Search

Обявление за конкурс за избор на доставчик на социална услуга „Общностен център за деца и семейства”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 91  от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед РД-09-501 от 30.05.2023 г.

 

О Б Я В Я В А М   К О Н К У Р С   З А:

 

За избор на доставчик, притежаващ управленски и финансов капацитет за предоставянето на социална услуга „Общностен център за деца и семейства” на територията на община Сливо поле:

 

I. Условия за участие:

1. В конкурса могат да участват

1.1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

1.2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

1.3 Лицата по т. 1 и т. 2 следва да притежават издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалните услуги „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“ и “Обучение за придобиване на умения“.

2. В конкурсите не могат да участват кандидати, които:

2.1.са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност;

2.2. се намират в ликвидация;

2.3. са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

2.4.имат парични задължения към държавата или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

2. Изисквания към кандидатите

2.1.  Да са доставчици на социални услуги, имащи най-малко едногодишен опит в предоставянето на социалната услуга, предмет на възлагането.

2.2. Да представят Програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането и Програма за развитие на тяхното качество, които са в съответствие със съответният стандарт по Наредбата за качество на социалните услуги;

2.3. Лицензът им да не е бил отнеман на основанията по чл. 158, ал. 1 от Закона за социалните услуги.

2.4. Да разполагат с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалната услуга „Общностен център за деца и семейства“. Кандидатът следва да разполага както с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и със служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за посочените длъжности.

II. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „Общностен център за деца и семейства” на територията на община Сливо поле:

1. Изпълнителят – доставчик на социалната услуга, следва да организира предоставянето на социалната услуга  „Общностен център за деца и семейства” в гр.Сливо поле, общ. Сливо на следните адреси: с. Кошарна, ул. „Васил Левски“, № 32-В; Сливо поле, обл. Русе,  ул. "Съединение" № 3, в сградата на Младежки  дом-гр. Сливо поле; с.Малко Враново, ул. "Еделвайс" № 16 в специално построена по проекта сграда на общински терен в двора на Детска градина „Пролет“, с. Малко Враново;

2.  В „Общностен център за деца и семейства” следва да се предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на  рехабилитационни процедури, логотерапия, работа с психолог, арт-терапия, социална работа, сензорна стимулация, подготовка за интегрирано обучение в държавната училищна мрежа, подготовка за социално интегриране в обществото, социално-правни консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и техните семейства. Услугите, предоставяни в центъра, трябва да отговарят на стандартите за качество на социалните услуги по чл.105 от Закона за социалните услуги  и Наредбата за качество на социалните услуги.

Основната цел на услугата е подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

   Част от работата на екипа на общностния център е и работата и подкрепата и на  семействата на децата, потребители на центъра. Получаване на специализирана подкрепа, информиране и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо).

3. Целева  група за осъществяване на социалната услуга:

Целевата група са деца и семейства,  застрашени от социално изключване в българското общество. Ползвателите на услугата са:

  • Деца от 0 до 7 години;

Услугите и мерките за тези групи ще целят подкрепа за развитие на техните умения и способности и промяна на средата по посока на създаване на условия за тяхната интеграция.

4. Обхват на социалната услуга: капацитетът на „Общностен център за деца и семейства” е  45 места.

5. Доставчикът организира услугата с персонал, определен съгласно Приложение №2, 3, 5 и 6 към Наредбата за качеството на социалните услуги.

6. Предоставяните социални услуги следва да отговарят на изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за качеството на предоставяните социални услуги за деца и семейства и другите нормативни документи, регламентиращи предоставянето на социални услуги.

III. Финансиране и начин на предоставяне на средствата

1. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата „Общностен център за деца и семейства”  за 2023 г., приет с Решение № 337/02.05.2023 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г.  за един потребител субсидията за 1 година е 6729,00лв.

2. Бюджетът се формира, като средствата за работните заплати и издръжка са според установените в съответната финансова година и стандарти за издръжка за делегираните от държавата дейности. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, съобразно субсидията от републиканския бюджет и в размер на една дванадесета от годишната издръжка, от датата на подписване на договора.

3. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на „Общностен център за деца и семейства”, като делегирана от държавата дейност освобождава Общината от отговорност по част III т. 1 и прекратява договора с доставчика.

4. Договорът със спечелилия конкурса кандидат за възлагане управлението на социалната услуга „Общностен център за деца и семейства” на територията на Община Сливо поле ще се сключи след обявяване на резултатите от конкурса.

5. Представената от кандидатите Програма за развитие на социалната услуга ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с община Сливо поле. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на доставчика на всяко полугодие. Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба: сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства. Доставчикът дължи представяне на месечни отчети и разходооправдателни документи за извършените разходи.

6. Кметът на общината осъществява контрол за целесъобразното разходване на предоставените средства на основание чл. 25, ал. 2, т. 9 и чл. 44, ал. 2 от Закона за социалните услуги, като в случай на констатирани нарушения прекратява възлагането на управлението на услугата.

7. Изпълнителят използва предоставените му средства единствено за предоставяне на социалната услуга „Общностен център за деца и семейства“ на територията на община Сливо поле, в рамките на бюджета, описан в програмата за развитие на социалната услуга.

8. Непредвижването на средствата в държавния бюджет за издръжка на „Общностен център за деца и семейства”  освобождава община Сливо поле от отговорност и прекратява договора с доставчика.

9. Срокът на договора е  5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия конкурса външен доставчик на социалната услуга.

 

IV. Документи за участие

1. Към заявлението за участие  с посочен ЕИК/БУЛСТАТ, кандидатите прилагат следните документи:                                                                                                                       

1.1. Валиден лиценз за предоставяне на социалните услуги-информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения.

1.2. Препоръки свързани  с опита на кандидата в сферата на социалните услуги – минимум две референции.

1.3. Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите.

1.4. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидатите за предходната година, заверен от одитор– заверено с полагане на надпис: вярно с оригинала, подпис и печат на кандидата. В случай, че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство.

1.5. Удостоверение от НАП за наличие/липса на задължения пред НАП или декларация от представляващия организацията.

1.6. Декларация, подписана от управителя и от всички членове на управителния орган, относно обстоятелствата по т. 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 от Правилата за провеждане на конкурс за възлагане на община Сливо поле.

1.7. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяната услуга; график на дейностите; описание на целевата група; бюджет (прогнозата за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по Решение на МС), начин на разходване на средствата; наличен персонал; участие на партньори за изпълнение на програмата; стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други.

1.8. Програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и Програма за развитие на тяхното качество съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги, включващи: цел и задачи на предоставяната услуга; описание на дейности с конкретни срокове за изпълнение; информиране и консултиране (като специализирана услуга); застъпничество и посредничество; осигуряване на подслон (за бездомни); график на дейностите; описание на целевата група; бюджет (прогнозата за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по Решение на МС), начин на разходване на средствата; наличен персонал; участие на партньори за изпълнение на програмата;  стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други.

1.9.  Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.

1.10.  Споразумение за партньорство, когато е приложимо.

1.11. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

 

V. ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС, КРИТЕРИИ И НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Конкурсът се провежда в два етапа:

Първи етап – Комисията, назначена със заповед на кмета на Община Сливо поле, разглежда представените от кандидатите документи, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, се отстранява.

Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга по определените критерии. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината.

При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне.

 

2. Краен срок и място за подаване на документи

Кандидатите представят документите до 17 юли 2023 г., до 16:30 ч., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Сливо поле с адрес: гр. Сливо поле, пл.“Демокрация“, № 1. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.

3.  Време и начин за провеждане на конкурса:      

Конкурсът ще се проведе на 18.07.2023 г. от 11:00 ч. от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Сливо поле, включваща представители на общинската администрация и Агенцията за социално подпомагане.

В 14-дневен срок Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира кандидатите, изготвя протоколи за допускане и класиране.

4. Конкурсът ще се проведе по следния начин:

4.1. Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Предложенията се отварят и разглеждат по реда на тяхното постъпване. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, не се допуска до участие в конкурса. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се по част IV документи, е длъжен да ги представи в срок до 5 дни от поискването им от комисията, в противен случай не се допуска до участие в конкурса.

4.2. Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите документи. Предложенията се оценяват и класират по реда на тяхното постъпване.

Комисията съставя Протоколи за провеждането на конкурса.

5. Критерии за оценяване по методика

5.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – до 7 точки.

5.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги, предмет на конкурса – до 20 точки.

5.3. Капацитет на кандидата - Максимален общ брой точки 20

5.4. Качество на Програма за управление и предоставяне на социалните  услуги- Максимален общ брой точки 25

5.5. Финансова стабилност на кандидата – до 8 точки;

5.6. Възможности на кандидата за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалните услуги- Максимален брой точки 10

5.7. Програма за развитие на качеството на социалните услуги – до 10 точки.

 

Общ брой точки: 100 бр.

 

Всеки член от комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове. 
Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.

 VI. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса

В 3-дневен срок от получаването на изготвените протоколи кметът на община  Сливо поле издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в срок от 7 работни дни от издаването на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалната услуга – предмет на конкурса.

Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.

 

За допълнителна информация: тел. 08133 / 25 59 – Йорданка Тонева, Гл.експерт, социални дейности и услуги

Web design & SEO by Zashev