Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Даниела Стоянова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле на 30.05.2024 г. (четвъртък) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1Докладна записка вх. №241/20.05.2024 г. Ил.Иванов–  Предс. на ОбС, относно: Откриване процедура по избор на  съдебни заседатели с мандат 2024г. – 2027 г. за Окръжен съд - Русе

Докл.:Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я по ХД

2. Докладна записка вх. №243/20.05.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Обявяване на земеделски имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. РЯХОВО, за частна общинска собственост.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

3. Докладна записка вх. №244/20.05.2024г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в село Черешово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

4. Докладна записка вх. №245/20.05.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Одобряване на Скица-предложение и разрешаване изработване на проект на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Сливо поле (ЧИ ОУПО) за обособяване на терен за разширяване на съществуваща Козеферма и възможност за обособяване на животновъдна зона за изграждане на съвременни ферми за съвместими дребни преживни животни в землището на гр. Сливо поле, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

5.  Докладна записка вх. №246/20.05.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Одобряване на Скица-предложение и разрешаване изработване на проект на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ ОУПО) за обособяване на терен за разширяване на съществуващия Гробищен парк  гр. Сливо поле, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

6. Докладна записка вх. №247/20.05.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

7. Докладна записка вх. №248/21.05.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Промени в Бюджета и Плана за капиталови разходи за 2024 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ФИР

8. Докладна записка вх. №249/21.05.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Промени в Бюджета и Плана за капиталови разходи за 2024 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ФИР

9. Докладна записка вх. №250/21.05.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Промени в Бюджета и Плана за капиталови разходи за 2024 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ФИР

10.  Докладна записка вх. №251/22.05.2024 г. Ил.Иванов–  Предс. на ОбС, относно:  Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Сливо поле с мандат 2023г. – 2027г.

Докл.:Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я по ХД

11.  Докладна записка вх. №252/22.05.2024 г. Ил.Иванов–  Предс. на ОбС, относно:  Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Сливо поле с мандат 2023г. – 2027г.

Докл.:Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я по ХД

12Докладна записка вх. №259/27.05.2024 г. Ил.Иванов–  Предс. на ОбС, относно: Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр.Русе.

Докл.:Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я по  ФИР 

13. Други.   

 

 

 

      ЗАБЕЛЕЖКИ:  1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                2. Поради големия обем на приложенията ще Ви бъдат изпратени на   електронната поща. В деловодството на ОбС са всички материали, които са на разположение на интересуващите се, по всички точки от дневния ред.

 

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ

Председател на ОбС – Сливо поле

 

Материали ... публикувани на 28/05/2024 г.


История на материалите за сесиите 


Материали  ... публикувани на 16/02/2024 г.

Материали ... публикувани на 27/02/2024 г.

Материали ... публикувани на 26/03/2024 г.

Материали  ... публикувани на 23/04/2024 г.


 

История на поканите


Покана за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 24.01.2022г. /понеделник/ от 13.30  часа,  която ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувна на 19/01/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 27.01.2022г. /четвъртък/ от 14.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 25/01/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 21.02.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 21.02.2022г.(понеделник) от 14:30часа  в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 21.02.2022г.(понеделник) от 14.50часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувани на 17/02/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 24.02.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 22/02/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 28.03.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 28.03.2022г.(понеделник) от 14:30часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 28.03.2022г.(понеделник) от 15:00часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния ... публикувани на 23/03/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 31.03.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 29/03/2022 г.

Покана за съвместно заседание на  Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 18.04.2022г. (понеделник) от 10.00часа в Заседателната зала на Община Сливо поле и Покана за извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле на 18.04.2022г.(понеделник ) от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Сливо поле при следния  ... публикувани на 13/04/2022 г.

Покана за съвместно заседание на постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 26.04.2022г. (вторник) от 13.30 часа, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 26.04.2022г.(вторник) от 14:15часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 26.04.2022г.(вторник) от 14:30 часа ... публикувани на 19/04/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.04.2022г. (четвъртък) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувана на  27/04/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 23.05.2022 г. ... публикувана на 17/05/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 26.05.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа  ... публикувана на 25/05/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 27.06.2022 г. ... публикувана на 22/06/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 25.07.2022 г. ... публикувана на 20/07/2022 г.​

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.07.2022г. (четвъртък) от 13.00 часа ... публикувана на 26/07/2022 г.


История на Протоколите от заседанията


Протоколи от заседания от 27.01.2022 г. до 20.10.2023 г. 


Протокол от 14.11.2023 г. ... публикуван на 14/12/2023 г.

Протокол от 20.11.2023 г. ... публикуван на 14/12/2023 г.

Протокол от 30.11.2023 г. ... публикуван на 14/12/2023 г.

Протокол от 21.12.2023 г. ... публикуван на 11/03/2024 г.​

Протокол от 25.01.2024 г. ... публикуван на 11/03/2024 г.​

Протокол от 19.02.2024 г. ... публикуван на 11/03/2024 г.

Протокол от 29.02.2024 г. ... публикуван на 11/03/2024 г.

Протокол от 28.03.2024 г. ... публикуван на 10/05/2024 г.

Протокол от 25.04.2024 г. ... публикуван на 10/05/2024 г.

Протокол от 30.05.2024 г. ... публикуван на 12/06/2024 г.
Web design & SEO by Zashev