Search

Търгове, конкурси


ЗАПОВЕДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Заповед за частична отмяна на заповед за провеждане на търг за отдаване под наем на общински имоти, насрочен за 26.10.2021 г. ... публикувана на 21/10/2021 г.

Заповед за обявяване на конкурс за наем на общ. имот, с дата на провеждане 04.11.2021 г. ... публикувана на 19/10/2021 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на общ. имоти, с дата на провеждане 26.10.2021 г. ... публикувана на 06/10/2021 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с тайно наддаване с дата на провеждане 02.09.2021 г. ... публикувана на 19.08.2021 г.

Заповед за обявяване на публично оповестен конкурс с дата на провеждане 02.09.2021 г. ... публикувана на 19.08.2021 г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... публикувана на 30/07/2021 г. 

Заповед за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху имоти – частна общинска собственост на 12.08.2021 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Сливо поле, находяща се на втория етаж в сградата на Общината в гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” № 1 ... публикувана на 28/07/2021 г.

Заповед за обявяване на търг с явно наддаване за наем на части от имоти в горски територии за дивечови ниви, с дата на провеждане 23.7.2021 г. ... публикувана на 06/07/2021 г.

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване за наем на земи, с дата на провеждане 22.7.2021 г. ... публикувана на 06/07/2021 г.

Заповед за публичен търг за продажба, който ще се проведе на 24.06.2021 г. ... публикувана на 08/06/2021 г

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – за дата 23.06.2021 г. ... публикувана на 08/06/2021 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти – за дата 29.06.2021 г. ... публикувана на 08/06/2021 г.

Заповед за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху имоти – частна общинска собственост ... публикувана на 04/06/2021 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – за дата 18.06.2021 г. ... публикувана на 01/06/2021 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с дата на провеждане 10.06.2021 г. ... публикувана на 25/05/2021 г.

Заповед за насрочване на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, който ще се проведе на 13.05.2021 г. ... публикувана на 26/04/2021 г.

Заповед за насрочване на търг за отдаване под наем на общински имоти за дата 13.04.2021 г. ... публикувана на 25/03/2021 г.

Заповед за нова дата 25.03.2021 г. на провеждане на обявения за 1 декември 2020 г. търг за отдаване под наем на общински пасища ... публикувана на 19/03/2021 г.


Заповед за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имоти на 16.03.2021 г. ... публикувана на 01/03/2021 г.

Заповед за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на общински имоти, с дата на провеждане 28.01.2021 г., 10:00 часа ... публикувана на 12/01/2021 г.

Заповед за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА на недвижим имот – частна общинска собственост ... публикувана на 02/12/2020 г.

Заповед за отлагане провеждането на търга за отдаване под наем на пасища, насрочен за 01.12.2020 г. ... публикувана на 26/11/2020 г.

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване за наем на земеделски земи, с дата на провеждане 08.12.2020 г. ... публикувана на 18/11/2020 г.​

Заповед за обявяване на търг за наем на пасища, с дата на провеждане 01.12.2020 г. ... публикувана на 12/11/2020 г.

Заповед за обявяване на търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост ... публикувана на 07/10/2020 г.

Заповед за обявяване на конкурс за отдаване под наем на земеделска земя в землището на град Сливо поле ... публикувана на 02/10/2020 г.​

Заповед за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... публикувана на 23/07/2020 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – за дата 16.07.2020 г. ... публикувана на 25/06/2020 г.

Заповед за частично прекратяване на провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти – за дата 30.06.2020 г. ... публикувана на 15/06/2020 г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти – за дата 30.06.2020 г. ... публикувано на 11/06/2020 г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. РЯХОВО – за дата 18.06.2020 г. ... публикувано на 02/06/2020 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя ... 23/04/2020 г.​

Нова дата за провеждане на публичния търг за отдаване под наем на общински имоти, с дата на провеждане 28.04.2020 г., първоначално насрочен за 19.03.2020 г., ... публикувано на 21/04/2020 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на недвижими нежилищни имоти, с дата на провеждане 19.03.2020 г.

Заповед за обявяване на търг за аренда на земеделски имоти с дата на провеждане 20.02.2020 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на пасища с дата на провеждане 25.02.2020 г.

Заповед за обявяване на публичен търг за наем на недвижими имоти – общинска собственост, с дата на провеждане 09.01.2020 г.

Заповед за обявяване на търг за отдаване под наем на общински недвижим имот на 05.12.2019 г.

Заповед за обявяване на конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот на 03.12.2019 г.

Заповед за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти 19.09.2019 г.

Заповед за oбявяване на публичен търг с дата на провеждане 13.08.2019 г.

Заповед за oбявяване на публичен търг с дата на провеждане 18.07.2019 г.

Заповед за oбявяване на търг за наем на земеделски земи ... 20/06/2019 г.

Заповед за класираните на първо място участници в търга, проведен на 30.05.2019 г.

Заповед за oбявяване на търг за наем на земеделски земи ... 07/06/2019 г.

Заповед за oбявяване на търг за наем на недвижими имоти с дата на провеждане 20.06.2019 г. ... 05/06/2019 г.

Заповед за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост ... 23/05/2019 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 13/05/2019 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост ... 02/04/2019 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 18/03/2019 г.

Открит конкурс за възлагане на дейностите: добив на прогнозно количество дървесина от горски територии, собственост на Община Сливо поле и товарене, транспортиране и разтоварване на добитата дървесина до обекти на възложителя през 2019 г. ... 12/03/2019 г.

Заповед за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в град Сливо поле ... 07/02/2019 г.

Заповед за публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... 22/01/2019 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасища, мери, считано за стопанската 2018/2019 година, за срок една стопанска година, с предназначение за паша на селскостопански пасищни животни и добив на сено, находящи се на територията на община Сливо поле ... 09/01/2019 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен собственост на община Сливо поле ... 31/12/2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 13.12.2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години ... 12/12/2018 г.

Заповед за публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... 29/11/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 22/11/2018 г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на землище село Бръшлен, община Сливо поле ... 02/11/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 29/10/2018 г.

Заповед за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху незастроено дворно място – частна общинска собственост ... 05/10/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасища, мери, считано за стопанската 2018/2019 година ... 02/10/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2018 година, за отглеждане на едногодишни селскостопански култури, находящи се на територията на община Сливо поле ... 20/07/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасища, мери ... 04/07/2018 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: ДОБИВ НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ И ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ОБЕКТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕЗ 2018 Г. ... 07/06/2018

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години... 06/06/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот– частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години... 06/06/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 01/06/2018 г.

Заповед за публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... 18/05/2018 г.

Заповед за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху имоти – частна общинска собственост ... 15/05/2018 г.

Заповд за търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, с предназначение за отглеждане на едногодишни селскостопански култури, находящи се на територията на община Сливо поле ... 27/04/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на земеделски имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на землище село Бръшлен, община Сливо поле ... 29/03/2018 г.

Заповед търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 13/03/2018 г.

Заповед търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на община Сливо поле ... 16/01/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Сливо поле ... 15/01/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 10/01/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Сливо поле ... 28/12/2017 г.

Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост... 29/11/2017 г.

Заповед за провеждане публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на обект „Бивш декоративен и овощен разсадник – село Стамболово“ ... 17/11/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) стопански години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 14/11/2017 г.

Заповед публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот – публична общинска собственост и поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост, за срок от 15 /петнадесет/ стопански години ... 19/10/2017

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имот – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години ... 27/09/2017 г.

Заповед за промяна на заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години ... 25/09/2017

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години ... 13/09/2017

Заповед за търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Сливо поле ... 12/09/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост,  с начин на трайно ползване пасище, мера, за срок от 1 /една/ стопанска година ... 11/09/2017 г.​

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен собственост на община Сливо поле ... 14/08/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години ... 03/08/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем и аренда на недвижими имоти, представляващи публична и частна общинска собственост ... 21/06/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, който ще се проведе на 06.07.2017 г. ... 14/06/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, който ще се проведе на 05.07.2017 г. ... 14/06/2017 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен собственост на община Сливо поле ... 05.06.2017 г.

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на имоти общинска собственост ... 01.06.2017 г.  

Запевед за търг за отдаване под наем на недвижими имоти –  частна общинска собственост проведен на 10.05.2017 г.

Запевед за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи частна общинска собственост, който ще се проведе на 10.05.2017 г​

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 21.04.2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти на 13.04.2017 г.

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 21.03.2017 г.
Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен собственост на община Сливо поле ... 14/02/2017

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 24,02.2017 г.

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 22.12.2016 г.

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 24.01.2017 г.


ЗАПОВЕДИ ЗА КЛАСИРАНЕ/СПЕЧЕЛИЛИ


Заповед за определяне на спечелилите проведения конкурс от дата 02.09.2021 г. ... публикувана на 13/09/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилите проведения търг с тайно наддаване на 02.09.2021 г. ... публикувана на 08/09/2021 г.

Протокол от проведения търг с тайно наддаване на 02.09.2021 г.  ... публикуван на 07/09/2021 г. 

Заповед за определяни на спечелилите публичен търгa с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост провел се на 17.08.2021 г. ... публикувана на 25/08/2021 г.

Заповед за спечелил търг за ОПС проведен на 12.08.2021 г. ... публикувана на 20/08/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга за отдаване под наем на общински земи, с дата на провеждане 22.7.2021 г., протокол от търга и приложенията към него ... публикувани на 27/07/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на дивечови ниви, с дата на провеждане 23.7.2021 г. ... публикувана на 23/07/2021 г.

Заповед за спечелилите участници в търга за наем на общ.имоти, проведен на 29.6.2021 г. ... публикувана на 05/07/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичен търг с явно наддаване провел се на 24.06.2021 г. ... публикувана на 02/07/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичен търг с явно наддаване провел се на 22.06.2021 г. ... публикувана на 29/06/2021 г.​

Заповед за спечелил участник в проведения търг за наем на общ.имот, проведен на 23.6.2021 г. ... публикувана на 28/06/2021 г.

Заповед за класираните на първо място в проведения таен търг за наем на общ.земи, проведен на 18.6.2021 г. ... публикувана на 24/06/2021 г.

Протокол и проложението към него от проведения таен търг за наем на общ.земи, проведен на 18.6.2021 г. ... публикувани на 22/06/2021 г.

Заповед за определяне на класираните на първо място в търга с явно наддаване от 17.06.2021 г. ... публикувана на 22/06/2021 г.

Протокол и проложенията към него от проведения таен търг за наем на общ.земи, проведен на 10.6.2021 г. Заповед за определяне на класираните в търга на първо място ... публикувани на 14/06/2021 г.

Заповед за спечелил публичен търг за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост проведен на 13.05.2021 г. ... публикуван на 18/05/2021 г.

Заповед за спечелилите търга за отдаване под наем на общински имоти, проведен на 13.04.2021 г. ... публикувана на 19/04/2021 г.​

Заповед за спечелилия търга за отдаване под наем на пасища, проведен на 25.03.2021 г. ... публикувана на 30/03/2021 г.​
Заповед за спечелилите публичния търг за отдаване под наем на общински имоти, проведен на 16.03.2021 г. ... публикувана на 19/03/2021 г.

Заповед за определяне спечелилите търга, проведен на 28.01.2021 г. ... публикувана на 03/02/2021 г.

Заповед за спечелил конкурс за продажба проведен на 18.12.2020 г. ... публикувана на 08/01/2021 г.

Заповед за класираните участници в търга, проведен на 08.12.2020 г. ... публикувана на 10/12/2020 г.

Протокол от търга, проведен на 08.12.2020 г. ... публикуван на 10/12/2020 г.

Приложение към протокола от търга, проведен на 08.12.2020 г.​ ... публикувано на 10/12/2020 г.

Заповед за частична отмяна на търга за отдаване под наем на общински имоти, проведен на 22.10.2020 г. ... публиувана на 10/11/2020 г.

Заповед за обявяване на класираните участници в търга за отдаване на общински имоти, проведен на 22.10.2020 г. ... публикувана на 26/10/2020 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга участници в проведения на 07.08.2020 г. публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост ... публикувана на 12/08/2020 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници търга, проведен на 16.07.2020 г., препис на протокола от проведения търг и проложение към него ... публикувана на 20/07/2020 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници търга, проведен на 30.06.2020 г. ... публикувана на ... 08/07/2020 г.

Заповед за обявяване на класираните на първо място участници в търга за наем на зем. земи, проведен на 18.06.2020 г. ... публикувана на 25/06/2020 г.

Протокол и приложение № 1 към него от търга за наем на зем. земи, проведен на 18.06.2020 г. ... публикувана на 25/06/2020 г.

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга, проведен на 12.05.2020 г. ... публикувана на 18/05/2020 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 28.04.2020 г. ... 30/04/2020 г.

Заповед за обявяване на класираните в търга, проведен на 25.02.2020 г.

Заповед за обявяване на класираните в търга, проведен на 20.02.2020 г.

Заповед за определяне класираните участници в търга за отдаване под наем на общински недвижими имоти от дата 09.01.2020 г.

Заповед за определяне на спечелилия търга, проведен на 05.12.2019 г.

Заповед за класиран участник в конкурс проведен на 03.12.2019 г. 

Заповед за класираните участници от търга за наем на общински имоти, проведен на 19.09.2019 г.

Заповед за oбявяване на класираните участници в публичен търг с дата на провеждане 18.07.2019 г.

Заповед за oбявяване на класираните участници в публичен търг с дата на провеждане 09.07.2019 г.

Заповед за oбявяване на класираните участници в търга за земеделски земи, проведен на 02.07.2019 г.

Заповед за oбявяване на класираните участници в търга от 20.06.2019 г.

Заповед за oбявяване на класираните участници в конкурса от 11.06.2019 г.

Заповед за класираните от търг проведен на 18.04.2019 година.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 02/04/2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 26/02/2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 07/02/2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 24/01/2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 16/01/2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 10.01.2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 11.12.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 20.11.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 15.11.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 29.10.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 25.10.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 06.08.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 19.07.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 28.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите отркитият конкурс, проведен на 25.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 21.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 20.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 17.05.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 29.03.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 08.02.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 31.01.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 30.01.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 15.01.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 19.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 11.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 05.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 07.11.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 12.10.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 29.09.2017 г.

Заповед за определяне на класираните на първо място участници в проведения публичения търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, проведен на 29.09.2017  г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 26.09.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 28.08.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 05.09.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 11.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 06.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите конкурса, проведен на 05.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите конкурса, проведен на 16.06.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 13.04.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 21.03.2017 г.

Заповед за обявяване на спечелил процедурата ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на маркирана стояща дървесина на корен ... 02/03/2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 24.02.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 24.12.2016 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 22.12.2016 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 21.11.2016 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 11.11.2016 г.

 

Web design & SEO by Zashev