Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Даниела Стоянова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация                 във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.07.2022г. (четвъртък) от 13.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

                                                           

1.  Информация  вх.№ 194/12.07.2022г. от   П. Петкова- Председател на Постоянната комисия  по Хуманитарни дейности, относно: Информации за дейността на  училищата в Община Сливо поле  за учебната 2021/2022г.

Докл.:Предс. на  ПК-я ХД

2. Докладна записка вх.195/14.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Приемане на Общински план за действие за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2022-2023г.

Докл.:Кмет на общината
Предс. на ПК-я по ХД

3. Докладна записка  вх.196/14.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Даване на разрешение за формиране на градинска група под нормативния минимум за брой деца в група във филиал с.Юделник на ДГ „Мечо Пух“ гр. Сливо поле за учебната 2022-2023г.

Докл.:Кмет на общината
Предс. на ПК-я по ХД

4. Информация  вх.200/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Информация за изпълнението на бюджета на общината и общинските сметки за средствата от Европейския съюз.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

5. Докладна записка вх.201/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Промени в Плана за капиталови разходи за 2022г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

6. Докладна  записка вх.202/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Промени в Плана за капиталови разходи за 2022г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

7. Докладна записка вх.203/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Вземане на решение за поправка на очевидни фактически грешки, допуснати в Решение № 382 по Протокол № 38 от заседание на Общински съвет – гр. Сливо поле,  проведено на 30.06.2022 г.


Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

8. Докладна записка вх.204/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Продажба чрез публичен търг на  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината
Предс. на ПК-я по ОСЕКД

9. Докладна записка вх.205/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Определяне на размера и местоположението на земеделски имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера или ливада, за общо и индивидуално ползване през стопанската 2022/2023 година, правила за ползването им и съгласие за предоставянето им под наем.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

10. Докладна записка вх.206/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Доклад за последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Сливо поле за периода 2014-2020г.

Докл.:Кмет на общината
Предс. на ПК-я по  ФиР

11. Докладна записка вх.207/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Информация за изпълнението и подготовката на проектните предложения

Докл.:Кмет на общината
Предс. на ПК-я  по ХД

12.  записка вх.208/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община(ПИРО) Сливо поле за периода 2021-2027г.

Докл.:Кмет на общината
Предс. на ПК-я по ХД

13. Докладна записка  вх.209/18.07.2022г. от   Ил. Иванов- Председател на Общински съвет Сливо поле, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сливо поле за периода 01.01.2022– 30.06.2022г.

Докл.:Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я по ХД

14. Докладна записка вх.210/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план, План за Застрояване (ПУП ПЗ) на ПИ 67444.89.24, местност Ливадски баир, в землището на гр. СЛИВО ПОЛЕ, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

15. Докладна записка вх.211/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на град Сливо поле, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

16. Докладна записка вх.212/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Отчет на изпълнението на решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2022 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

17.Докладна записка вх.218/21.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Промени в Плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови  разходи за 2022 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на   ПК-я по  ФиР

18.Докладна записка вх.219/25.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – град Русе, което ще се проведе на 20.09.2022 г. или на 20.10.2022г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на   ПК-я по  ФиР

19.Докладна записка вх.213/18.07.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Предложение за удостояване на Веска Колева Узунова от с.Черешово със званието „Почетен гражданин на община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

20. Други.

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:   1.   Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                               2. Поради големия обем на приложенията ще Ви бъдат изпратени на електронната поща. В деловодството на ОбС са всички  материали,  които са на разположение на интересуващите се, по точките от дневния ред, както следва:

 

  • точка 2;
  • точка 9;
  • точка 14;
  • точка 18.

 

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ /п/

 

Председател на ОбС – Сливо поле

 


История на поканите


Покана за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 24.01.2022г. /понеделник/ от 13.30  часа,  която ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувна на 19/01/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 27.01.2022г. /четвъртък/ от 14.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 25/01/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 21.02.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 21.02.2022г.(понеделник) от 14:30часа  в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 21.02.2022г.(понеделник) от 14.50часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувани на 17/02/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 24.02.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 22/02/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 28.03.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 28.03.2022г.(понеделник) от 14:30часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 28.03.2022г.(понеделник) от 15:00часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния ... публикувани на 23/03/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 31.03.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 29/03/2022 г.

Покана за съвместно заседание на  Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 18.04.2022г. (понеделник) от 10.00часа в Заседателната зала на Община Сливо поле и Покана за извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле на 18.04.2022г.(понеделник ) от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Сливо поле при следния  ... публикувани на 13/04/2022 г.

Покана за съвместно заседание на постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 26.04.2022г. (вторник) от 13.30 часа, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 26.04.2022г.(вторник) от 14:15часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 26.04.2022г.(вторник) от 14:30 часа ... публикувани на 19/04/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.04.2022г. (четвъртък) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувана на  27/04/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 23.05.2022 г. ... публикувана на 17/05/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 26.05.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа  ... публикувана на 25/05/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 27.06.2022 г. ... публикувана на 22/06/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 25.07.2022 г. ... публикувана на 20/07/2022 г.​

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.07.2022г. (четвъртък) от 13.00 часа ... публикувана на 26/07/2022 г.

 

История на Протоколите от заседанията

Протокол от 27.01.2022 г. ... публикуван на 02/02/2022 г.

Протокол от 24.02.2022 г. ... публикуван на 07/03/2022 г.

Протокол от 31.03.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.

Протокол от 18.04.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.​

Протокол от 28.04.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.​

Протокол от 26.05.2022 г. ... публикуавн на 03/06/2022 г.

Протокол от 30.06.2022 г. ... публикуван на 20/07/2022 г.​

Протокол от 11.07.2022 г. ... публикуван на 20/07/2022 г.

Web design & SEO by Zashev