Search

Община Сливо поле ще кандидатства с партньорски проект „Отново Активни“

Общински съвет Сливо поле подкрепи намерението на Община Сливо поле да кандидатства с партньорски проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по ОП РЧР 2014 -2020 с проект „Отново Активни“. Одобрено е намерението на Община Сливо поле да осъществи общинско сътрудничество с партньори по проекта, както следва: 

- „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД (фирма предоставяща лицензирани посреднически услуги на пазара на труда) и управител Зорница Венциславова Богданова;...

Важни съобщения
28.10.2020 | УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 18Б ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЗТИЧА НА 1 НОЕМВРИ 2020 г.         04.02.2021 | СЪОБЩЕНИЕ-гражданите от Община Сливо поле използващи републикански път трети клас III- участъка с. Борисово –с. Черешово.        

Информираме Ви, че на 26.06.2018г., г-н Валентин Атанасов в качеството си на Кмет на Община Сливо поле подписа Договор № 18/07/2/0/00391 с ДФ „Земеделие“ по ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.. С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделинк, общ. Сливо Поле".

Договорът е на стойност 5 865 128,85 лв. без ДДС и  включва реконструкция на водопроводната мрежа на с. Голямо Враново и с. Юделник, която е с обща дължина 48 981 метра. 

Община Сливо поле – привлекателна Община от Дунавското пространство с добре развито селско стопанство, базирано на внедрени модерни технологии, съвременни комуникации и добра инфраструктура, съхранено природно и културно-историческо наследство, обединяваща потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж

Община Сливо поле – прелестно късче от мозайката на  красивата ни Родина -   удобно разположена на изток от Българската Дунавска перла град Русе: със своите 276 км2 от  плодородната  зелена Дунавска равнина; едновременно на главен път Русе-Силистра и в същото време пленяващ с необятната красота на полюшващи се от летния повей натежали от зърно житни класове, редуващи се с горди горски масиви от широколистни гори,  а от север изрязана от  бавно  и величествено лъкатушещата сребърна  лента, изтъкана от силните дунавски води, вливащи живот и плодородие на този прекрасен край.

Всяко от 11-те населени места има свой дух, пренасян на крилете на вековната история, криеща все още множество неразгадани тайни. Наред с културно-историческите паметници от последните векове, за които има автентични документи и неоспорими данни, пред нас се изправят и неизследвани археологически паметници, за които се разнасят легенди и предания – тракийски могили в Бабово и Кошарна, античен римски град Апиария в Ряхово, следи от енеолитната епоха.

Изключителен интерес в сферата на алтернативния туризъм представлява Защитена местност Калимок-Бръшлен, част от която   попада на територията на Община Сливо поле. Съхранено е богатото многообразие на животински свят, представен от 230 вида птици, представляващи 58% от птиците в България, влечуги, земноводни и бозайници, редки,  застрашени от изчезване  и изчезващи видове - регистрирани в Червената книга на България.

Най-голямото богатство на общината са трудолюбивите хора, свързани от общата идея за благополучие и устойчиво развитие на родния край,   независимо от различната етническа принадлежност, традиции и религия, които изпъстрят в още по-голяма степен съвместното съжителство помежду им.

Web design & SEO by Zashev