Search

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“ по ОП РЧР 2014-2020 г.

С ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.040-0117


ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

 

На 23 април 2021 г. приключи Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, Компонент 4. Дейностите по предоставяне на здравно-социалните услуги се изпълняваха от 23.10.2020 г. до 23.04.2021 г., съгласно сключено допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика към Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01, процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2021 г., която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент община Русе в партньорство с Община Сливо поле.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ, за двете общини, е в размер на 323 023,68 лева, от които 274 570,13 лева (85 %) са европейско, а 48 453,55 лева (15 %) – национално финансиране.

При изпълнение на проектните дейности е апробиран модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания за предоставяне на почасови интегрирани мобилни здравно-социални услуги в домовете на потребителите. Услугите се предоставяха след изготвяне на оценки на потребностите. Изготвени са 77 оценки на потребностите от здравно-социални услуги кандидати за потребители, представители на  целевите групи.

В община Сливо поле здравно-социалните  услуги си предоставяха от 1 медицинска сестра, 1 психолог, 1 рехабилитатор и 16 лица, наети  като болногледачи за 48 потребители от всички населени места на общината.

От екипа за управление на проекта

ЗАКЮЧИТЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“ BG05M9OP001-2.103-0059-C01Проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд
 


Списък на потребителите, които ще бъдат включени за предоставяне на социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“ по ОП РЧР 2014-2020 г. ... 17/10/2019 г.

Списък на лицата, с които ще бъдат сключени трудови договори на длъжността БОЛНОГЛЕДАЧ за предоставяне на здравно социални услуги и класирани потребители по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“ по ОП РЧР 2014-2020 г. ... 17/10/2019 г.

Обобщен протокол за оценка на потребностите №1/ 17.10.2019 г. ... 17/10/2019 г.


Проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

за набиране на заявления от кандидати за ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗДРАВНО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ в Звено „Милосърдие“ за предоставяне на услуги в домашна среда към ДСП в община Сливо поле по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд в община Сливо поле –партньор по проекта

 

 1. СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Следните срокове по проекта както следва:

- първи етап - стартира от 29.08.2019 г. до 16.10.2019 година

- втори етап - от 21.10.2019 г. до края на проекта, но не по-късно от един месец преди края на проектните дейности.

 1. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с.Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

За контакти: телефон 08133 2559

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ:

Кандидатите за потребители на здрвно социални услуги по проектатрябва да са част от целевите групи както следва:

 • лица с увреждания,
 • лица, изпаднали в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
 • лица с увреждане или за които съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие;
 • лица в риск от социална изолация и социално изключване
 • лица с хронични заболявания, нуждаещи се от наблюдение;
 • лица, след оперативна интервенция;
 • лица, след хоспитализация, с необходимост от наблюдение и грижи и семействата им
 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 • Заявление по образец
 • документ за самоличност (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 1. Документи след обявените срокове ще се приемат, но няма да се разглеждат. Оценка на потребностите от здравно социални услуги  ще се извърши през втори етап на набиране на заявления.

Копие от настоящата заповед да връчи на лицата, ангажирани с изпълнението й. Контрол по изпълнението й ще упражнявам лично.

С първите 33-ма кандидати за потребители, набрали най-много точки ще бъде подписан тристранен договор за до 2 часа дневно ползване на здравно социални услуги от   болногледач, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог и лекар в зависимост от потребностите за срока на проекта

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ от кандидат за потребител ... 28/08/2019 г.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие ... 28/08/2019 г.


Проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Сливо поле в качеството си на партньор на община Русе по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд  кани всички заинтересовани страни, граждани, организации с нестопанска цел да вземат участие в организираната начална среща за информиране на обществеността за предстоящото изпълнение на проектните дейности.

Проектът ще се реализира за период от 15 месеца и ще предоставя качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа, насочени към подобряването на достъпа до социални и здравни услуги на лица с увреждания и техните семейства и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Проектът се реализира от община Русе в партньорство с Община Сливо поле, където ще бъдат обхванати 33 потребители за период от 12 месеца. Чрез реализирането му ще се надгради създадения модел за предоставяне на почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в двете общини.

Административният договор по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“ е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Той е на стойност 687 693,28 лв., от които 584 539,29 лв. европейско финасиране и 103 153,99 лв. национално финансиране за двете общини.

Събитието ще се проведе на 20.08.2019 г. от 10,30 ч. в зала на Общински съвет в Община Сливо поле, ет. 2. 

 

За допълнителни въпроси и информация можете да се свържете с нас на:

Телефон: 0887 600 642

Йорданка Тонева-Ръководител на проекта от страна на община Сливо поле


Проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

 


За община Сливо поле       

 ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

Община Сливо поле като партньор на община Русе  по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд  обявява набиране на персонал за Звеното за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора над 65 години и лица с увреждания за следните длъжности:

1. Управител /диспечер и социален работник/ на Звеното за предоставяне на социални услуги по проекта – 1 бройка

- Основни задължения: извършва оценка на индивидуалните потребности от социални дейности, разработва план за социални грижи. Информира и консултира кандидат –потребителите техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта. Създава и поддържа база данни на кандидат потребителите и на потребителите на услугата. Организира и участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – Социални дейности, Социална педагогика; допълнителна квалификация: Компютърни умения

- Работно време: непълно, 80 часа месечно от 22.10.2019 г. до края на изпълнение на проекта.

 1. Шофьор – 1 бр.;

- Основни задължения: Осигурява безопасен транспорт на екипа от специалисти за работа на терен. При необходимост осигурява транспорт на потребителите до лечебно или здравно заведение.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен -  средно образование. Професионален опит  - най - малко  1 година.

- Работно време: непълно, до 40 часа месечно от 22.08.2019 г. до края на изпълнение на проекта.

 1. Болногледач – 10 бр.;

- Основни задължения: Осъществява социално-битови дейности,  съгласно т. 2.1.2.от утвърдената Методика за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания; Подпомага медицинските специалисти при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя: хранене и прием на течности, обличане и събличане, извършване на тоалет, сън и почивка и др. като стриктно се съобразява със здравното състояние на пациента. Придружава потребителя до лечебно или здравно заведение и го подкрепя при комуникация с институции и служби, съгласно утвърдената Методика за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен -  начално образование

- Работно време: непълно, при работа по график до 8 часа дневно, от 22.10.2019 г. до края на изпълнение на проекта.

 1. Медицинска сестра – 1 бр.

- Основни задължения: извършва оценка на индивидуалните потребности от здравни грижи, разработва план за здравни грижи. Информира и консултира кандидат –потребителите техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта; предоставя и събира здравна информация; осъществява медицински и здравни грижи и дейности; осъществява ресоциализация, реадаптация и рехабилитация; извършва манипулации; оказва спешни дейности; провежда обучение в областта на здравните грижи; попълва своевременно задължителната документация, съгласно утвърдената Методика за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – медицина

Професионален опит:минимум една година;

Допълнителна квалификация; Компютърни умения

       - Работно време: непълно, до 32 часа месечно за периода от 22.10.2019 г. до края на изпълнение на проекта.

 1. Рехабилитатор/кинезитерапевт/ерготерапевт – 1 бр.

- Основни задължения: осъществява медицински и здравни грижи и дейности; осъществява ресоциализация, реадаптация и рехабилитация; извършва манипулации; оказва спешни дейности; провежда обучение в областта на здравните грижи; попълва своевременно задължителната документация, съгласно утвърдената Методика за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания;

Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – медицина

Професионален опит:минимум една година;

Допълнителна квалификация; Компютърни умения

       - Работно време: непълно, до 25 часа месечно -от 22.10.2019 г. до края  на проекта.

6. Социален работник за оценка на потребностите – 1 бр.

- Основни задължения: извършва оценка на индивидуалните потребности от социални дейности, разработва план за социални грижи. Информира и консултира кандидат –потребителите техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – Социални дейности, Социална педагогика;      

Допълнителна квалификация: Компютърни умения

- Работно време: пълен работен ден за период от два месеца от 22.08.2019 г. до 21.10.2019  г.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 2/;
 2. Автобиография (европейски формат) /Приложение 3/
 3. Копие от документ за самоличност;
 4. Копие от документи за придобитата образователна степен;

Начин на провеждане на подбора:

            1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност;

            2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Място и срок за подаване на документите:

-За длъжностите „Социален работник“ и „Шофьор“: от 14.08.2019 г.  до 21.08.2019 г.

Краен срок за подаване на документите за длъжностите „Социален работник“ и „Шофьор“: до 17.00 часа на 21.08.2019 г.

-За длъжностите:

Управител /диспечер и социален работник/ на Звеното за предоставяне на социални услуги по проекта, „Медицинска сестра“, Рехабилитатор/кинезитерапевт/ерготерапевт и Болногледач – 10 бр.: от 14.08.2019 г. до 07.10.2019 г.

Краен срок за подаване на документите за длъжностите Управител /диспечер и социален работник/ на Звеното за предоставяне на социални услуги по проекта, „Медицинска сестра“, Рехабилитатор/кинезитерапевт/ерготерапевт и Болногледач: до 17.00 часа на 07.10.2019 г.

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с.Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

 

За контакти: телефон 08133 2559             

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците:

Информационните табла на входа на Община Сливо поле, намиращ се на ул. „Демокрация“, №1 и на таблото в сградата на ЦСРИ „Здравец“, с.Ряхово, ул. „Бачо Киро“, № 2 а, както и на интернет-страница на Община Сливо поле www.slivopole.bg

На класираните кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за обособените позиции за срока на проекта.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1- Заявление за участие в подбор

ПРИЛОЖЕНИЕ 2- Автобиография


Проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, със сключен административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0117-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

 


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ... 29/07/2019 г.

Web design & SEO by Zashev