Search

ПП-9 от 23.06.2015г.

23.06.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „Строителство – ремонт на улици в населените места от Община Сливо поле".

Линк към Публична покана ID 9043065

Приложения към публичната покана ... 23/06/2015

Писмо и съобщение до средствата за масово осведомяване ... 23/06/2015

Протокол на комисията от 07.07.2015 г. ... 07/07/2015

Приложение Изискуеми документи към Протокол от 07.07.2015 ... 07/07/2015

Приложение Проверка на КСС към Протокол от 07.07.2015 ... 07/07/2015

Договор с приложения от 30.07.2015 г. ... 10/08/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 12/12/2015

 


Информация за приключване изпълнението на договора ... 12/12/2015

Web design & SEO by Zashev