Search

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле- КОМПОНЕНТ- 3

 

 

 

ОДОБРИЛ: …/п/…                               

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ                      

Кмет на община Сливо поле               

ОБЯВЯВА ЗА ПОДБОР

Община Сливо поле като партньор на община Русе  по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, по сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101-0057 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

ОБЯВЯВА

 

набиране на персонал за предоставяне на услуги за лица, изпаднали в затруднено положение поради обявеното извънредно положение във връзка със заболяването COVID 19.

1. СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА – 8 бр.

1.1. Основни задължения: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на ползвателите, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на ползвателите.

- Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Начално“

- Работно време: пълно или непълно, до 8 часа дневно, считано  от 23.04.2020 г. до 31.12.2020 г..

1.2. Необходими документи за кандидатстване:

1.      Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 2/;

2.      Автобиография (европейски формат) /Приложение 3/

3.      Документ за самоличност-за сведение;

4.      Копие от документи за придобитата образователна степен;

5.  Копие на документ, удостоверяваш преминато обучение в областта на социалните услуги по други програми и проекти (ако е налично).

1.3. Начин на провеждане на подбора:

1.    Комисията за оценка и подбор разглежда и проверява подадените документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.

2.    Комисията съставя протокол с решение на одобрените кандидати;

1.4. Място и срок за подаване на документите:

1.4.1. Документите се подават лично или чрез кмета на населеното място на следните адреси:

Гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“, № 1

и

с. Ряхово, ул. „Бачо Киро“, № 2 в офиса на проекта в ЦСРИ „Здравец“, с. Ряхово

всеки работен ден от 9,00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

 

1.4.2.. Срок за подаване на документи:

 от 23.04.2020 г.  до 31.12.2020 г.

 За контакти: телефон 08133 2559              

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за длъжността  Сътрудник "социална работа" ... 23/04/2020 г.

Длъжностна характеристика ... 23/04/2020 г.

Автобиография ... 23/04/2020 г.

 

 

 

ОДОБРИЛ: …/п/…                               

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ                      

Кмет на община Сливо поле               

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

за набиране на заявления от кандидати за ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ по Проект № BG05M9OP001-2.101-0057 - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“ КОМПОНЕНТ 3, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд в община Сливо поле –партньор по проекта

 

 1. СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документи за ползване на услуги по проекта ще се приемат от 23.04.2020 г. до 31.12.2020 г.

 

 1. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ:
  1. По телефона- тел. 0878 055 117; 0887 600 642 или 08133 2559
  2. Лично или чрез кмета на населеното място, или пълномощник на следните адреси: Гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“, № 1

и

с. Ряхово, ул. „Бачо Киро“, № 2 в офиса на проекта в ЦСРИ „Здравец“, с. Ряхово

 

всеки работен ден от 9,00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ:

Кандидатите за потребители на услуги по проекта трябва да са част от целевите групи както следва:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 •  Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами;

 

 1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:
 • Заявка по образец (попълва се при приемане на заявката от диспечера или лицето, което е приело обаждането)
 • документ за самоличност (данните се предоставят от ГРАО);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие се представя при първия контакт с потребителя за обслужване);
 • ако са налични други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие се представя при първия контакт с потребителя за обслужване);

 

Заявка от кандидати за потребители на услуги по проекта ... 23/04/2020 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Русе и община Сливо поле стартираха изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“- компонент 


Основната дейност, предвидена по проекта е: 
Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на ползвателите, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на ползвателите.


Услугите са предназначени за:  

 • Лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19;
 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Ползвателите заявяват желанието си за включване на телефони:

08133 2559; 0887 600 642 и тел.: 0878 055 117 с  работно време 9:00 – 17:00 ч.,

или на място при посещения от страна на службите, проверяващи карантинираните лица по домовете, както и чрез кметовете и кметските наместници в населените места.

Заявките се приемат незабавно до 31.12.2020 г.

Предвижда се включване на май-малко 100 лица от Община Сливо поле.

Ще се набират желаещи да ползват услугите през цялото времетраене на проекта.

Web design & SEO by Zashev