Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г.

 

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.62, ал.6, чл.87а, ал.1, ал.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и при условията извънредна епидемична обстановка, удължена , удължена с  Р Е Ш Е Н И Е  № 673 от 25 септември 2020 година на МС н РБ, обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г., удължена с Решение №855 от 25.11.2020г.  извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, удължена с Решение №72 от 26.01.2021г.на Министерския съвет  извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите,  считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

 

        Свиквам редовно заседание на Общински съвет – Сливо поле, на 25.02.2021 г./четвъртък/ от 14.00 часа, което ще се проведе, от разстояние чрез видеоконференция,  при следния:

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Докладна записка вх.47/15.02.2021г. от Кмета на Община Сливо поле, относно:           Приемане бюджета на Община Сливо поле за 2021г.

                                                                                                          Докл.:Кмет на общината

                                                                                                      Предс. на ПК-я по ФИР

2.Докладна записка вх.41/09.02.2021г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020г.  

             Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

3.Докладна записка вх.43/09.02.2021г. от Председател на ОбС, относно:  Отчет за дейността на Общински съвет – Сливо поле за периода 01.07. – 31.12.2020 г.

          Докл.:Председател на ОбС

Предс. на ПК-я по ХД

4.Докладна записка вх.46/15.02.2021г. от Кмета на Община Сливо поле, относно:  Отчет на изпълнението на решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2020г.

                                                                                                           Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

5.Докладна записка вх.37/09.02.2021г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

6.Докладна записка вх.38/09.02.2021г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс.

              Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

7.Докладна записка вх.39/09.02.2021г. от Кмета на Община Сливо поле, относно: Решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

              Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

8.Докладна записка вх.40/09.02.2021г. от Кмета на Община Сливо поле, относно:     Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Стамболово, община Сливо поле, област Русе.

             Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

9.Докладна записка вх.42/09.02.2021г. от Кмета на Община Сливо поле, относно:  Одобряване на Подробен Устройствен  План /ПУП/ - Изменение на План за Улична Регулация /ИПУР/: улица ОК222 до ОК 223- отпада и Изменение на Плана за Регулация /ИПР/ на УПИ І-1818, кв. 105, с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

  Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

10.Докладна записка вх.44/12.02.2021г. от Кмета на Община Сливо поле, относно:          Прекратяване чрез продажба на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

             Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

11.Докладна записка вх.45/12.02.2021г. от Кмета на Община Сливо поле, относно:          Прекратяване чрез продажба на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в с.Юделник, община Сливо поле, област Русе.

             Докл.:Кмет на общината Предс. на ПК-я по ОС

  12.Други.

 

 

 

   ЗАБЕЛЕЖКИ! 1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските  съветници е задължително!

                                 2. Уважаеми общински съветници, в обявения час за начало на заседанието 14.00ч., е необходимо всеки да се идентифицира поименно,  чрез звук и видео, чрез инсталираното и активирано за случая приложение за видеоконферентна връзка.

 

 

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ

 

Председател на ОбС- Сливо поле

 

 

Web design & SEO by Zashev