Search

ПП-7 от 30.03.2015г.

30.03.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за "Услуга - дезинсекция - унищожаване на вредни насекоми - комари, на територията на Община Сливо поле".

 

Линк към Публична покана ID 9040295

Приложения към публичната покана ... 30/03/2015

Съобщение до средствата за масово осведомяване ... изпратено на 30.03.2015 г.

Протокол на комисията от 15.04.2014 г. и приложения ... 16/04/2015

Протокол на комисията от 15.04.2014 г. и приложения (проверка на задължително представени документи) ... 16/04/2015

Протокол на комисията от 15.04.2014 г. и приложения (проверка на ценовите предложения) ... 16/04/2015

Договор ... 24/04/2015

Приложения към договора ... 24/04/2015

Договор за подизпълнение ... 24/04/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г. ... 01/06/2015

Web design & SEO by Zashev