Search

ПС-1 от 15.11.2016г.

15.11.2016 г.


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:
/ПС-1/

„Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка, както и доставка на смазочни материали и масла за календарната 2017 годин,а чрез използване на карти за безналично плащане"

 

Обявление ID 757826  

Решение ID 757823

Обявление ... 15/11/2016

Решение за откриване ... 15/11/2016

Документация и образци ... 15/11/2016

Информация по чл.44, ал. 3, Т1 от ЗОП ... 15/11/2016

Приемо-предавателен протокол ... 18/11/2016

Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 08/12/2016

Протокол 1 от работата на комисията ... 21/12/2016

Утвърден протокол ... 21/12/2016

Решение за определяне на изпълнител ... 21/12/2016

Договор с приложения ... 09/02/2017

Обявление за възлагане на поръчка ... 09/02/2017

Обявление за възлагане на поръчка ... ID 771480    

Web design & SEO by Zashev