Search

Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ФОНД   „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

 

Наименование на проекта: „Закупуване на лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж гр. Сливо поле”

 

Договор за савместна дейност № РД 04-35/12.01.2023 г. за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Сливо поле

 

Обща стойност на проекта46 000,00 лева

 

Размер на финансовите средства от фонд „Социална закрила“35 999,60 лева

 

Размер на собствените  финанансови средства10 000,40  лева

 

 Цели на проекта

 

Целта на проекта е осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в институция. Ползването на новозакупеното транспортно средство ще е по определен график, според нуждите на потребителите и възможностите на общината да ги удовлетвори. Чрез новозакупения автомобил ще се осигури транспорт на социални работници и на ДСП-Сливо поле за изпълнение на следните дейности: доставка на храна и лекарства по предварителна заявка, битови услуги, оказване на специфична помощ и други.

 

Основната цел на проектно предложение е да гарантира равния достъп на населението на община Сливо поле, което попада в целевата група за подпомагане с топъл обяд и се обслужват от Домашен социален патронаж гр. Сливо поле до социални услуги чрез навременна доставка на приготвена храна до домовете им..

 

Подцелите на проекта са:

 

•          Подобряване на достъпа на населението до услугите, които предоставя ДСП-Сливо поле;

•          Намаляване на разходите за предоставяне на услугите от ДСП-Сливо поле;

•          Създаване на възможност за увеличаване броя на ползвателите на услугата, чрез повишаване производителността на персонала, извършващ разнос на приготвената храна;

•          Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за персонала, извършващ разнос на храната до потребителите.

Предоставяните услуги допринасят за постигане целите и изпълнение приоритетите на Фонд „Социална закрила“, тъй като реализират обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогат в тяхната естествена семейна среда.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  гр. Сливо поле


Договор за савместна дейност № РД 04-35/12.01.2023 г. за за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Сливо поле по проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж гр. Сливо поле” 

 

Web design & SEO by Zashev