Search

ОП-5 от 07.04.2016г.

ОП- 5 от 07.04.2016 г.


Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, управление и отчитане на проект „Обект № 1 Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле", проект „Обект № 2: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се на територията на с. Юделник, с. Голямо Враново, гр. Сливо поле, с. Малко Враново, Община Сливо поле" и проект „Обект № 3: Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21 / и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 3174 / RSE1171 Сливо Поле – Пристанище Ряхово / Ряхово – гробищен парк /", финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане

 

Решение ID 726293 Обявление ID 726297

Решение ... 07/04/2016

Обявление ... 07/04/2016

Документация за участие в открита процедура ... 07/04/2016

Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 07/04/2016

Протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти ... 13/06/2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения ... 26/07/2016

Протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти ... 05/08/2016

Протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти ... 05/08/2016

Решение за класиране и определяне на изпълнител ... 05/08/2016

Договор с приложения ... 04/10/2016

Допълнително споразумение ... 08/11/2022

Web design & SEO by Zashev