Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г.

 

 


 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл.62, ал.6, чл.87а, ал.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и при условията извънредна епидемична обстановка, удължена с  Р Е Ш Е Н И Е  № 673 от 25 септември 2020 година на МС н РБ, обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

                Свиквам редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 26.11.2020 г./четвъртък/ от 14.00 часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция,  при следния:

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№445/17.11.20г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Приемане на нормативи за разработване на бюджет 2021 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФИР

2.Докладна записка вх.№446/17.11.20г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Приемане Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Сливо поле за 2021 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

3.Докладна записка вх.№447/17.11.20г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Решение за предоставяне под наем на поземлени имоти или части от тях (полски пътища) - публична общинска собственост.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

4.Докладна записка №448/17.11.2020г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Актуализиране на състава на Доброволно формирование «Механизиран спасителен отряд» към Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

5.Докладна записка вх.№449/17.11.20г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Промяна в списъка за пътуващите служители.

Докл. : Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

6.Докладна записка вх.№450/17.11.20г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Учредяване /отстъпване право на строеж върху имот – частна общинска собственост.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

7.Докладна записка вх.№451/18.11.20г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Разрешаване за изработване на Подробен Устройствен План /ПУП/ – Изменение на План за Улична Регулация /ИПУР/: улица ОК222 до ОК223 – отпада и Изменение на План за Регулация /ИПР/ на УПИ I-1818, кв. 105, с. Ряхово, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

8.Докладна записка вх.№452/18.11.20г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФИР

9.Докладна записка вх.№453/18.11.20г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - град Русе, което ще се проведе на 22.12.2020 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФИР

10.Докладна записка вх.№454/18.11.20г. от Кмета на Община Сливо поле, относно:Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на План за Улична Регулация /ИПУР/ на улица ОК434-ОК357-ОК356 в новопроектирана улица: ОК434-ОК456-ОК455-ОК357-ОК356 и улица ОК357-ОК358 в новопроектирана улица ОК455-ОК358; План за Улична Регулация /ПУР/ на новопроектирана улица ОК456-ОК457; Изменение  на План за Регулация на УПИ IV-454, кв. 46 в новопроектиран УПИ I - Озеленяване и паркинг в нов номер кв. 151;План за Регулация /ПР/ на новпроектиран УПИ I -За озеленяване и паркинг в нов номер кв. 149 и на новопроектиран УПИ I-За Озеленяване и паркинг в нов номер кв. 150, гр. Сливо поле, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

11.Други

 

ЗАБЕЛЕЖКИ! 1.Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                      2.Уважаеми общински съветници в обявения час за начало на заседанието 14.00 ч., всеки член  е необходимо да се идентифицира поименно  чрез звук и видео, чрез инсталираното и активирано за случая приложение за видеоконферентна връзка.

 

ИЛИЯН ИВАНОВ /п/

Председател на ОбС- Сливо Поле

Web design & SEO by Zashev