Search

ПП-6 от 21.03.2015г.

21.03.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за "Строителство - Основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Сливо поле".

 

Линк към Публична покана ID 9040024

Приложения към публичната покана ... 21/03/2015

Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 21/03/2015

Протокол (част 1) на комисията от 07.04.2015 г. и приложения ... 14/04/2015

Протокол (част 2) на комисията от 07.04.2015 г. и приложения ... 14/04/2015

Договор ... 17/04/2015

Приложение към договора (техническа спецификация) ... 17/04/2015

Приложение към договора (ценово предложение) ... 17/04/2015

Приложение към договора (техническо предложение част 1) ... 17/04/2015

Приложение към договора (техническо предложение част 2) ... 17/04/2015

Информация за приключване изпълнението на договора ... 16/07/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 30/07/2015

Web design & SEO by Zashev