Search

ПП-2 от 07.10.2014г.

07.10.2014 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „Доставка на специализирани съдове за събиране на битови отпадъци, за изпълнението на дейностите по събиране и извозване на битови отпадъци, на територията на Община Сливо поле, област Русе"

Линк към Публична покана с ID 9034428

Приложения към публичната покана

Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Протокол на комисията от 21.10.2014 г.

Приложение към протокола от 21.10.2014 г. - Таблица-документи

Приложение към протокола от 21.10.2014 г. - Таблица-цени

Договор ... 10/11/2014

 


Информация за извършени плащания по договора:

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 18/11/2014

 


Информация за приключване на договора:

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП ... 18/11/2014

Web design & SEO by Zashev