Search

ПП-3 от 28.10.2014г.

28.10.2014 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „УСЛУГА – изработване на два инвестиционни проекта за реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/"

Линк към публична покана с ID 9035234

Приложения към публичната покана

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Протоколи и приложения към тях ... 21/11/2014

Заповед за утвърждаване на протоколите ... 21/11/2014

Писмо до участниците ... 21/11/2014

Заповед по чл.101е, ал.3, т.1 от ЗОП ... 24/11/2014

Договор ... 26/11/2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 01/12/2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 23/02/2015

 


Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП ... 23/02/2015

Web design & SEO by Zashev