Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Даниела Стоянова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле на 30.11.2022 г. (сряда) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

                                                           

1. Докладна записка вх.344/09.11.2022 г. от Ил. Иванов – Председател на ОбС-Сливо поле, относно: Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр.Русе

Докл.:  Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я по  ХД

2. Докладна записка вх.346/14.11.2022 г. от М. Чиликов – Зам. кмет на общината, относно:     Осигуряване на финансиране на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр.Сливо поле през учебната 2023/2024 г. в размер на 22680 лева за обезпечаване безплатния транспорт на децата и учениците от с. Юделник и с.Бръшлен до филиала на ДГ „Мечо Пух“ в с.Ряхово и средищното училище в гр.Сливо поле и обратно – населени места със закрити детска градина в с.Бръшлен и училища в с.Бръшлен и с.Юделник. 

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

3. Докладна записка вх.347/16.11.2022 г. от М. Чиликов – Зам. кмет на общината, относно:    Продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Бръшлен, Община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

 4. Докладна записка вх.348/16.11.2022 г. от М. Чиликов – Зам. кмет на общината, относно:    Продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Бръшлен, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

5. Докладна записка вх.349/16.11.2022 г. от М. Чиликов – Зам. кмет на общината, относно:    Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Бръшлен, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

6. Докладна записка вх.350/16.11.2022 г. от М. Чиликов – Зам. кмет на общината, относно:    Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Бръшлен, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

7. Докладна записка вх.352/16.11.2022 г. от М. Чиликов – Зам. кмет на общината, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Борисово, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

8. Докладна записка вх.353/17.11.2022 г. от М. Чиликов – Зам. кмет на общината, относно: Възлагане на предоставянето на здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания чрез Звено за услуги в домашна среда „Милосърдие“ към „Домашен социален патронаж” гр. Сливо поле като Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Грижа в дома в Община Сливо поле“ по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД             

9. Докладна записка вх.354/21.11.2022 г. от Ил. Иванов – Председател на ОбС-Сливо поле, относно: Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание па Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД-Русе.

Докл.:  Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я по  ХД

10. Докладна записка вх.355/21.11.2022 г. от Ил. Иванов – Председател на ОбС-Сливо поле, относно: Приемане на Наредба за реда и условията за именуване и преименуване на общински обекти и за изграждане, поставяне, преместване на паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Сливо поле.

Докл.:  Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я по ХД

11. Докладна записка вх.356/21.11.2022 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Промени в Плана за капиталови  разходи за 2022 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

12. Докладна записка вх.357/21.11.2022 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Промени в Плана за капиталови  разходи за 2022 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

13. Докладна записка вх.358/21.11.2022 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Промени в Плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови  разходи за 2022 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

14. Докладна записка вх.359/21.11.2022 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за предоставяне под наем на поземлени имоти или части от тях (полски пътища) - публична общинска собственост.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД          

15.  Докладна записка вх.360/21.11.2022 г. от от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Голямо Враново, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД          

16. Докладна записка вх.361/21.11.2022 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за отдаване под аренда на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Ряхово, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД          

17. Докладна записка вх.362/21.11.2022 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Допълване списъка на пътуващите служители в Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ХД

18. Докладна записка вх.363/22.11.2022 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД          

19. Докладна записка вх.364//22.11.2022 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Продажба без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост, находящ се в село Ряхово, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД          

20.  Докладна записка вх.365/22.11.2022 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Даване на предварително съгласие за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Ряхово, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ).

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД          

21. Докладна записка вх.366/22.11.2022 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Даване на предварително съгласие за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Борисово, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ).

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД          

22. Докладна записка вх.373/28.11.2022 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Издаване на запис на заповед от Община Сливо поле в полза на Министерство на труда и социалната политика във връзка с удължаване срока за изпълнение на проект:  “Бъдеще за нашите деца“-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

23.  Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:   1.   Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

                               2. Поради големия обем на приложенията ще Ви бъдат изпратени на електронната поща. В деловодството на ОбС са всички материали, които са на разположение на интересуващите се.

 

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 


 

История на поканите


Покана за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 24.01.2022г. /понеделник/ от 13.30  часа,  която ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувна на 19/01/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 27.01.2022г. /четвъртък/ от 14.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 25/01/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 21.02.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 21.02.2022г.(понеделник) от 14:30часа  в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 21.02.2022г.(понеделник) от 14.50часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувани на 17/02/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 24.02.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 22/02/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 28.03.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 28.03.2022г.(понеделник) от 14:30часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 28.03.2022г.(понеделник) от 15:00часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния ... публикувани на 23/03/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 31.03.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 29/03/2022 г.

Покана за съвместно заседание на  Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 18.04.2022г. (понеделник) от 10.00часа в Заседателната зала на Община Сливо поле и Покана за извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле на 18.04.2022г.(понеделник ) от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Сливо поле при следния  ... публикувани на 13/04/2022 г.

Покана за съвместно заседание на постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 26.04.2022г. (вторник) от 13.30 часа, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 26.04.2022г.(вторник) от 14:15часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 26.04.2022г.(вторник) от 14:30 часа ... публикувани на 19/04/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.04.2022г. (четвъртък) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувана на  27/04/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 23.05.2022 г. ... публикувана на 17/05/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 26.05.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа  ... публикувана на 25/05/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 27.06.2022 г. ... публикувана на 22/06/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 25.07.2022 г. ... публикувана на 20/07/2022 г.​

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.07.2022г. (четвъртък) от 13.00 часа ... публикувана на 26/07/2022 г.

 

История на Протоколите от заседанията

Протокол от 27.01.2022 г. ... публикуван на 02/02/2022 г.

Протокол от 24.02.2022 г. ... публикуван на 07/03/2022 г.

Протокол от 31.03.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.

Протокол от 18.04.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.​

Протокол от 28.04.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.​

Протокол от 26.05.2022 г. ... публикуавн на 03/06/2022 г.

Протокол от 30.06.2022 г. ... публикуван на 20/07/2022 г.​

Протокол от 11.07.2022 г. ... публикуван на 20/07/2022 г.

Протокол от 28.07.2022 г. ... публикуван на 11/10/2022 г.

Протокол от 18.08.2022 г. ... публикуван на 11/10/2022 г.

Протокол от 29.09.2022 г. ... публикуван на 11/10/2022 г.

 

 

 

Web design & SEO by Zashev