Search

ПП-1 от 30.09.2014г.

30.09.2014 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки  за „УСЛУГА – ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ на общинската пътна мрежа и местни пътища/ улици на територията на Община Сливо поле, през оперативния сезон 2014- 2015година, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, вкл. възстановителни работи при аварийни ситуации", по обособени позиции

Линк към Публична покана с ID 9034180

Приложения към публичната покана

Техническа спецификация за поддържане на пътища

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Протокол на комисията от 13.10.2014 г. и приложения: таблица-документи и таблица-цени ... 13/10/2014

 


Обособена позиция №1

Договор за снегопочистване за обособена позиция № 1 ... Д-177/17.10.2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

 


Обособена позиция №2

Договор за снегопочистване за обособена позиция № 2 ... Д-178/17.10.2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

 


Обособена позиция №3

Договор за снегопочистване за обособена позиция № 3 ... Д-172/17.10.2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015

 


Обособена позиция №4

Договор за снегопочистване за обособена позиция № 4 ... Д-173/17.10.2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015

 


Обособена позиция №5

Договор за снегопочистване за обособена позиция № 5 ... Д-174/17.10.2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

 


Обособена позиция №6

Договор за снегопочистване за обособена позиция № 6 ... Д-175/17.10.2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015

 


Обособена позиция №7

Договор за снегопочистване за обособена позиция № 7 ... Д-176/17.10.2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

 


Обособена позиция №8

Договор за снегопочистване за обособена позиция № 8 ... Д-179/17.10.2014

 


Информация за приключване изпълнението на договорите ... 04/06/2015

Web design & SEO by Zashev