Search

Профил на купувача

„Доставка на хранителни продукти за календарната 2018 година, за ДСП - Сливо поле “, със следните обособени позиции:
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 08.12.2017 |14:21:23
Номер: 2017-006
ДОСТАВКА на твърди и течни горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле
Процедура: Процедура на договаряне без предварително обявление
Публикувано на: 11.04.2017 |11:02:59
Номер: 2017-001
Предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.
Web design & SEO by Zashev