Search

Проекти ОПРЧР 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сливо поле в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в изпълнение на проект „Бъдеще за нашите деца – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле”, Договор : BG05M9OP001-2.004-0017-С06, обявява че от 01 юни до 30  юни  2023 г. отново стартира дейност „Допълнителна педагогическа   подготовка  за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“

Услугата е безплатна и  се предоставя на деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас.

Местата на провеждане на лятното училище както следва:

1 група: център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле

2 група: център за ранно детско развитие в с.Кошарна, общ.Сливо поле.

 

На децата ще бъдат осигурени обучителни материали и храна.

 

Родителите, които желаят децата им да посещават лятното училище през 2023 година  и отговарят на условията, могат да заявят своето желание в Център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле, ул.Христо Ботев № 1, тел. 0877669276 – Радка Иванова.

 

Срокове за подаване на заявления:

До 26 май 2023 година


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – гр.Сливо поле

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ 

Община Сливо поле в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в изпълнение на проект „Бъдеще за нашите деца – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле”, Договор : BG05M9OP001-2.004-0017-С03, обявява че от 13 юли до 11 септември  2020 г. отново стартира дейност „Допълнителна педагогическа   подготовка  за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“

Услугата е безплатна и  се предоставя на деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас.

Летни групи ще бъдат сформирани  както следва:

1 група: от 13 юли до 12 август 2020 год. в център за ранно детско развитие в  с. Кошарна, общ.Сливо поле.

2 група: от 13 август  до 11 септември 2020 год. в център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле.

На децата ще бъдат осигурени обучителни материали и храна.

 

Родителите, които желаят децата им да посещават лятното училище през 2019 година  и отговарят на условията могат да заявят своето желание в Център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле, тел. 0888911280 – Радка Иванова.

 

Срокове за подаване на заявления:

За 1- ва група – до 08  юли 2020 г.

За 2 – ра група – до 07  август 2019 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – гр.Сливо поле

 


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сливо поле в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в изпълнение на проект „Бъдеще за нашите деца – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле”, Договор : BG05M9OP001-2.004-0017-С03, обявява че от 1 април 2020 г.  стартира с предоставяне  интегрирани социални услуги в електронна  среда. В условията на извънредно положение и спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19  специалистите  в проекта трансформираха своята работа чрез дигиталните възможности за работа и комуникация.

Специалистите в услуги „Ранна интервенция на уврежданията”, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”, „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” ще осъществяват социални, здравни  и образователни консултации дистанционно. Съвместно с потребителите ще се изготвят ежедневни графици за срещи- разговори със специалисти , по време на които получават консултации, полезна информация, ще се провеждат занимания,  съобразени техните потребности на семейната среда, на децата на възраст от 0-3 години и техните родители.

 

Телефон за контакт: 0888911280 – Радка ИвановаОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – гр.Сливо поле

 

 


Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Резултати от конкурс за подбор на персонал за  длъжността „социален работник” по Проект BG05M9OP-2.004-0017 „Бъдеще за нашите деца”-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле

12.09.2019 г.

На основание протокол № 17/11.09.2019 год. от заседание на комисия за подбор на персонал по Проект „Бъдеще за нашите деца – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.  за заемане на длъжността „социален работник” в услуги „Формиране и развитие на човешките ресурси” и „Семейно консултиране и подкрепа” е класирано лицето Георги  Господинов  Михов с общ брой точки от конкурса 71,25 т.

Резултати класирани кандидати социален работник ... 12/09/2019 г.

 


Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Стартира подбор  на персонал за  длъжността „социален работник” по Проект BG05M9OP-2.004-0017 „Бъдеще за нашите деца”-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле

02.09.2019 г.

Стартира подбор на персонал за заемане на длъжността „социален работник в услуги „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, по Проект BG05M9OP-2.004-0017 „Бъдеще за нашите деца” -услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP-2.004-0017-С02 с Министерството на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP-2.004 – „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

1.Обявление за подбор на персонал за длъжността „социален работник” в услуги ФРРУ СКП

1.1.Заявление ФРРУ СКП

1.2.Автобиография

 


Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сливо поле в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в изпълнение на проект „Бъдеще за нашите деца – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле”, Договор : BG05M9OP001-2.004-0017-С02, обявява че от 1 юни до 31 юли  2019 г. отново стартира дейност „Допълнителна педагогическа   подготовка  за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“

Услугата е безплатна и  се предоставя на деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас.

Летни групи ще бъдат сформирани  както следва:

1 група: от 01 юни до 30 юни 2019 год. в център за ранно детско развитие в  с. Кошарна, общ.Сливо поле.

2 група: от 01 юли  до 31 юли 2019 год. в център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле.

На децата ще бъдат осигурени обучителни материали и храна.

 

Родителите, които желаят децата им да посещават лятното училище през 2019 година  и отговарят на условията могат да заявят своето желание в Център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле, тел. 0888911280 – Радка Иванова.

 

Срокове за подаване на заявления:

За 1- ва група – до 28  май 2019 г.

За 2 – ра група – до 21  юни 2019 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – гр.Сливо поле

Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сливо поле в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в изпълнение на проект „Бъдеще за нашите деца – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле”, Договор : BG05M9OP001-2.004-0017-С01, обявява че от 1 юли до 31 август 2018 г. отново стартира дейност „Допълнителна педагогическа   подготовка  за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“

Услугата е безплатна и  се предоставя на деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас.

Летни групи ще бъдат сформирани  както следва:

1 група: от 01 юли до 31 юли 2018 год. в център за ранно детско развитие в  с. Малка Враново, общ.Сливо поле.

2 група: от 01 август до 31 август 2018 год. в център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле.

На децата ще бъдат осигурени обучителни материали и храна.

 

Родителите, които желаят децата им да посещават лятното училище през 2018 година  и отговарят на условията могат да заявят своето желание в Център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле, тел. 0888911280 – Радка Иванова.

 

Срокове за подаване на заявления:

За 1- ва група – до 26  юни 2018 г.

За 2 – ра група – до18 юли 2018 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – гр.Сливо поле

 

От екипа за управление на проекта

 

Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Резултати от конкурс за подбор на персонал за  длъжността „социален работник” по Проект BG05M9OP-2.004-0017 „Бъдеще за нашите деца”-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле ... 25.09.2017 г. 

Документи за подбор ...13/09/2017

 

Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Стартира подбор  на персонал за  длъжността „социален работник” по Проект BG05M9OP-2.004-0017 „Бъдеще за нашите деца”-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле

13.09.2017 г.

Стартира подбор на персонал за заемане на длъжността „социален работник в услуги „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, по Проект BG05M9OP-2.004-0017 „Бъдеще за нашите деца” -услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP-2.004-0017-С01 с Министерството на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP-2.004 – „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

1.Обявление за подбор на персонал за длъжността „социален работник” в

услуги ФРРУ СКП

1.1.Заявление ФРРУ СКП

1.2.Автобиография

 


Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ... 26/09/2016

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ  РЕСУРСИ"  2014 – 2020 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

Екипът за управление на проект: Проект  BG05M9OP001-2.004-0017 "Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фон, уведомява гражданите и обществеността на Община Сливо поле,  че на 17.09.2016 г. от 10,30 часа  в Заседателната зала на Община Сливо поле, с административен адрес: площад „Демокрация" № 1, гр. Сливо поле 7060 ще се проведе информационна среща/презентация  във връзка със стартиране на дейностите/ услугите по проекта. 

 

Обща стойност на проекта271 712,00 лева

 

Размер на европейското съфинансиране230 955,21 лева

 

Размер на националното съфинансиране40 756,79 лева

 

Срок за изпълнение на проекта32 месеца

 

Специфични цели:

1. Осигуряване на устойчивост на развитите и предоставяни интегрирани социални услуги за децата и семействата в община Сливо поле по Проект „Социално включване".

2.Прилагане и мултиплициране на установените добри практики, насочени съм социалното приобщаване на уязвимите групи.

3. Подобряване на координацията между всички заинтересовани страни, свързани с общинската политика за предоставяне на социални услуги и с държавната политика за редуциране на бедността и социалното изключване.

Проекта ще предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се

цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

 

От екипа за управление на проекта

 


Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ  РЕСУРСИ"  2014 - 2020

 

Наименование на проектаПроект  BG05M9OP001-2.004-0017 "Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Обща стойност на проекта271 712,00 лева

 

Размер на европейското съфинансиране230 955,21 лева

 

Размер на националното съфинансиране40 756,79 лева

 

Специфични цели:

1. Осигуряване на устойчивост на развитите и предоставяни интегрирани социални услуги за децата и семействата в община Сливо поле по Проект „Социално включване".

2.Прилагане и мултиплициране на установените добри практики, насочени съм социалното приобщаване на уязвимите групи.

3. Подобряване на координацията между всички заинтересовани страни, свързани с общинската политика за предоставяне на социални услуги и с държавната политика за редуциране на бедността и социалното изключване.

Проекта ще предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се

цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.


 

Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Стартира подбор на персонал по Проект BG05M9OP-2.004-0017 „Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле

12.08.2016 

Стартира подбор на персонал по Проект BG05M9OP-2.004-0017 „Бъдеще за нашите деца" -услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP-2.004-0017-С01 с Министерството на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP-2.004 – „Услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

1.Обявление услуга РИУ

1.1.Заявление РИУ

2.Обявление услуга ИППДУ

2.1.Заявление ИППДУ

3.Обявление услуги ФРРУ СКП

3.1.Заявление ФРРУ СКП

4.Обявление услуга ПОЗДКДПЗ

4.1.Заявление ПОЗДКДПЗ

5.Обявление УФУ

5.1.Заявление УФУ

6.Обявление услуга ДПППУГДРСУ

6.1.Заявление ДПППУГДРСУ

 

Автобиография

 

Документи за подбор

Резултати от първия етап за подбор на персонал по Проект BG05M9OP-2.004-0017 „Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле ... 29/08/2016

Резултати от процедура за подбор на персонал ... 09/09/2016

 


Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

              Община Сливо поле в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в изпълнение на проект „Бъдеще за нашите деца – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле”, Договор : BG05M9OP001-2.004-0017-С01,

обявява, че от 1 юли до 31 август 2017 г. ще бъде реализирана дейност „Допълнителна педагогическа   подготовка  за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“

Услугата е безплатна и ще се предоставя на деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас.

Летни групи ще бъдат сформирани  както следва:

1 група: от 01 юли до 31 юли 2017 год. в център за ранно детско развитие в  с. Малка Враново, общ.Сливо поле.

2 група: от 01 август до 31 август 2017 год. в център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле.

На децата ще бъдат осигурени обучителни материали и храна.

 

Родителите, които желаят децата им да посещават летните групи и отговарят на условията могат да заявят своето желание в Център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле, тел. 0888911280 – Радка Иванова.

 

Срокове за подаване на заявления:

За 1- ва група – до 26  юни 2017 г.

За 2 – ра група – до14 юли 2017 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – гр.Сливо поле


Проект  BG05M9OP001-2.004-0017”Бъдеще за нашите деца”-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Web design & SEO by Zashev