Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г

 


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.62, ал.6, чл.87а, ал.1, ал.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и при условията извънредна епидемична обстановка, удължена с  Р Е Ш Е Н И Е  № 673 от 25 септември 2020 година на МС н РБ, обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г., удължена с Решение №855 от 25.11.2020г., Решение №72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение  № 547 от  28  юли  2021 година, Решение  № 629 от  26 август 2021 година, извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, считано от 01  септември  до 30 ноември 2021г.

        Свиквам редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 28.10.2021г. /четвъртък/ от 11.00 часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция,  при следния:

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1. Докладна записка вх.№271/18.10.2021г. от В.Атанасов– Кмет на общината,  относно: Издаване на запис на заповед от Община Сливо поле в полза на Министерство на труда и социалната политика във връзка с удължаване срока за изпълнение на проект:“Бъдеще за нашите деца“-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ до края на 2022г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

2. Предложение вх.№277/18.10.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле, относно: Допълнително възнаграждение на Кметовете на кметства.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

3.  Предложение  вх.№278/18.10.2021г. от Илиян Иванов - Председател на ОбС- Сливо поле относно: Допълнително възнаграждение на Кмета на Община Сливо поле.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ФиР

4. Докладна записка вх.№279/19.10.2021г. от В.Атанасов– Кмет на общината,  относно: Допълване на списъка на пътуващите учители.

Докл.:Кмет на общината Предс. на ПК-я по ФиР

5. Докладна записка вх.№283/19.10.2021г. от В.Атанасов– Кмет на общината,  относно: Промени в Плана за капиталови  разходи за 2021г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФиР

6. Докладна записка вх.№272/18.10.2021г. от В.Атанасов– Кмет на Общината относно: Продажба без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

7. Докладна записка вх.№273/18.10.2021г. от В.Атанасов– Кмет на Общината относно: Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

8. Докладна записка вх.№274/18.10.2021г. от В.Атанасов– Кмет на Общината относно: Продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД  

9. Информация вх.№275/18.10.2021г. от В.Атанасов – Кмет на общината, относно: Готовността на Община Сливо поле за работа при зимни условия през настоящия оперативен зимен сезон 2021 - 2022г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ХД

10. Докладна записка вх.№276/18.10.2021г. от В.Атанасов– Кмет на Общината относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

11. Докладна записка вх.№280/19.10.2021г. от В.Атанасов– Кмет на Общината относно: Разрешаване за изработване на ПУП-ПП/ парцеларен план/ за ПИ  с идентификатор 05517.12.332 за транспортен достъп  към ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 05517.16.375, с. Борисово, местност „Чаира“, Община Сливо поле,  Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

12. Докладна записка вх.№281/19.10.2021г. от В.Атанасов– Кмет на Общината относно: Определяне на част от сграда – публична общинска собственост, находяща се в град Сливо поле, като материална база, която Общината да предоставя за извършването на социална услуга „Дневен център за деца и пълнолетни с увреждания“.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

  13. Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:   1.   Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ   /п/

 

Председател на ОбС – Сливо поле

Web design & SEO by Zashev