Search

СОО-1 от 06.06.2016г.

06.06.2016 г.


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-1/

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на обява по реда на Глава двадесет и шеста – Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява във връзка с чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки за „Основен ремонт на Домашен социален патронаж – с. Бабово, включващ саниране и повишаване на енергийната ефективност  на сградата, боядисване и облицоване на таваните с гипсокартон и метална конструкция."

 

Обява за събиране на оферти ID 9053484

Обява за събиране на оферти ... 06/06/2016

Приложение към обява за събиране на оферти ... /06/06/2016

Техническа спецификация ... /06/06/2016

Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти ... 21/06/2016

Протокол на комисията от 29.06.2016 г. ... 06/07/2016

Утвърден протокол от работа на комисията ... 28/07/2016

Договор за възлагане на обществена поръчка ... 24/08/2016

Web design & SEO by Zashev