Search

ПП-11 от 11.11.2015г.

11.11.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за ОДЗ „Мечо Пух", град Сливо поле, за календарната 2016 година", по обособени позиции

 

Линк към Публична покана ID 9047516

Приложение към публичната покана ... 11/11/2015

Заповед за откриване на възлагането ... 11/11/2015

Писмо до средствата за масово осведомяване ... 11/11/2015

Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 11/11/2015

Заповед за промяна на датата и часа на отваряне на офертите ... 23/11/2015 г. ... 8ч.37 мин.

Протокол на комисията от 24.11.2015 год. с приложения ... 24/11/2015 г.

Договор N: Д-478 от 08.12.2015 г. ... 08/12/2015

Договор N: Д-479 от 08.12.2015 г. ... 08/12/2015

Договор N: Д-481 от 09.12.2015 г. ... 09/12/2015

Договор N: Д-482 от 09.12.2015 г. ... 09/12/2015

Протокол на комисията от 21.12.2015 г. ... 21/12/2015

Договор N: Д-491 от 21.12.2015 г. ... 21/12/2015

Договор N: Д-492 от 21.12.2015 г. ... 21/12/2015                                                                                                                     

 


Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. Договор № 478/ 08.12.2015 г. - ДСП ... 09/02/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. Договор № 482/ 09.12.2015 г. - ДСП ... 09/02/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. Договор № 478/ 08.12.2015 г. - ДСП ... 11/03/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. Договор № 482/ 09.12.2015 г. - ДСП ... 11/03/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. Договор № 478/ 08.12.2015 г. - ДСП ... 14/04/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. Договор № 482/ 09.12.2015 г. - ДСП ... 14/04/2016

 


Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. Договор № 479/ 08.12.2015 г. - ЦДГ ... 09/02/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. Договор № 481/ 09.12.2015 г. - ЦДГ ... 09/02/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. Договор № 479/ 08.12.2015 г. - ЦДГ ... 11/03/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. Договор № 481/ 09.12.2015 г. - ЦДГ ... 11/03/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. Договор № 479/ 08.12.2015 г. - ЦДГ ... 14/04/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. Договор № 481/ 09.12.2015 г. - ЦДГ ... 14/04/2016

Web design & SEO by Zashev