Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Даниела Стоянова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

 

УВАЖАЕМИ/А  Г-Н/ЖО   ............................................................. ,

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле на 30.03.2023 г. (четвъртък) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1. Предложение вх.№101/17.03.2023 г. от Ил. Иванов- Председател на Общински съвет Сливо поле, относно: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „КАНЕВ“  АД.

Докл.: Пред. на ОбС

Предс. на ПК-я по  ФиР

2. Докладна записка вх.№102/17.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Вземане на решение за приемане на  Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

3. Докладна записка вх.№103/17.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Приемане на Общинска Програма за Закрила на детето за 2023 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ХД

4. Докладна записка вх.№104/16.03.2023 г. от М.Чиликов – Зам. кмет на общината, относно: Решение  за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост чрез провеждане на търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

5. Докладна записка вх.№105/16.03.2023 г. от М.Чиликов – Зам. кмет на общината, относно: Решение за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот-  публична общинска соственост, находящ се в с. Кошарна, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

6. Докладна записка вх.№106/17.03.2023г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на Ел.кабел 20 кV за фотоволтаична централа в УПИ ХVII 1222, квартал 49 с. БОРИСОВО.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

7. Предложение вх.№107/17.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Необходимост от решение на Общински съвет Сливо поле, че дейностите, включени в проект „Онлайн Туристически информационен център - Източна Дунавска Елия“ на Сдружение „Трансмариска“, съответстват на приоритетите на Планът за интегрирано развитие на Община Сливо поле за периода 2021-2027 година .

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

8. Докладна записка вх.№108/17.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за учредяване на възмездно право на ползване върху част от земеделски имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Сливо поле

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

9. Докладна записка вх.№109/17.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Бюджетна прогноза на Община Сливо поле за периода 2024-2026 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

10. Докладна записка вх.№110/17.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Приемане на Инвестиционна програма на Община Сливо поле за 2023 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ФиР

11. Докладна записка вх.№111/17.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за продажба на движимa вещ – частна общинска собственост (моторно превозно средство - училищен автобус) чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ФиР

12. Докладна записка вх.№112/17.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за продажба на движимa вещ – частна общинска собственост (моторно превозно средство - училищен автобус) чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я   по ФиР

13. Докладна записка вх.№113/17.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за продажба на движимa вещ – частна общинска собственост (моторно превозно средство - училищен автобус) чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

14. Докладна записка вх.№114/17.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за продажба на движими вещи – частна общинска собственост (товарен автомобил ИФА В50 Л/К) чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

15. Докладна записка вх.№115/17.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за продажба на вещи - частна общинска собственост /конски каруци и бензинов верижен трион/, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ФиР

16. Докладна записка вх.№116/20.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Определяне на продажна цена за имот – частна общинска собственост, находящ се в село Стамболово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

17. Докладна записка вх.№117/20.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Определяне на продажна цена за имот – частна общинска собственост, находящ се в село Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

18. Докладна записка вх.№118/20.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Определяне на продажна цена за имот – частна общинска собственост, находящ се в село Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

19. Предложение вх.№119/20.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Сливо поле за периода 2023-2026 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

20. Предложение вх.№120/20.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Приемане на годишен доклад за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Сливо поле за периода 2022 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД 

21. Предложение вх.№121/21.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Кандидатстване на Община Сливо поле за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.697 на СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД   

22. Предложение вх.№128/24.03.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Предоставяне на парична награда на изявени спортисти от гр.Сливо поле за спортни постижения.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ФиР

23.   Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:   1.     Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                           2.      Поради големия обем на приложенията ще Ви бъдат изпратени на електронната поща. В деловодството на ОбС са всички материали, които са на разположение на интересуващите се, по точките от дневния ред, както следва:

  • точка 6;
  • точка 19;
  • точка 20.

 

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ

 

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 


 

История на поканите


Покана за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 24.01.2022г. /понеделник/ от 13.30  часа,  която ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувна на 19/01/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 27.01.2022г. /четвъртък/ от 14.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 25/01/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 21.02.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 21.02.2022г.(понеделник) от 14:30часа  в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 21.02.2022г.(понеделник) от 14.50часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувани на 17/02/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 24.02.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 22/02/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 28.03.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 28.03.2022г.(понеделник) от 14:30часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 28.03.2022г.(понеделник) от 15:00часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния ... публикувани на 23/03/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 31.03.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 29/03/2022 г.

Покана за съвместно заседание на  Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 18.04.2022г. (понеделник) от 10.00часа в Заседателната зала на Община Сливо поле и Покана за извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле на 18.04.2022г.(понеделник ) от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Сливо поле при следния  ... публикувани на 13/04/2022 г.

Покана за съвместно заседание на постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 26.04.2022г. (вторник) от 13.30 часа, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 26.04.2022г.(вторник) от 14:15часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 26.04.2022г.(вторник) от 14:30 часа ... публикувани на 19/04/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.04.2022г. (четвъртък) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувана на  27/04/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 23.05.2022 г. ... публикувана на 17/05/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 26.05.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа  ... публикувана на 25/05/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 27.06.2022 г. ... публикувана на 22/06/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 25.07.2022 г. ... публикувана на 20/07/2022 г.​

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.07.2022г. (четвъртък) от 13.00 часа ... публикувана на 26/07/2022 г.

 

История на Протоколите от заседанията

Протокол от 27.01.2022 г. ... публикуван на 02/02/2022 г.

Протокол от 24.02.2022 г. ... публикуван на 07/03/2022 г.

Протокол от 31.03.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.

Протокол от 18.04.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.​

Протокол от 28.04.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.​

Протокол от 26.05.2022 г. ... публикуавн на 03/06/2022 г.

Протокол от 30.06.2022 г. ... публикуван на 20/07/2022 г.​

Протокол от 11.07.2022 г. ... публикуван на 20/07/2022 г.

Протокол от 28.07.2022 г. ... публикуван на 11/10/2022 г.

Протокол от 18.08.2022 г. ... публикуван на 11/10/2022 г.

Протокол от 29.09.2022 г. ... публикуван на 11/10/2022 г.

Протокол от 27.10.2022 г. ... публикуван на 10/11/2022 г.

Протокол от 07.11.2022 г. ... публикуван на 16/11/2022 г.

Протокол от 30.11.2022 г. ... публикуван на 12/12/2022 г.

Протокол от 23.12.2022 г. ... публикуван на 10/01/2023 г.

Протокол от 26.01.2023 г. ... публикуван на 03/02/2023 г.

Протокол от 23.02.2023 г. ... публикуван на 16/03/2023 г.

Протокол от 09.03.2023 г. ... публикуван на 16/03/2023 г.

 

Web design & SEO by Zashev