Search

ОП-2 от 18.11.2014г.

ОП-2 от 18.11.2014 г.

Открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка за Доставка на обзавеждане и оборудване по Проект с наименование „Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен"

 

Информация:

Възлагането на обществената поръчка се извършва по правилата на ЗОП, касаещи провеждане на открита процедура с прилагане на опростени правила. Процедурата е открита с  Решение № РД-09-521 от 30.06.2014 година на Кмета на Община Сливо поле, Публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 00701-2014-0004.

Процедурата е завършила с решение за определяне на изпълнител - Решение № РД-09-755 от 02.09.2014 година на Кмета на Община Сливо поле. Решението е обжалвано и е влязло в сила на 04.11.2014 година.

С оглед влизане в сила на чл.22б и сл. от ЗОП на 01.10.2014 година, в настоящия раздел се публикуват документите, подлежащи на публикуване, създадени след влизане в сила на измененията на ЗОП.

 

Публикувани документи:

Договор за обществена поръчка - публикуван на 18.11.2014 година

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка - публикувана на 18.11.2014 г.

Допълнително споразумение № 1 от 04.08.2015 г. ... 31/08/2015

Линк към АОП - информация за приключване на договор ... 16/09/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 16/09/2015

Web design & SEO by Zashev