Search

Община Сливо поле ще кандидатства с партньорски проект „Отново Активни“

Общински съвет Сливо поле подкрепи намерението на Община Сливо поле да кандидатства с партньорски проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по ОП РЧР 2014 -2020 с проект „Отново Активни“. Одобрено е намерението на Община Сливо поле да осъществи общинско сътрудничество с партньори по проекта, както следва: 

- „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД (фирма предоставяща лицензирани посреднически услуги на пазара на труда) и управител Зорница Венциславова Богданова;...

Важни съобщения
28.10.2020 | УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 18Б ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЗТИЧА НА 1 НОЕМВРИ 2020 г.         04.02.2021 | СЪОБЩЕНИЕ-гражданите от Община Сливо поле използващи републикански път трети клас III- участъка с. Борисово –с. Черешово.        

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

07.12.2021 г.

 

Проведоха се  встъпителни пресконференции по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

 

Четири встъпителни пресконференции, представящи проекта „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ се проведоха днес в съответните населени места.

Проектът се изпълнява по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 16.09.2021 г., а общата  му стойност е в размер на 759 704,88 лв. Проектът се изпълнява в партньорство между Общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово и ще продължи 14 месеца.

Основна цел на проекта  е  да се подобри управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализиране на 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в четирите общини. Чрез планираните дейности се цели да се подобри статуса на околната среда и да се намали ефекта от замърсяването и действията на човека, да се подобри качеството на живот на населението и да се осигури по-чиста и комфортна среда за живеене. Като краен резултат трябва да бъде постигнато увеличаване на дела на рециклираните отпадъци във всяка една община с 10,5 %.

В рамките на проекта се предвижда да бъде направено проучване за идентифициране на специфичните модели на потребление и тенденциите при генерирането на отпадъците на територията на общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово, което ще е източник на важна информация за бъдещото управление на отпадъците в тези общини.

Ще се реализират 4 общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъци. Първата от тях предвижда закупуването на 8 мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци, които ще бъдат разположение в различни райони в общините Русе и Ветово. В тях ще бъдат приемани почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство, а именно – хартия, пластмаса, стъкло, метал, мазнини, електрическо и електронно оборудване, опасни битови отпадъци и др.

 Ще бъде разработена и схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци, чрез закупуване на отворени асиметрични лифтдъмперни контейнери за общините Русе, Сливо поле и Ветово, и закупуване на верижна мини челюстна трошачна машина за Община Тутракан. Това до голяма степен ще предотврати образуването на отпадъци, чрез понижаване на инертната фракция в смесения битов отпадък и нерегламентираното изхвърляне в дерета и други места.

Третата схема, която ще стартира в рамките на проекта е за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в административни сгради. Ще бъдат закупи 96 кошчета, в които служителите и посетителите на административните сгради на Община Русе ще могат да събират разделно генерирания отпадък по време на работния процес. В Сливо поле пък ще бъдат закупени 3 броя машини за компостиране на остатъчни отпадъци в стандартни контейнери за 3 училища и 20 броя съоръжения за събиране на капачки.

Последната схема, която ще се разработи е за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. В рамките на тази дейност, за нуждите на Община Русе ще бъде закупен един биошредер, а за Община Сливо поле – един брой мулчер –шредер, три самоходни косачки и 15 броя компостери. Община Тутракан ще закупи моторна дробилка за дърва и клони. Чрез закупената техника и съдове, отпадъкът от поддръжката на зелените площи и декоративната растителност в четирите населени места ще се оползотворява на мястото на тяхното генериране. Това ще доведе до спестяване на разходи за транспорт и депониране.

За промотиране на четирите схеми ще бъдат проведени и  информационни кампании, в рамките на които ще бъдат създадени и разпространени информационни дипляни, табели, стикери и видеоклипове, ще бъдат проведени публични събития и кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци.


Проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“, по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021


 

Община Сливо поле – привлекателна Община от Дунавското пространство с добре развито селско стопанство, базирано на внедрени модерни технологии, съвременни комуникации и добра инфраструктура, съхранено природно и културно-историческо наследство, обединяваща потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж

Община Сливо поле – прелестно късче от мозайката на  красивата ни Родина -   удобно разположена на изток от Българската Дунавска перла град Русе: със своите 276 км2 от  плодородната  зелена Дунавска равнина; едновременно на главен път Русе-Силистра и в същото време пленяващ с необятната красота на полюшващи се от летния повей натежали от зърно житни класове, редуващи се с горди горски масиви от широколистни гори,  а от север изрязана от  бавно  и величествено лъкатушещата сребърна  лента, изтъкана от силните дунавски води, вливащи живот и плодородие на този прекрасен край.

Всяко от 11-те населени места има свой дух, пренасян на крилете на вековната история, криеща все още множество неразгадани тайни. Наред с културно-историческите паметници от последните векове, за които има автентични документи и неоспорими данни, пред нас се изправят и неизследвани археологически паметници, за които се разнасят легенди и предания – тракийски могили в Бабово и Кошарна, античен римски град Апиария в Ряхово, следи от енеолитната епоха.

Изключителен интерес в сферата на алтернативния туризъм представлява Защитена местност Калимок-Бръшлен, част от която   попада на територията на Община Сливо поле. Съхранено е богатото многообразие на животински свят, представен от 230 вида птици, представляващи 58% от птиците в България, влечуги, земноводни и бозайници, редки,  застрашени от изчезване  и изчезващи видове - регистрирани в Червената книга на България.

Най-голямото богатство на общината са трудолюбивите хора, свързани от общата идея за благополучие и устойчиво развитие на родния край,   независимо от различната етническа принадлежност, традиции и религия, които изпъстрят в още по-голяма степен съвместното съжителство помежду им.

Web design & SEO by Zashev