Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

На основание чл.62, ал.6, чл.87а, ал.1, ал.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и при условията извънредна епидемична обстановка, удължена , удължена с  Р Е Ш Е Н И Е  № 673 от 25 септември 2020 година на МС н РБ, обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г., удължена с Решение №855 от 25.11.2020г., Решение №72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021г., извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, считано от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г.

        Свиквам редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 29.07.2021г. /четвъртък/ от 14.00 часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция,  при следния:

 

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№174/29.06.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Отчет на изпълнението на решенията на Общински съвет за първото полугодие на 2021г.

Докл.: Кмет на общината   

Предс. на ПК-я по  ХД

2. Докладна записка вх.№175/30.06.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Приемане на отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Докл.: Кмет на общината  

Предс. на ПК-я по  ХД    

3. Докладна записка вх.№179/02.07.2021г. от И.Иванов- Председател на Общински съвет Сливо поле, относно: Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД -гр. Русе за регулаторния период 2022-2026 год.

Докл.:  Пред.на ОбС

Предс. на ПК-я по  ФиР

4. Докладна записка вх.№183/07.07.2021г. от П.Петкова- Председател на  Постоянната комисия по ХД към -Общински съвет Сливо поле, относно: Информации за дейността на средищните училища за учебната 2020/2021г.

Докл.:  Пред. на ПК-я  по ХД

5. Докладна записка вх.№184/07.07.2021г. от И.Иванов- Председател на Общински съвет Сливо поле, относно: Отчет за дейността на Общински съвет за периода 01.01.2021-30.06.2021г.

Докл.: Пред. на ОбС

Предс. на ПК-я по  ХД

6. Докладна записка вх.№185/07.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Съкращаване на 4 щатни бройки в дейност „Озеленяване“ и дейност „Спортни бази“

Докл.: Кмет на общината    

Предс. на ПК-я по  ФиР

7. Докладна записка вх.№187/09.07.2021г. от И.Иванов- Председател на Общински съвет Сливо поле, относно: Отчет-анализи за състоянието на престъпността и обществения ред през първото тримесечие на 2021г. и мероприятия за подобряване сигурността на гражданите  на територията обслужвана от РУ - Сливо поле.

Докл.:  Пред.на ОбС

Предс. на ПК-я по  ХД

8.Докладна записка вх.№188/15.07.2021г. от И.Иванов- Председател на Общински съвет Сливо поле, относно: Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр.Русе.

Докл.:  Пред.на ОбС

Предс. на ПК-я по  ФиР

9. Докладна записка вх.№191/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Партньорско споразумение по одобрен за финансиране проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово.“

Докл.: Кмет на общината

Докл.:  Пред. на ПК-я  по ОСЕКД

10. Докладна записка вх.№192/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Актуализирането на средищните училища в общината за учебната 2021 – 2022 година.

Докл.: Кмет на общината  

Пред. на ПК-я по  ХД

11. Докладна записка вх.№193/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Промени в Плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови  разходи за 2021г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ФиР   

12. Докладна записка вх.№194/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Промени в Плана за капиталови  разходи за 2021г.

Докл.: Кмет на общината   

Предс. на ПК-я по  ФиР

13. Докладна записка вх.№195/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Промени в Плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови  разходи за 2021г.

Докл.: Кмет на общината       

Предс. на ПК-я по  ФиР

14. Докладна записка вх.№196/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Промяна в структурата на общинската администрация.

Докл.: Кмет на общината   

Предс. на ПК-я по  ФиР  

15. Докладна записка вх.№197/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Стамболово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината  

Докл.:  Пред. на ПК-я  по ОСЕКД

16. Докладна записка вх.№198/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Стамболово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината 

Докл.:  Пред. на ПК-я  по ОСЕКД

17. Докладна записка вх.№199/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Продажба без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост, находящ се в село Стамболово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината 

Докл.:  Пред. на ПК-я  по ОСЕКД

18. Докладна записка вх.№200/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в село Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината 

Докл.:  Пред. на ПК-я  по ОСЕКД

19. Докладна записка вх.№201/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в село Кошарна, община Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината 

Докл.:  Пред. на ПК-я  по ОСЕКД

20. Докладна записка вх.№202/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Съгласие за промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на пасище за други земеделски нужди /за нива/.

  Докл.: Кмет на общината

  Докл.:  Пред. на ПК-я  по ОСЕКД

21. Докладна записка вх.№203/19.07.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – град Русе, което ще се проведе на 16.08.2021 г., резервна дата - 17.09.2021 г.

Докл.: Кмет на общината  

Докл.:  Пред. на ПК-я  по ФиР

22. Други.

ЗАБЕЛЕЖКИ!  1.  Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                              2. Уважаеми общински съветници в обявения час за начало на заседанието 14:00ч., е необходимо всеки да се идентифицира поименно,  чрез звук и видео, чрез инсталираното и активирано за случая приложение за видеоконферентна връзка.

                              3. Поради големия обем на приложенията ще Ви бъдат изпратени на електронната поща. В деловодството на ОбС са всички  материали,  които са на разположение на интересуващите се, по точките от дневния ред, както следва:

  • точка 3;

 

ИЛИЯН ИВАНОВ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

Web design & SEO by Zashev