Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Даниела Стоянова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл.52, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 23.05.2022г. (понеделник) от 13.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   

 

1. Докладна записка  вх.108/16.05.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 350/31.03.2022г.

Докл.:Кмет на общината

2.Докладна записка вх.111/16.05.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Изразяване на съгласие за разделяне на поземлен имот (пасище) – публична общинска собственост, находящ се в землището Черешово.

Докл.:Кмет на общината

3.Докладна записка вх.112/16.05.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Решение за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в град Сливо поле, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

4.Докладна записка вх.113/16.05.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен – публична общинска собственост, находящ се в град Сливо поле, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

5. Докладна записка  вх.114/16.05.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Докл.:Кмет на общината

6.Докладна записка вх.115/16.05.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план, План за застрояване на ПИ с идентификатор  63668.139.105  с. Ряхово, местност „Борисовско“, Община Сливо поле.

Докл.:Кмет на общината

 

7. Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:         1.  Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските  съветници е задължително!

 

ИЛИЯН ИВАНОВ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

                                                                                                       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.52, ал.2  от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 23.05.2022г.(понеделник) от 14:15часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка  вх.109/16.05.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Промени в Плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови  разходи за 2022 г. – разходи за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект – преработка по време на строителството на строеж „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Сливо поле и с. Голямо Враново“

Докл.:Кмет на общината

2.Докладна записка вх.110/16.05.2022г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно:  Удължаване предоставянето на услугите от общ икономически интерес, предоставяни по Проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа +“Компонент 2, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Докл.:Кмет на общината

3. Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1.  Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

  

 

ИЛИЯН ИВАНОВ/п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл.52, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 23.05.2022г.(понеделник) от 14:30часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

                                                                                                              

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Предложение вх.№ 107/16.05.2022г. от Ил. Иванов- Председател на Общински съвет Сливо поле, относно: Определяне представител  на Община Сливо поле в областната комисия за изработване на областна здравна карта.

Докл.:Предс. на ОбС

2. Други.

 

  

 

ЗАБЕЛЕЖКИ! 1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ /п/

 

Председател на ОбС – Сливо поле

 


История на поканите


Покана за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 24.01.2022г. /понеделник/ от 13.30  часа,  която ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувна на 19/01/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 27.01.2022г. /четвъртък/ от 14.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 25/01/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 21.02.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 21.02.2022г.(понеделник) от 14:30часа  в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 21.02.2022г.(понеделник) от 14.50часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувани на 17/02/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 24.02.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 22/02/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 28.03.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 28.03.2022г.(понеделник) от 14:30часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 28.03.2022г.(понеделник) от 15:00часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния ... публикувани на 23/03/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 31.03.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 29/03/2022 г.

Покана за съвместно заседание на  Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 18.04.2022г. (понеделник) от 10.00часа в Заседателната зала на Община Сливо поле и Покана за извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле на 18.04.2022г.(понеделник ) от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Сливо поле при следния  ... публикувани на 13/04/2022 г.

Покана за съвместно заседание на постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 26.04.2022г. (вторник) от 13.30 часа, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 26.04.2022г.(вторник) от 14:15часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 26.04.2022г.(вторник) от 14:30 часа ... публикувани на 19/04/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.04.2022г. (четвъртък) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувана на  27/04/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 23.05.2022 г. ... публикувана на 17/05/2022 г.

 

История на Протоколите от заседанията

Протокол от 27.01.2022 г. ... публикуван на 02/02/2022 г.

Протокол от 24.02.2022 г. ... публикуван на 07/03/2022 г.

Протокол от 31.03.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.

Протокол от 18.04.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.​

Протокол от 28.04.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.​

 

Web design & SEO by Zashev