Search

Топъл обяд в Община Сливо поле

ИНФОРМАЦИЯ

относно напредъка по изпълнение на дейностите по

проект "Топъл обяд в Община Сливо поле“ с договор Договор № BG05SFPR003-1.001-0089-C01

 


Община Сливо поле изпълнява предоставянето на топъл обяд по проект "Топъл обяд в Община Сливо поле“ с Договор № BG05SFPR003-1.001-0089-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, считано от  01.12.2022 г.

Проектът се реализира в периода от 01.12.2022 – 30.09.2025 г.  като на 01.11.2022 г. започна набирането на заявления-декларации от кандидатите за получаване на подпомагането с топъл обяд представители на целевите групи, както следва:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4.  лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; При идентифицирането на нуждаещите се от подкрепа лица от целевите групи ще съблюдават всички цели на програмата, като целта е да се отговори в най-пълна степен на нуждите на хората в отговор на обективната ситуация.

За Община Сливо поле приоритет за включване в проекта са самотните възрастни хора и лицата с увреждания с ниски доходи, които не получават помощ от близки и роднини.

 

Храната се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж-гр. Сливо поле като се спазват всички норми като е създадена много добра организация по предоставяне на топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт за 200 потребители, спазвайки всички санитарно-хигиенни норми и изисквания на действащото законодателство и предписания на здравните органи. Община Сливо поле се задължава в рамките на този проект да осигури прясно приготвена, здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд включваща супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, чрез използването на безопасни работни практики, спазването на хигиена на храненето и всички разпоредби на Закона за здравето, Закона за храните и поднормативната уредба по прилагането им, както и на приложимото европейско законодателство в областта на храненето.

Бюджетът на проекта е на стойност: 519 475.20 лв.

Териториалният обхват на проекта обхваща всички населени места в Община Сливо поле.

Съпътстващата подкрепа ще е свързващ елемент, осигуряващ допълняемост с другите програми, реализирани от общината, които да оказват необходимата помощ и подкрепа в дългосрочен план. Ще бъде определен със заповед на кмета на Община Сливо поле служител на общината, който ще бъде натоварен с отговорностите на консултант по всички въпроси, касаещи информирането и консултирането на получателите на помощта топъл обяд на територията на община Сливо поле.

Желаещите да се възползват от помощта могат да подадат заявления във фронт-офиса на община Сливо поле на адрес: гр. Сливо поле, пл.“Демокрация“, №1 или офиса на проекта в с. Ряхово, ул. „Бачо Киро“, № 2 а, втори етаж, ЦСРИ „Здравец“.

Телефон за връзка: 08 133 2559


ПРОГРАМА "ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ",  ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05SFPR003-1.001 - ТОПЪЛ ОБЯД.

 

Община Сливо поле съобщава на своите граждани, че стартира проект „Топъл обяд в община Сливо поле“. Предоставянето на топъл обяд по проекта ще стартира на 01.12.2022 г.

Проектът се реализира в периода 01.12.2022 – 30.09.2025 г.  като па 01.11.2022 г. стартира набирането на заявления-декларации от кандидатите за получаване на подпомагането с топъл обяд, представители на целевите групи, както следва:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

  1. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; При идентифицирането на нуждаещите се от подкрепа лица от целевите групи ще съблюдават всички цели на програмата, като целта е да се отговори в най-пълна степен на нуждите на хората в отговор на обективната ситуация.

 

За Община Сливо поле приоритет за включване в проекта са самотните възрастни хора и лицата с увреждания с ниски доходи, които не получават помощ от близки и роднини.

С топъл обяд ще бъдат подпомогнати около 200 лица, представители на целевите групи за период от 34 месеца.

Бюджетът на проекта е на стойност: 519 475.20 лв.

Място на реализиране на проекта: населените места на община Сливо поле

Проектът се реализира чрез Програма "Храни и основно материално подпомагане",  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд.

Желаещите да се възползват от помощта могат да подадат заявления във фронт-офиса на община Сливо поле на адрес: гр. Сливо поле, пл.“Демокрация“, №1 или офиса на проекта в с. Ряхово, ул. „Бачо Киро“, № 2 а, втори етаж, ЦСРИ „Здравец“.

Телефон за връзка: 08 133 2559

 


Обява за набиране на потребители по проект „Топъл обяд в община Сливо поле“

 

 

Община Сливо поле набира потребители по проект  №  BG05SFPR003-1.001-0089-С01 „Топъл обяд в община Сливо поле“ по Програма "Храни и основно материално подпомагане",  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд.

Допустимите целеви групи по програмата са:

 

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

  1. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; При идентифицирането на нуждаещите се от подкрепа лица от целевите групи ще съблюдават всички цели на програмата, като целта е да се отговори в най-пълна степен на нуждите на хората в отговор на обективната ситуация.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Приложение 1 – Заявление-декларация (по образец);
  2. Приложение 6-Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец);
  3. Документ за самоличност на лицето или настойника/попечителя (за справка);
  4. Копие на ТЕЛК/НЕЛК (ако е приложимо).

Срокът за прием на заявления в първи етап е 15.11.2022 г. След тази дата приетите заявления ще бъдат обработени, подадени за оценка, но ще останат в листа чакащи за включване.

Заявление-декларация може да бъде получено и от деловодството на Община Сливо поле и офиса на проекта в с. Ряхово, ул. „Бачо Киро“, № 2а, ЦСРИ „Здравец“, втори етаж на сградата на Здравната служба .

 

Телефон за информация: 08 133 2559

 


 

Web design & SEO by Zashev