Search

ОП-1 от 05.11.2014г.

05.11.2014 г.


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

Обществена поръчка за Строителство на обект "Създаване на зона за отдих и развлечение, УПИ III-547, кв.38, с.Бръшлен", представляващ обособена част от строителство на обекти по Проект с наименование „Подобряване на средата на живот в населените места от Община Сливо поле, разположени по поречието на р. Дунав и подобряване на достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо поле"

Решение ID 2008

Обявление ID 632009

Документация, включително приложения и образци

 

Работен проект:

Работен проект - Архитектура

Работен проект - Геодезия

Работен проект - Озеленяване

Работен проект - Конструкции

Работен проект - ВиК обяснителна записка

Работен проект - ВиК чертежи 1

Работен проект - ВиК чертежи 2

Работен проект - Ел

Работен проект - План за безопасност и здраве

Работен проект - Пожарна безопасност

Договор за безвъзмездна финансова помощ

Анекс 2 към ДБФП

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Съобщение за отваряне на пликове с №№ 3 на допуснатите участници ... 12/12/2014

Протокол № 1 от 12.12.2014 г. с приложения от работата на комисията ... 16/12/2014

Протокол №2 от работата на комисията от 16.12.2014 год. ... 16/12/2014

Приложение към протокол №2 - Проверка на ценовото предложение на Участник 1 ... 16/12/2014

Приложение към протокол №2 - Проверка на ценовото предложение на Участник 2 ... 16/12/2014

Приложение към протокол №2 - Проверка на ценовото предложение на Участник 3 ... 16/12/2014

Приложение към протокол №2 - Проверка на ценовото предложение на Участник 4 ... 16/12/2014

Приложение към протокол №2 - Проверка по чл.70, ал.1 от ЗОП ... 16/12/2014

Решение за класиране и определяне на изпълнител ... 16/12/2014

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка - публикувана на 05.01.2015 г.

Договор ... 07/01/2015

Допълнително споразумение от 22.06.2015 г. към договор № Д-62 от 07.01.2015 г. и приложения ... 30/06/2015

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка - публикувана на 07.01.2015 г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г. ... 20/04/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни ... 01/07/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юли ... 08/07/2015

 


Линк към АОП - информация за приключване на договор ... 13/07/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП ... 13/07/2015

Web design & SEO by Zashev