Search

ОП-3 от 28.05.2015г.

ОП-3 от 28.05.2015 г.


Открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка за Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на Община Сливо поле

 

Решение ID 668991

Обявление ID 668993

Решение ... 28/05/2015

Обявление ... 28/05/2015

Документация за участие в открита процедура ... 28/05/2015

Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 28/05/2015

Съобщение за отваряне на ценови предложения ... 30/06/2015

Протокол на комисията от 29.06.2015 г. ... 07/07/2015

Приложение Регистър оферти към Протокол 1 от 29.06.2015 ... 07/07/2015

Приложение Присъствен лист към Протокол 1 от 29.06.2015 ... 07/07/2015

Приложение Изискуеми документи към Протокол 1 от 29.06.2015 ... 07/07/2015

Протокол на комисията от 03.07.2015 г. ... 07/07/2015

Решение за класиране от 07.07.2015 .... 07/07/2015

Договор с приложения ... 28/07/2015

Приемо-предавателен протокол от 30.07.2015 г. ... 31/07/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 10/08/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП ... 10/08/2015

Информация за приключване на договора ... 10/08/2015 год.

Web design & SEO by Zashev