Search

ПП-10 от 07.10.2015г.

07.10.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „УСЛУГА – зимно поддържане на общинска пътна мрежа и местни пътища/улици на територията на  Община Сливо поле през оперативния сезон 2015/2016 година".

Линк към Публична покана ID 9046555

Приложения към публичната покана ... 07/10/2015

Писмо и съобщение до средствата за масово осведомяване ... 07/10/2015

Протокол на комисията от 23.10.2015 г. с приложения към него ... 26/10/2015

Договор N: Д-445 от 02.11.2015 г. по обособена позиция 1 ... 03/11/2015

Договор N: Д-446 от 02.11.2015 г. по обособена позиция 2 ... 03/11/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. ... 11/03/2016

Договор N: Д-441 от 02.11.2015 г. по обособена позиция 3 ... 03/11/2015

Договор N: Д-442 от 02.11.2015 г. по обособена позиция 4 ... 03/11/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. ... 11/03/2016

Договор N: Д-443 от 02.11.2015 г. по обособена позиция 5 ... 03/11/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. ... 11/03/2016

Договор N: Д-444 от 02.11.2015 г. по обособена позиция 6 ... 03/11/2015

Договор N: Д-448 от 02.11.2015 г. по обособена позиция 7 ... 03/11/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. ... 11/03/2016

Договор N: Д-447 от 02.11.2015 г. по обособена позиция 8 ... 03/11/2015

Web design & SEO by Zashev