Search

Вътрешни правилници, инструкции и др.

Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги  на Община Сливо поле през 2022 г. 

Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Сливо поле през 2023 година​

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.8, ал.2 от НОРИДПИ

Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Сливо поле през 2021 година

Анкетна карта за оценка на предоставянето на административни услуги от Община Сливо поле

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Oбщина  Сливо поле ... 16/08/2017

Устройствен правилник на общинската администрация

Етични правила за поведение на общинските служители

Харта на клиента

Заповед РД- 09-208 / 15.03.2022 г.

Декларации на служителите в общинска администрация по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 01/02/2018 г.

Декларации на служителите в общинска администрация по чл. 35, ал.1, т.1 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Заповед за утвърждаване на „Вътрешни правила за работната заплата“ за държавни служители и служители по чл. 107а от Кодекса на труда.

Заповед за утвърждаване на "Вътрешни правила за работна заплата" за служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.

Правилник за вътрешния трудов ред в Община Сливо поле​

Web design & SEO by Zashev