Search

МТСП фонд "Социална закрила"

 

 


Протокол за разглеждане оценка и класиране на участниците ... 22/08/2017

Отговор на въпрос ... 26/07/2017

Покана за участие ... 21/07/2017

Техническа спецификация ... 21/07/2017

Образци на документи ... 21/07/2017

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ФОНД   СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

 

Наименование на проекта: „Подобряване материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община Сливо поле чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за кухните на патронажа”

 

Договор за савместна дейност № РД 04-102/04.07.2017 г. за закупуване на оборудване и обзавеждане

 

Обща стойност на проекта: 29292 лева

 

Размер на финансовите средства от фонд „Социална закрила“: 26069,88 лева

 

Размер на собствените  финанансови средства: 3222,12  лева

 

 Цели на проекта

 

Проектно предложение ще допринесе за постигане на общите цели и приоритети на Фонд „Социална закрила“, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на целеви групи в неравностойно положение, тъй като има за цел повишаване качеството на услугата Домашен социален патронаж. Социалната насоченост на проекта е свързана с широка целева група от възрастни хора, хора с увреждания, деца и младежи с увреждания, хора от различни етнически общности

 

Основната цел на проектно предложение е подобряване на материалната база и повишаване качеството на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община Сливо поле чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане.

 

Подцелите на проекта са:

 

•          Подобряване на производствената среда и технологичния процес за производство на безопасни храни в съответствие с нормативните изисквания чрез модернизация на материалната база;

•          Икономия на енергия, чрез закупуване на съвременно енергоспестяващо оборудване;

•          Създаване на възможност за увеличаване броя на ползвателите на услугата, чрез повишаване производителността на персонала, работещ в социалния патронаж;

•          Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за персонала, приготвящ храната за потребителите.

Предоставяните услуги допринасят за постигане целите и изпълнение приоритетите на Фонд „Социална закрила“, тъй като реализират обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогат в тяхната естествена семейна среда.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  гр. Сливо поле

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ФОНД   СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

 

Наименование на проекта: „Подобряване материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община Сливо поле чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за кухните на патронажа”

 

Договор за савместна дейност № РД 04-102/04.07.2017 г. за закупуване на оборудване и обзавеждане

 

Обща стойност на проекта: 29292 лева

 

Размер на финансовите средства от фонд „Социална закрила“: 26069,88 лева

 

Размер на собствените  финанансови средства: 3222,12  лева

 

 Цели на проекта

 

Проектно предложение ще допринесе за постигане на общите цели и приоритети на Фонд „Социална закрила“, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на целеви групи в неравностойно положение, тъй като има за цел повишаване качеството на услугата Домашен социален патронаж. Социалната насоченост на проекта е свързана с широка целева група от възрастни хора, хора с увреждания, деца и младежи с увреждания, хора от различни етнически общности

 

Основната цел на проектно предложение е подобряване на материалната база и повишаване качеството на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община Сливо поле чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане.

 

Подцелите на проекта са:

 

•          Подобряване на производствената среда и технологичния процес за производство на безопасни храни в съответствие с нормативните изисквания чрез модернизация на материалната база;

•          Икономия на енергия, чрез закупуване на съвременно енергоспестяващо оборудване;

•          Създаване на възможност за увеличаване броя на ползвателите на услугата, чрез повишаване производителността на персонала, работещ в социалния патронаж;

•          Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за персонала, приготвящ храната за потребителите.

Предоставяните услуги допринасят за постигане целите и изпълнение приоритетите на Фонд „Социална закрила“, тъй като реализират обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогат в тяхната естествена семейна среда.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  гр. Сливо поле


Договор за савместна дейност № РД 04-102/04.07.2017 г. за закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Подобряване материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община Сливо поле чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за кухните на патронажа” 

 

Web design & SEO by Zashev