно-технически услуги Общинска собственост

ОБА 3 Административно-технически услуги Устройство на територията

ОБА 5 Административни услуги Контрол по строителството

ОБА 6 Административни услуги Кадастър

ОБА 7 Административни услуги Реклама

 

Искане за екзекутивна документация

Искане за съгласуване/одобряване на инвестиционен проект

Заявлениеза съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж​

Заявление за одобряване на подробен устройствен план​

Искане за изработване на подробен устройствен план

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Искане за регистриране на строеж от ІV категория

Искане за регистриране на строеж от V категория

Заявление за издаване на скици за недвижими имоти

Искане за издаване на удостоверение по чл.54a, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Искане за издаване на виза

Удостоверение за липса на собственост

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за заповедна книга

Заявление за регистрация на технически паспорт

Заявление за удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване​

Образец на декларация към искането за настаняване в общинско жилище

Web design & SEO by Zashev