Search

Община Сливо поле ще кандидатства с партньорски проект „Отново Активни“

Общински съвет Сливо поле подкрепи намерението на Община Сливо поле да кандидатства с партньорски проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по ОП РЧР 2014 -2020 с проект „Отново Активни“. Одобрено е намерението на Община Сливо поле да осъществи общинско сътрудничество с партньори по проекта, както следва: 

- „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД (фирма предоставяща лицензирани посреднически услуги на пазара на труда) и управител Зорница Венциславова Богданова;...

Важни съобщения
28.10.2020 | УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 18Б ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЗТИЧА НА 1 НОЕМВРИ 2020 г.         04.02.2021 | СЪОБЩЕНИЕ-гражданите от Община Сливо поле използващи републикански път трети клас III- участъка с. Борисово –с. Черешово.        

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

07.12.2021 г.

 

Проведоха се  встъпителни пресконференции по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

 

Четири встъпителни пресконференции, представящи проекта „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ се проведоха днес в съответните населени места.

Проектът се изпълнява по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 16.09.2021 г., а общата  му стойност е в размер на 759 704,88 лв. Проектът се изпълнява в партньорство между Общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово и ще продължи 14 месеца.

Основна цел на проекта  е  да се подобри управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализиране на 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в четирите общини. Чрез планираните дейности се цели да се подобри статуса на околната среда и да се намали ефекта от замърсяването и действията на човека, да се подобри качеството на живот на населението и да се осигури по-чиста и комфортна среда за живеене. Като краен резултат трябва да бъде постигнато увеличаване на дела на рециклираните отпадъци във всяка една община с 10,5 %.

В рамките на проекта се предвижда да бъде направено проучване за идентифициране на специфичните модели на потребление и тенденциите при генерирането на отпадъците на територията на общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово, което ще е източник на важна информация за бъдещото управление на отпадъците в тези общини.

Ще се реализират 4 общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъци. Първата от тях предвижда закупуването на 8 мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци, които ще бъдат разположение в различни райони в общините Русе и Ветово. В тях ще бъдат приемани почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство, а именно – хартия, пластмаса, стъкло, метал, мазнини, електрическо и електронно оборудване, опасни битови отпадъци и др.

 Ще бъде разработена и схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци, чрез закупуване на отворени асиметрични лифтдъмперни контейнери за общините Русе, Сливо поле и Ветово, и закупуване на верижна мини челюстна трошачна машина за Община Тутракан. Това до голяма степен ще предотврати образуването на отпадъци, чрез понижаване на инертната фракция в смесения битов отпадък и нерегламентираното изхвърляне в дерета и други места.

Третата схема, която ще стартира в рамките на проекта е за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в административни сгради. Ще бъдат закупи 96 кошчета, в които служителите и посетителите на административните сгради на Община Русе ще могат да събират разделно генерирания отпадък по време на работния процес. В Сливо поле пък ще бъдат закупени 3 броя машини за компостиране на остатъчни отпадъци в стандартни контейнери за 3 училища и 20 броя съоръжения за събиране на капачки.

Последната схема, която ще се разработи е за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. В рамките на тази дейност, за нуждите на Община Русе ще бъде закупен един биошредер, а за Община Сливо поле – един брой мулчер –шредер, три самоходни косачки и 15 броя компостери. Община Тутракан ще закупи моторна дробилка за дърва и клони. Чрез закупената техника и съдове, отпадъкът от поддръжката на зелените площи и декоративната растителност в четирите населени места ще се оползотворява на мястото на тяхното генериране. Това ще доведе до спестяване на разходи за транспорт и депониране.

За промотиране на четирите схеми ще бъдат проведени и  информационни кампании, в рамките на които ще бъдат създадени и разпространени информационни дипляни, табели, стикери и видеоклипове, ще бъдат проведени публични събития и кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци.

Your browser does not support the video tag.


Проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“, по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021


 

Община Сливо поле – привлекателна Община от Дунавското пространство с добре развито селско стопанство, базирано на внедрени модерни технологии, съвременни комуникации и добра инфраструктура, съхранено природно и културно-историческо наследство, обединяваща потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж

Община Сливо поле – прелестно късче от мозайката на  красивата ни Родина -   удобно разположена на изток от Българската Дунавска перла град Русе: със своите 276 км2 от  плодородната  зелена Дунавска равнина; едновременно на главен път Русе-Силистра и в същото време пленяващ с необятната красота на полюшващи се от летния повей натежали от зърно житни класове, редуващи се с горди горски масиви от широколистни гори,  а от север изрязана от  бавно  и величествено лъкатушещата сребърна  лента, изтъкана от силните дунавски води, вливащи живот и плодородие на този прекрасен край.

Всяко от 11-те населени места има свой дух, пренасян на крилете на вековната история, криеща все още множество неразгадани тайни. Наред с културно-историческите паметници от последните векове, за които има автентични документи и неоспорими данни, пред нас се изправят и неизследвани археологически паметници, за които се разнасят легенди и предания – тракийски могили в Бабово и Кошарна, античен римски град Апиария в Ряхово, следи от енеолитната епоха.

Изключителен интерес в сферата на алтернативния туризъм представлява Защитена местност Калимок-Бръшлен, част от която   попада на територията на Община Сливо поле. Съхранено е богатото многообразие на животински свят, представен от 230 вида птици, представляващи 58% от птиците в България, влечуги, земноводни и бозайници, редки,  застрашени от изчезване  и изчезващи видове - регистрирани в Червената книга на България.

Най-голямото богатство на общината са трудолюбивите хора, свързани от общата идея за благополучие и устойчиво развитие на родния край,   независимо от различната етническа принадлежност, традиции и религия, които изпъстрят в още по-голяма степен съвместното съжителство помежду им.


Публикувано на 20.02.2023 година.

Провеждане на кампания "След ремонта не изхвърляй, рециклирай!" за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането на строителни отпадъци

 

Въпреки забраната строителните отпадъци да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци или в тези за опаковки, голяма част от домакинствата при извършване на ремонт изхвърлят отпадъците си точно в тях или ги оставят на нерегламентирани сметища. Това е голям проблем за общините и в тази връзка е важно да се проведе кампания, която да призовава домакинствата и строителните фирми да не изхвърлят строителния отпадък, а да го предават за обработка и рециклиране. Кампанията ще информира за причините, поради които е наложена забраната, вредите които се нанасят върху природата при нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, както и за възможността този отпадък да се рециклира и да се вложи отново в строителство. Основната цел на кампанията ще е намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.

Кампанията ще се проведе на два етапа, като на първия ще бъдат разработени дипляни и видеоклип за разделното събиране и рециклирането на строителните отпадъци. Дипляните ще бъдат разпространени в административните сгради, търговските обекти за строителни материали, както и чрез пощенските кутии в жилищните сгради. Ще бъде заснет и видео клип, който ще бъде достъпен на сайта на проекта, официалните сайтове и фейсбук страници на 4-те общини и др.

Вторият етап от кампанията ще се състои в организирането на пролетна и есенна кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци, генерирани от строителни дейности и ремонти в домовете.

Място на провеждане: Общините Русе, Тутракан, Сливо поле, Ветово

Линк към видеоклип: https://www.youtube.com/watch?v=nY959hrn56E

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

 


Публикувана на 03.07.2023 година.

Какви са ползите от рециклирането на стъклени опаковки?

Стъклото може да се рециклира безкрайно много пъти. А рециклирането само на една стъклена бутилка спестява енергията, с която вашият компютър може да работи 25 минути, а вашата перална машина – 10 минути. Количеството енергия, спестено от рециклирането на една стъклена бутилка от сладко или компот, може да захранва една стара 100-ватова крушка за 4 часа – и нов еквивалент на ниско енергийни светодиоди за много по-дълго време.

Разделното събиране на отпадъци би могло да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%, спестявайки ценни природни ресурси. Затова „Живей чисто! Рециклирай!“

Публикувана на 20.01.2022 година.

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

 


Публикувана на 12.07.2023 година.

Какви са ползите и защо да рециклираме хартията?

Рециклирането помага да се намали количеството отпадъци, които произвеждам и депонираме. Затова „ЖИВЕЙ ЧИСТО! РЕЦИКЛИРАЙ!“

Публикувана на 08.03.2022 година

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.


Публикувана на 14.07.2023 година.

Защо и как да рециклираме пластмасови отпадъци?

Повече от половин век пластмасата е сред най-използваните материали в бита като заместител на голяма част от използваните дотогава материали като стъкло, дърво, метал и други.

пластмасите (полимери) притежават редица предимства като висока якост, добри електроизолационни свойства, водоустойчивост, голяма химическа устойчивост, термоустойчивост.

Ползите от рециклирането на пластмаса са свързани най-вече с безопасността за екосистемите и със здравето и живота на планетата. 

Публикувана на 13.04.2022 година.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.


Публикувана на 19.07.2023 година.

 

Защо и как да компостираме?

Компостирането е най-полезният и екологичен начин за набавяне на полезни торове за градината и същевременно ефеикасен метод за справяне с битовите биоразградими отпадъци.

Използването на компост води до намаляване на нуждата (разходите) от вода, изкуствени торове и химикали за обработка на посевите

Публикувана на 24.08.2022 година.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.


Публикувана на 28.07.2023 година.

 

Как да събираме разделно?

В сините контейнери се събират хартиени и картонени опаковки, като:

В жълтите контейнери се събира пластмаса и метал, като се включват следните видове отпадъци:

 

В зеления контейнер изхвърляме стъклени отпадъци, например:

 

Кафявите контейнери са предназначени за изхвърляне на биоразградими отпадъци, като:

Публикувана на 09.11.2022 година.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.


Публикувана на 01.08.2023 година.

Как да използваме правилно контейнерите за хартия и картон?

 

Събраната в сините контейнери хартия  се приема в заводите за рециклиране само когато е чиста! Затова ако в тези контейнери се изхвърлят други отпадъци, като: органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа и др., събраната хартия не може да се предаде за рециклиране. Така се унищожава и труда на всички други, които са се постарали да изхвърлят правилно хартиените си отпадъци!

 

Какво може да изхвърляме в съдовете за хартия и картон?

Какво НЕ може да изхвърляме в съдовете за хартия и картон?

 

Публикувана на 02.02.2023 година.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.


Публикувана на 04.08.2023 година.

Как да използваме правилно контейнерите за стъкло

 

Важно е да знаем, че Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло /за прозорци/ се преработват по различен начин, затова не трябва да се смесва. Камъните и порцелана пречат при преработката на стъкло, тъй като не се топят в пещите. Затова не трябва да допускаме в контейнерите за стъкло да попадат такива отпадъци. Също важно е да знаем, че преди да изхвърлим стъклените опаковки трябва да капачките и тапите, да ги изпразим от съдържанието им и при възможност да ги изплакнем.     
 

Какво може да изхвърляме в съдовете за стъклени отпадъци от опаковки:

 

Какво НЕ може да изхвърляме в съдовете за стъклени отпадъци от опаковки: 

Публикувана на 22.03.2022 година.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.


Публикувана на 15.08.2023 година.

Защо трябва да събираме разделно отпадъците си?

Знаете ли, че когато събираме разделно отпадъците си и ги рециклираме помагаме на природата около нас. Защо е така?

Грижейки се за природата около нас, ние се грижим за здравето на всеки един човек и осигуряваме по-добро бъдеще на нашите деца.

Списъкът с причини защо да рециклираме може да бъде много по-дълъг, но и тези причини са напълно достатъчни, за да преосмисли навиците си и да започнем да полагаме грижа на природата и за нас самите. ЖИВЕЙ ЧИСТО! РЕЦИКЛИРАЙ!

 

Публикувана на 31.05.2023 година.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.


Публикувана на 21.08.2023 година.

Няколко полезни съвета за правилно рециклиране

Публикувана на 02.06.2023 година.

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.


Публикувана на 30.08.2023 година.

Как да използваме правилно контейнерите за пластмасови и метални опаковки

 

Какво може да изхвърляме в съдовете за пластмасови и метални опаковки:

 

Какво НЕ може да изхвърляме в съдовете за пластмасови и метални опаковки:

 

Пластмасовите отпадъци се разгражда с години и замърсява много природата! Затова „Живей чисто! Рециклирай!“.

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.


Публикувана на 04.09.2023 година.

За какво се кафявите контейнери

 

Кафявите контейнери са предназначени за изхвърляне на биоразградими отпадъци, тоест тези които се разграждат сами с течение на времето. Това са хранителните и зелени отпадъци, както и хартия. Ето какво може да се изхвърля в контейнерите за биоразградими отпадци:

Тези отпадъци съставят до 40% от отпадъка, които се генерира в едно домакинство. Чрез преработването им може да се получи компост, както и метан за електропроизводство и топлинна енергия. Затова „Живей чисто! Рециклирай!“.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

 


Публикувана на 11.09.2023 година.

Защо и как да рециклираме строителните отпадъци

 

Строителните отпадъци подлежат на рециклиране. Изхвърлените правилно и събраните строителните отпадъци се извозват до специализирани сметища, сортират се и се натрошават, след което могат да се използват при производството на бетонни смеси за изливане на основи и пътища, при изграждането на дренажни системи, при насипи, за фракция и др.

В контейнерите за строителни отпадъци могат да се изхвърлят тухлени, бетонни и стоманобетонни конструкции, керемиди, плочки керамични изделия, стъкло, камъни, дървесина, почва, изолационни материали и строителни отпадъци на основата на гипс, които не съдържат азбест, живак или опасни вещества. Важно е да се знае, че в тези контейнери не трябва да се изхвърлят битови отпадъци, дрехи, електроуреди, мебели, алуминиева или PVC дограма, клони и опасни отпадъци.

Рециклирането на строителните отпадъци намалява вредното въздействие върху околната среда, затова „Живей чисто! Рециклирай!“

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.


Публикувана на 15.09.2023 година.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

15.09.2023 г.

 

Успешно приключи изпълнението на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

 

Това стана ясно от провелата се днес заключителна пресконференция, представяща резултатите от изпълнението на проекта.

Проектът е по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 16.09.2021 г., а общата  му стойност е в размер на 759 704,85 лв. Проектът се изпълняваше в партньорство между Общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово.

Основна цел на проекта беше да се подобри управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализирането на нови 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в четирите общини. Изпълнението на проекта целеше да се подобри статуса на околната среда и да се намали ефекта от замърсяването и действията на човека, да се подобри качеството на живот на населението и да се осигури по-чиста и комфортна среда за живеене.

В рамките на проекта се направи анкетно проучване сред населението на 4-те общини. Проучването е направено чрез метод на пряко стандартизирано интервю лице-в-лице с таблет. Обхванати са 300 жители на Община Русе, 120 жители на Община Тутракан, 120 жители на Община Сливо поле и 121 жители на Община Ветово. Извадката на анкетираните  е съобразена със структурата и разпределение на населението и основните демографски характеристики – възраст, пол, образование, тип населено място.

Резултатите от проучването, проведено на територията на Община Русе недвусмислено потвърждават потребността от осигуряване на предвидените по проекта съдове за изхвърляне на специфични видове отпадъци (около и над 90% общ интерес към ползването им). Пълната информация от проведеното проучване можете да прочетете в интернет сайта на проекта: www.green-together.eu

В рамките на проекта се реализираха 4 нови общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъци. За разкриването на първата бяха закупени и доставени 8 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци – 5 бр. за Община Русе и 3 бр. за Община Ветово.

През  юли поетапно стартира работата на мобилните центрове на територията на община Русе. Центровете са разположени на следните места:

•             ж.к. "Родина", ул. „Димчо Дебелянов“ №2 А;

•             ж.к. „Дружба“ 3, бул. „Христо Ботев“, до блок бл. 13;

•             ж.к. „Здравец-Север“, ул. „Родопи“, между блокове бл. „Бабуна планина“ и „Руй планина“;

•             кв. „Ялта“, ул. „Щип“;

•             ж.к. ЦЮР, ул. „Муткурова“ №86, зад бл. 3

В община Ветово центровете са разполоцени на следните места:

•             гр. Ветово, ул. "Трети март" №2;

•             гр. Глоджево, ул. "Димитър Благоев" №32;

•             с. Смирненски, ул. "Преслав" №5

В мобилните центрове могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство - хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминисцентни лампи.

 В рамките на проекта четирите общини и асиметрични лифтдъмперни контейнери за общините, а Община Тутракан се сдоби и с верижна мини челюстна трошачна машина. Това до голяма степен ще предотврати образуването на строителни отпадъци, чрез понижаване на инертната фракция в смесения битов отпадък и нерегламентираното изхвърляне в дерета и други места.

Третата схема, която стартира в рамките на проекта е за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в административни сгради. Бяха закупени и поставени 96 кошчета, в които служителите и посетителите на административните сгради на Община Русе започнаха да събират разделно генерирания отпадък по време на работния процес. В Сливо поле пък бяха закупени 3 броя машини за компостиране на остатъчни отпадъци в стандартни контейнери за 3 училища и 20 броя съоръжения за събиране на капачки.

Четвъртата схема, която заработи е за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. В рамките на тази дейност, за нуждите на Община Русе беше закупен биошредер, а за Община Сливо поле – мулчер –шредер, три самоходни косачки и 15 броя компостери. Община Тутракан закупи моторна дробилка за дърва и клони и 2 бр. контейнери за събиране на растителни и дървесни отпадъци. Община Русе закупи и 108 бр. пластмасови компостери.  Чрез закупената техника и съдове, отпадъкът от поддръжката на зелените площи и декоративната растителност в четирите населени места се оползотворява на мястото на тяхното генериране. Това спестява  разходи за транспорт и депониране.

За промотиране на четирите схеми бяха проведени и информационни кампании.

Бяха заснети и два информационни клипа за разделното събиране и рециклирането на строителните отпадъци и  за популяризиране на мобилните центрове.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

Web design & SEO by Zashev