Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Даниела Стоянова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле на 20.09.2023 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1. Докладна записка вх.№313/29.08.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Приемане бюджета на Община Сливо поле за 2023 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

2. Докладна записка вх.№330/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Изразходване на месечни отчисления за 2023г. по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР  

3. Докладна записка вх.№316/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Промяна на трайното предназначение на територията на поземлени имоти – общинска собственост, от земеделска в горска територия.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

4. Докладна записка вх.№317/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Даване на разрешение за формиране на градинска група под нормативния минимум за брой деца в група във филиал с. Юделник на ДГ „Мечо Пух“ гр. Сливо поле за учебната 2023-2024г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

5. Докладна записка вх.№318/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за учредяване на възмездно право на ползване върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Борисово.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

6. Докладна записка вх.№319/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Сливо поле, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

7. Докладна записка вх.№320/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в село Малко Враново, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

8. Докладна записка вх.№321/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

9. Докладна записка вх.№322/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

10. Докладна записка вх.№325/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

11. Докладна записка вх.№323/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

12. Докладна записка вх.№324/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Определяне на продажна цена за имот – частна общинска собственост, находящ се в село Кошарна, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

13. Докладна записка вх.№326/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Продажба без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост, находящ се в село Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

14. Докладна записка вх.№327/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Финансиране изпълнението на дейности по проект „Основен ремонт на съществуваща сграда към стадион в с. Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе“ по Административен договор BG06RDNP001-19.251-0003-C01/14.06.2022 г., по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“,  финансиран от ДФЗ.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

15. Докладна записка вх.№328/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Промяна в списъка на пътуващите служители.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

16. Докладна записка вх.№329/11.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – град Русе, което ще се проведе на 28.09.2023 г. или на 18.10.2023 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

17. Докладна записка вх.№336/14.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Разрешаване промяна на предназначението на имоти и части от тях, предвидени в подробните устройствени планове за озеленени площи, които не са реализирани, за имоти за ниско жилищно застрояване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

18. Докладна записка вх.№337/14.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Решение за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, находящ се в град Сливо поле, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

19.  Предложение  вх.№338/18.09.2023 г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен  превоз на пътници по утвърдена областна транспортна схема от квотата на община Сливо поле.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

20. Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:   1.       Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                              2.  Поради големия обем на приложенията ще Ви бъдат изпратени на електронната поща. В деловодството на ОбС са всички материали, които са на разположение на интересуващите се, по   всички точки   от дневния ред.

 

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ

 

Председател на ОбС – Сливо поле

 


 

История на поканите


Покана за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 24.01.2022г. /понеделник/ от 13.30  часа,  която ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувна на 19/01/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 27.01.2022г. /четвъртък/ от 14.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 25/01/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 21.02.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 21.02.2022г.(понеделник) от 14:30часа  в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 21.02.2022г.(понеделник) от 14.50часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувани на 17/02/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 24.02.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 22/02/2022 г.

Покани за Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 28.03.2022г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 28.03.2022г.(понеделник) от 14:30часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 28.03.2022г.(понеделник) от 15:00часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния ... публикувани на 23/03/2022 г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 31.03.2022г. /четвъртък/ от 11.00часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция ... публикувана на 29/03/2022 г.

Покана за съвместно заседание на  Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 18.04.2022г. (понеделник) от 10.00часа в Заседателната зала на Община Сливо поле и Покана за извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле на 18.04.2022г.(понеделник ) от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Сливо поле при следния  ... публикувани на 13/04/2022 г.

Покана за съвместно заседание на постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност на 26.04.2022г. (вторник) от 13.30 часа, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 26.04.2022г.(вторник) от 14:15часа в заседателната зала на Община Сливо поле, Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 26.04.2022г.(вторник) от 14:30 часа ... публикувани на 19/04/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.04.2022г. (четвъртък) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле ... публикувана на  27/04/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 23.05.2022 г. ... публикувана на 17/05/2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 26.05.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа  ... публикувана на 25/05/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 27.06.2022 г. ... публикувана на 22/06/2022 г.

Покана за съвместни заседания на комисиите към ОбС Сливо поле, които ще се проведат на 25.07.2022 г. ... публикувана на 20/07/2022 г.​

Покана за заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.07.2022г. (четвъртък) от 13.00 часа ... публикувана на 26/07/2022 г.

 

История на Протоколите от заседанията

Протокол от 27.01.2022 г. ... публикуван на 02/02/2022 г.

Протокол от 24.02.2022 г. ... публикуван на 07/03/2022 г.

Протокол от 31.03.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.

Протокол от 18.04.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.​

Протокол от 28.04.2022 г. ... публикуван на 17/05/2022 г.​

Протокол от 26.05.2022 г. ... публикуавн на 03/06/2022 г.

Протокол от 30.06.2022 г. ... публикуван на 20/07/2022 г.​

Протокол от 11.07.2022 г. ... публикуван на 20/07/2022 г.

Протокол от 28.07.2022 г. ... публикуван на 11/10/2022 г.

Протокол от 18.08.2022 г. ... публикуван на 11/10/2022 г.

Протокол от 29.09.2022 г. ... публикуван на 11/10/2022 г.

Протокол от 27.10.2022 г. ... публикуван на 10/11/2022 г.

Протокол от 07.11.2022 г. ... публикуван на 16/11/2022 г.

Протокол от 30.11.2022 г. ... публикуван на 12/12/2022 г.

Протокол от 23.12.2022 г. ... публикуван на 10/01/2023 г.

Протокол от 26.01.2023 г. ... публикуван на 03/02/2023 г.

Протокол от 23.02.2023 г. ... публикуван на 16/03/2023 г.

Протокол от 09.03.2023 г. ... публикуван на 16/03/2023 г.

Протокол от 30.03.2023 г. ... публикуван на 11/04.2023 г.

Протокол от 27.04.2023 г. ... публикуван на 17/05/2023 г.

Протокол от 25.05.2023 г. ... публикуван на 07/07/2023 г.

Протокол от 16.06.2023 г. ... публикуван на 07/07/2023 г.

Протокол от 29.06.2023 г. ... публикуван на 07/07/2023 г.

Протокол от 27.07.2023 г. ... публикуван на 07/08/2023 г.​

Протокол от 17.08.2023 г. ... публикуван на 30/08/2023 г.

Web design & SEO by Zashev