Search

ПП-8 от 05.05.2015г.

05.05.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за "Услуга - изготвяне на екологична оценка на Общия устройствен план на Община Сливо поле".

Линк към Публична покана ID 9041477

Приложения към публичната покана ... 05/05/2015

Приложения: части на Общия устройствен план ... 05/05/2015

Текстова част на ОУП

Опорен план

ОУП на Община Сливо поле

Схема на собственост на територията

Схема на видове територии

Схема на категория на земята

Схема екология

Схема на НКН

Схема Транспорт

Схема ВиК

Схема Електро

Писмо до Средствата за масово осведомяване ... 05/05/2015

Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 05/05/2015

Протокол на комисията от 20.05.2015 год. и две приложения ... 21/05/2015

Договор ... 27/05/2015

Приложения към договора ... 27/05/2015

Web design & SEO by Zashev