Search

ПП-4 от 12.12.2014г.

12.12.2014 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за ОДЗ „Мечо Пух", град Сливо поле, за календарната 2015 година", по обособени позиции

Линк към Публична покана с ID 9037399

Приложения към публичната покана

Съобщение до средствата за масово осведомяване

 


19.12.2014 г.

Съобщение до заинтересованите

Позициите, за които няма посочени количества в Приложение №4 "Образец на ценово предложение" да не се четат.

Протокол на комисията от 23.12.2014 г. и приложения ... 23/12/2014

 


Договор по Обособена позиция I - Домашен социален патронаж ... 05/01/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 02/02/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г.-ДСП ... 10/03/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г.-ДСП ... 07/04/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г.-ДСП ... 07/05/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г.-ДСП ... 01/06/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г.-ДСП ... 07/07/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец август 2015 г.-ДСП ... 02/09/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г.-ДСП ... 05/10/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г.-ДСП ... 05/11/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г.-ДСП ... 09/12/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. - ДСП ... 07/01/2016

 


Договор по обособена позиция II - ОДЗ Мечо Пух ... 05/01/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г.-ЦДГ ... 10/03/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г.-ЦДГ ... 07/04/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г.-ЦДГ ... 07/05/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г.-ЦДГ ... 01/06/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г.-ЦДГ ... 07/07/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юли 2015 г.-ЦДГ ... 10/08/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г.-ЦДГ ... 05/10/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г.-ЦДГ ... 05/11/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г.-ЦДГ ... 09/12/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. ... 07/01/2016

Web design & SEO by Zashev