Search

Вътрешни правилници, инструкции и др.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.8, ал.2 от НОРИДПИ

Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Сливо поле през 2021 година

Анкетна карта за оценка на предоставянето на административни услуги от Община Сливо поле

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Oбщина  Сливо поле ... 16/08/2017

Устройствен правилник на общинската администрация

Етични правила за поведение на общинските служители

Харта на клиента

Заповед РД- 09-208 / 15.03.2022 г.

Декларации на служителите в общинска администрация по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 01/02/2018 г.

Декларации на служителите в общинска администрация по чл. 35, ал.1, т.1 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Заповед за утвърждаване на „Вътрешни правила за работната заплата“ за служителите по трудово правоотношение.​

Заповед за утвърждаване на „Вътрешни правила за работната заплата“ за държавни служители и служители по чл. 107а от Кодекса на труда.

Web design & SEO by Zashev