Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.b

 

П О К А Н А

 

На основание чл.62, ал.6, чл.87а, ал.1, ал.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и при условията извънредна епидемична обстановка, удължена , удължена с  Р Е Ш Е Н И Е  № 673 от 25 септември 2020 година на МС н РБ, обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г., удължена с Решение №855 от 25.11.2020г.  извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите,  считано от  01.02.2021г. до 30.04.2021г.

        Свиквам редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 29.04.2021г. /четвъртък/ от 13.00 часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция,  при следния:

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1. Докладна записка вх.№85/08.04.2021г. от П. Петкова – Председател на Постоянната комисия по хуманитарни дейности, относно: Отчетни доклади на читалищата на територията на Община Сливо поле за дейността им през 2020г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

2. Докладна записка вх.№86/08.04.2021г.  от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле,относно:Въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на община Сливо поле от учебната 2021/2022 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

3. Докладна записка вх.№87/08.04.2021г. от В.Атанасов- Кмета на Община Сливо поле, относно: Приемане на Годишен  План за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливо поле за 2021 г.

Докл.: Кмет на общината   

Предс. на ПК-я по ХД

4. Докладна записка  вх.№91/14.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно: Вземане на решение за приемане на Отчет за изпълнение на дейностите по Годишен план за действие за 2020г. и прогноза за 2021г. за развитие на социалните услуги в Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФИР

5. Докладна записка  вх.№92/14.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно: Възлагане на предоставянето на услугите по Направление I във връзка с  предоставяне на „Патронажна грижа“ за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда на Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” гр. Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФИР

6. Докладна записка  вх.93/14.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти в с.Кошарна, Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

7. Докладна записка  вх.94/15.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно: Разкриване на  4 нови щатни бройки  в дейност „Спорт за всички“ във връзка с проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ I-845,  кв. 136 по план на гр. Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по   ФИР

8. Докладна записка  вх.95/15.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

9. Докладна записка  вх.96/15.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

10. Докладна записка  вх.97/15.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

11. Докладна записка  вх.98/15.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

12. Докладна записка  вх.99/15.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Изразяване на съгласие за разделяне на поземлен имот (пасище)-  публична общинска собственост.    

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

13. Докладна записка  вх.100/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  град Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

14. Докладна записка  вх.101/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  град Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

15. Докладна записка  вх.102/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно: Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  град Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

16. Докладна записка  вх.103/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  град Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

17. Докладна записка  вх.104/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  град Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

18. Докладна записка  вх.105/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  град Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

19. Докладна записка  вх.106/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  град Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

20. Докладна записка  вх.107/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  град Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

21. Докладна записка  вх.108/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в  град Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

22. Докладна записка  вх.109/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в село Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

23. Докладна записка  вх.110/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно: Учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Малко Враново, община Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

24. Докладна записка  вх.111/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в село Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

25. Докладна записка  вх.112/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Решение за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

26. Докладна записка  вх.113/19.04.2021г. от В.Атанасов -Кмет на Община Сливо поле относно:Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в село Черешово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

27. Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ! 1.  Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                             2. Уважаеми общински съветници в обявения час за начало на заседанието 13:00ч., е необходимо всеки да се идентифицира поименно,  чрез звук и видео, чрез инсталираното и активирано за случая приложение за видеоконферентна връзка.

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ

Председател на ОбС – Сливо поле

Web design & SEO by Zashev