Search

Община Сливо поле ще кандидатства с партньорски проект „Отново Активни“

Общински съвет Сливо поле подкрепи намерението на Община Сливо поле да кандидатства с партньорски проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по ОП РЧР 2014 -2020 с проект „Отново Активни“. Одобрено е намерението на Община Сливо поле да осъществи общинско сътрудничество с партньори по проекта, както следва: 

- „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД (фирма предоставяща лицензирани посреднически услуги на пазара на труда) и управител Зорница Венциславова Богданова;...

Важни съобщения
28.10.2020 | УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 18Б ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЗТИЧА НА 1 НОЕМВРИ 2020 г.         04.02.2021 | СЪОБЩЕНИЕ-гражданите от Община Сливо поле използващи републикански път трети клас III- участъка с. Борисово –с. Черешово.        

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

07.12.2021 г.

 

Проведоха се  встъпителни пресконференции по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

 

Четири встъпителни пресконференции, представящи проекта „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ се проведоха днес в съответните населени места.

Проектът се изпълнява по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 16.09.2021 г., а общата  му стойност е в размер на 759 704,88 лв. Проектът се изпълнява в партньорство между Общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово и ще продължи 14 месеца.

Основна цел на проекта  е  да се подобри управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализиране на 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в четирите общини. Чрез планираните дейности се цели да се подобри статуса на околната среда и да се намали ефекта от замърсяването и действията на човека, да се подобри качеството на живот на населението и да се осигури по-чиста и комфортна среда за живеене. Като краен резултат трябва да бъде постигнато увеличаване на дела на рециклираните отпадъци във всяка една община с 10,5 %.

В рамките на проекта се предвижда да бъде направено проучване за идентифициране на специфичните модели на потребление и тенденциите при генерирането на отпадъците на територията на общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово, което ще е източник на важна информация за бъдещото управление на отпадъците в тези общини.

Ще се реализират 4 общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъци. Първата от тях предвижда закупуването на 8 мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци, които ще бъдат разположение в различни райони в общините Русе и Ветово. В тях ще бъдат приемани почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство, а именно – хартия, пластмаса, стъкло, метал, мазнини, електрическо и електронно оборудване, опасни битови отпадъци и др.

 Ще бъде разработена и схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци, чрез закупуване на отворени асиметрични лифтдъмперни контейнери за общините Русе, Сливо поле и Ветово, и закупуване на верижна мини челюстна трошачна машина за Община Тутракан. Това до голяма степен ще предотврати образуването на отпадъци, чрез понижаване на инертната фракция в смесения битов отпадък и нерегламентираното изхвърляне в дерета и други места.

Третата схема, която ще стартира в рамките на проекта е за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в административни сгради. Ще бъдат закупи 96 кошчета, в които служителите и посетителите на административните сгради на Община Русе ще могат да събират разделно генерирания отпадък по време на работния процес. В Сливо поле пък ще бъдат закупени 3 броя машини за компостиране на остатъчни отпадъци в стандартни контейнери за 3 училища и 20 броя съоръжения за събиране на капачки.

Последната схема, която ще се разработи е за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. В рамките на тази дейност, за нуждите на Община Русе ще бъде закупен един биошредер, а за Община Сливо поле – един брой мулчер –шредер, три самоходни косачки и 15 броя компостери. Община Тутракан ще закупи моторна дробилка за дърва и клони. Чрез закупената техника и съдове, отпадъкът от поддръжката на зелените площи и декоративната растителност в четирите населени места ще се оползотворява на мястото на тяхното генериране. Това ще доведе до спестяване на разходи за транспорт и депониране.

За промотиране на четирите схеми ще бъдат проведени и  информационни кампании, в рамките на които ще бъдат създадени и разпространени информационни дипляни, табели, стикери и видеоклипове, ще бъдат проведени публични събития и кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци.

Your browser does not support the video tag.


Проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“, по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021


 

Община Сливо поле – привлекателна Община от Дунавското пространство с добре развито селско стопанство, базирано на внедрени модерни технологии, съвременни комуникации и добра инфраструктура, съхранено природно и културно-историческо наследство, обединяваща потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж

Община Сливо поле – прелестно късче от мозайката на  красивата ни Родина -   удобно разположена на изток от Българската Дунавска перла град Русе: със своите 276 км2 от  плодородната  зелена Дунавска равнина; едновременно на главен път Русе-Силистра и в същото време пленяващ с необятната красота на полюшващи се от летния повей натежали от зърно житни класове, редуващи се с горди горски масиви от широколистни гори,  а от север изрязана от  бавно  и величествено лъкатушещата сребърна  лента, изтъкана от силните дунавски води, вливащи живот и плодородие на този прекрасен край.

Всяко от 11-те населени места има свой дух, пренасян на крилете на вековната история, криеща все още множество неразгадани тайни. Наред с културно-историческите паметници от последните векове, за които има автентични документи и неоспорими данни, пред нас се изправят и неизследвани археологически паметници, за които се разнасят легенди и предания – тракийски могили в Бабово и Кошарна, античен римски град Апиария в Ряхово, следи от енеолитната епоха.

Изключителен интерес в сферата на алтернативния туризъм представлява Защитена местност Калимок-Бръшлен, част от която   попада на територията на Община Сливо поле. Съхранено е богатото многообразие на животински свят, представен от 230 вида птици, представляващи 58% от птиците в България, влечуги, земноводни и бозайници, редки,  застрашени от изчезване  и изчезващи видове - регистрирани в Червената книга на България.

Най-голямото богатство на общината са трудолюбивите хора, свързани от общата идея за благополучие и устойчиво развитие на родния край,   независимо от различната етническа принадлежност, традиции и религия, които изпъстрят в още по-голяма степен съвместното съжителство помежду им.


Публикувана на 20.01.2022 година.

 

Публикувана на 20.01.2022 година.

 

 

 


Публикувана на 08.03.2022 година.

Публикувана на 08.03.2022 година


Публикувана на 13.04.2022 година.

 

Публикувана на 13.04.2022 година.


Публикувана на 24.08.2022 година.

Публикувана на 24.08.2022 година.


Публикувана на 09.11.2022 година.

Публикувана на 09.11.2022 година.


Публикувана на 02.02.2023 година.

 

Публикувана на 02.02.2023 година.


Публикувана на 22.03.2022 година.

 

Публикувана на 22.03.2022 година.


Публикувана на 31.05.2023 година.

 

Публикувана на 31.05.2023 година.


Публикувана на 02.06.2023 година.

Публикувана на 02.06.2023 година.

 

Web design & SEO by Zashev