Search

ОП-4 от 29.01.2016г.

ОП-4 от 29.01.2016 г.


Доставка на ново специализирано транспортно средство за превоз на хора с увреждания. Предвижда се доставка чрез покупка на ново специализирано транспортно средство пригодено за превоз на хора с увреждания.

Решение ID 710729

Обявление ID 710742 

Решение ID 710729 ... 29/01/2016

Обявление ID 710742 ... 29/01/2016

Техническа спецификация ... 29/01/2016

Документация за участие в открита процедура ... 29/01/2016

Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 29/01/2016

Разяснение по тръжна процедура с предмет

Съобщение за отваряне на ценови предложения ... 30/03/2016

Решение за обявяване на класиране и определяне за изпълнител на обществената поръчка ... 12/04/2016

Протокол 1 ... 12/04/2016

Протокол 2 ... 12/04/2016

Регистър на оферти по обществената поръчка ... 12/04/2016

Договор с приложения ... /8/6/2016 г.

Приемо-предавателен протокол ... 01/07/2016

Линк към АОП - информация за приключване на договор ... 08/07/2016

Web design & SEO by Zashev