Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Даниела Стоянова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.52, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 26.02.2024г. (понеделник) от 13.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка вх.№139/16.02.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината 

2. Докладна записка вх.№140/16.02.2024г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в село Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

3. Докладна записка  вх.№141/16.02.2024г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост чрез провеждане на търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината  

4.  Докладна записка вх.№149/19.02.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Отчет на изпълнението на решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2023г., касаещи общинската администрация.

Докл.:Кмет на общината

5. Други.   

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:   1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

ИЛИЯН ИВАНОВ

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.52, ал.2  от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по Финанси и Икономическо Развитие на 26.02.2024г. (понеделник) от 14:00часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

   

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Предложение  вх.№142/16.02.2024г. от В. Атанасов – Кмет на общината, относно: Искане за издаване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд земеделие.

Докл.:Кмет на общината

2. Докладна записка вх.№150/19.02.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Изразходване на месечни отчисления за 2024 г. по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

Докл.:Кмет на общината

3. Други.   

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:   1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ

 

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.52, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по Хуманитарни дейности на 26.02.2024г.(понеделник) от 14.30часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

                                                                                                              

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка вх.№143/16.02.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Сливо поле за периода 2024 - 2033г.

Докл.:Кмет на общината

2. Докладна записка вх.№144/19.02.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината относно: Обява на Министерство на труда и социалната политика за набиране на кандидати за участие по Проект „Красива България” през 2024 г.

Докл.:Кмет на общината

3.  Докладна записка вх.№145/19.02.2024 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливо поле за периода 2024-2027 г. и план за действие към нея.

Докл.:Кмет на общината

4.   Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:   1.  Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                           2.  Поради големия обем на приложенията ще Ви бъдат изпратени на    електронната поща. В деловодството на ОбС са всички материали, които са на разположение на интересуващите се, по точките от дневния ред, както следва:

 

  • точка 1-  Програма за енергийна ефективност на община Сливо поле за периода 2024 - 2033г.

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ

 

Председател на ОбС – Сливо поле

 


История на материалите за сесиите 


Материали  ... публикувани на 16/02/2024 г.


 

История на поканите


Покана за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 24.01.2022г. /понеделник/ от 13.30  часа,  която ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувна на 19/01/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 27.01.2022г. /четвъртък/ от 14.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 25/01/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 21.02.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 21.02.2022г.(понеделник) от 14:30часа  в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 21.02.2022г.(понеделник) от 14.50часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувани на 17/02/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 24.02.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 22/02/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 28.03.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 28.03.2022г.(понеделник) от 14:30часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 28.03.2022г.(понеделник) от 15:00часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния ... публикувани на 23/03/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 31.03.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 29/03/2022 г.

Покана за съвместно заседание на  Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 18.04.2022г. (понеделник) от 10.00часа в Заседателната зала на Община Сливо поле и Покана за извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле на 18.04.2022г.(понеделник ) от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Сливо поле при следния  ... публикувани на 13/04/2022 г.

Покана за съвместно заседание на постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 26.04.2022г. (вторник) от 13.30 часа, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 26.04.2022г.(вторник) от 14:15часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 26.04.2022г.(вторник) от 14:30 часа ... публикувани на 19/04/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.04.2022г. (четвъртък) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувана на  27/04/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 23.05.2022 г. ... публикувана на 17/05/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 26.05.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа  ... публикувана на 25/05/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 27.06.2022 г. ... публикувана на 22/06/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 25.07.2022 г. ... публикувана на 20/07/2022 г.​

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.07.2022г. (четвъртък) от 13.00 часа ... публикувана на 26/07/2022 г.


История на Протоколите от заседанията


Протоколи от заседания от 27.01.2022 г. до 20.10.2023 г. 


Протокол от 14.11.2023 г. ... публикуван на 14/12/2023 г.

Протокол от 20.11.2023 г. ... публикуван на 14/12/2023 г.

Протокол от 30.11.2023 г. ... публикуван на 14/12/2023 г.

 

Web design & SEO by Zashev