Search

Проекти на документи

ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ


Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Сливо поле (мандат 2023 – 2027 година) ... публикуван на 12/03/2024 г.

 

АРХИВ НА ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ 


Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Сливо поле за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост (изм. с Р-е  №476 по Прот. №43/27.10.2022 г.) и мотиви към наредбата. ... публикуван на 24/03/2023 г.

Проект на НАРЕДБА за реда и условията за именуване и преименуване на общински обекти и за изграждане, поставяне, преместване на паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Сливо поле ... публикуван на 20/10/2022 г.

Проекти на документи, касаещи внасяне на предложение за изменение на Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Сливо поле ... публикувани на 21/09/2022 г.

 

Наредба, мотиви и икономическа обосновка за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... публикувана на 20/07/2022 г.

Проект и мотиви на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле ... публикувани на 15/11/2021 г.

Проект на Наредба №16 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле ... 30/06/2021 г.

Проект на изменение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... 23/12/2020 г.


П Р О Е К Т  за изменение и допълнение на Правилник за   организацията  и  дейността на Общински  съвет- Сливо поле, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската  администрация ... 28/09/2020 г.

Проект и мотиви на наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 на общински съвет – гр. Сливо поле ... 27/03/2020 г.

Проект и мотиви на наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 на общински съвет – гр. Сливо поле ... 27/03/2020 г.

 

Докладна записка и мотиви за приемане на Правилник за изменение на  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на обществения съвет по социално подпомагане и услуги в община Сливо поле ... 12/03/2020 г.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле ... 18/11/2019 г.

Промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... 15/11/2019 г.

Промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... 11/11/2019 г.

Проект за изменение на Наредба за определяне на администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле … 20/09/2019 г. 

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите в общинско значение на територията на Община Сливо поле и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В ... 19/02/2019 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле ... 19/02/2019

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ... 16/04/2018 г.

Докладна записка относно изменине и допълнение на Правилника за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие "Комунални дейности" град Сливо поле ... 18/01/2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение - общинска собственост ... 18/01/2018 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община Сливо поле ... 02/11/2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение - общинска собственост ... 26/10/2017 г.

Проект за наредба за изменение на наредба №17 за управление на горските територии- собственост на Община Сливо поле ... 17/07/2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугата на територията на Община Сливо поле ... 12/06/2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управлението на общинските пътища ... 23/05/2017 г.

Проект за наредба за допълнение на наредба №17 за управление на горските територии- собственост на Община Сливо поле ... 12/05/2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8/2008г на Общински съвет – Сливо поле за устройството на територията на Община Сливо поле ... 12/04/2017 г.

Проект за изменение на Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост ... 07/04/2017 г.

Проект на Н А Р Е Д Б А за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна  услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Сливо поле ... 14/03/2017

Проект на Наредба №21 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ... 04/11/2016

Проект на Наредба №20 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Сливо поле ... 04/11/2016

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 ... 02/11/2016

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле ... 01/09/2016

Проект на Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост ... 13/06/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле ... 05/05/2016

Докладна записка за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле ... 05/05/2016

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Сливо поле за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост /04/05/2016

Докладна записка за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост ... 04/05/2016

Наредба №19 за създаването, управлението, контрола и прекратяването на общински предприятия на Община Сливо поле ... 27/04/2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост ... 22/04/2016

Проект за Наредба за изменение по допълнение на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община СЛИВО ПОЛЕ ... 18/02/2016

Докладна записка Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 - проект ... 18/11/2015

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - проект ... 09/11/2015

Проект на наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животните на територията на Община Сливо поле .... 28/04/2015

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8/2008г. на Общински съвет – Сливо поле за устройството на територията на Община Сливо поле ... 07/04/2015

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... 07/04/2015

Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... 10/11/2014

Мотиви за приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливо поле ... 04/03/2014

Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливо поле - проект... 04/03/2014

Докладна записка, мотиви и проект на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Сливо поле ... 13/02/2014

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ... 13/01/2014

Докладна записка и мотиви към Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община СЛИВО ПОЛЕ ... 02/12/2013

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сливо поле ... 02/12/2013

Докладна записка относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле

Мотиви към проект за наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за рекламната дейност на територията на Община Сливо поле ... 10/06/2013

Докладна записка и мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Сливо

Проект на НАРЕДБА за за изменение и допълнение на Наредба № 7/2004 година за рекламната дейност на територията на Община Сливо поле ... 02/04/2013

Докладна записка относно Проект на Наредба за изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... 02/04/2013

Архив: Предложение за изменение на Наредба 8 ... 13/03/2013

 

Web design & SEO by Zashev