Search

ПП-5 от 27.01.2015г.

27.01.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за ЦСРИ "Здравец" - село Ряхово за календарната 2015 година. 

Линк към Публична покана ID 9038387 от 27.01.2015 год.

Приложения към публичната покана

Съобщение до средствата за масово осведомяване ... изпратено на 27.01.2015 г.

 

29.01.2015 год.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ!

На стр.2 от Техническото задание в раздел XI вместо "23.12.2014 г." да се чете

"09.02.2015 г."

Протокол на комисията от 09.02.2015 год. и приложения ... 10/02/2015

Договор ... 13/02/2015

 


Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г. ... 07/04/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 07/07/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 10/08/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г. ... 05/10/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г. ... 09/12/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. ... 07/01/2016

Web design & SEO by Zashev