Search

Гори


2024 г.


Препис на споразумение към договор за възлагане на дейности в общ.горски територии, за добив и доставка на дървесина ... публикуван на 14/02/2024 г.

Препис на договор за продажба на стояща на корен дървесина, препис на протокола по чл.35, ал.8 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ... публикуван на 14/02/2024 г.

Протокол от проведен явен търг за продажба на стояща на корен дървесина, проведен на 30.01.2024 г. Заповед за определяне на купувач ... публикуван на 01/02/2024 г. 

 


2023 г.


Явен търг за продажба на стояща на корен дървесина – заповед за откриване, график за провеждане и тръжна документация. Дата на провеждане 30.01.2024 г., 09,00 часа ... публикуван на 12/01/2024 г.

Явен търг за продажба на стояща на корен дървесина – заповед за откриване, график за провеждане и тръжна документация. Дата на провеждане 14.11.2023 г. ... публикуван на 27/10/2023 г.

Препис на договор за продажба на стояща на корен дървесина от ОГТ, в резултат на проведен явен търг на 14.09.2023 г. ... публикуван на 03/10/2023 г.

Препис на договор за възлагане на дейности в ОГТ, в резултат на проведен открит конкурс на 12.09.2023 г. ... публикуван на 28/09/2023 г.

Препис на протокола по чл.35, ал.8 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, касаещ процедура: явен търг за продажба на стояща на корен дървесина от ОГТ, проведен на 14.09.2023 г. ... публикуван на 21/09/2023 г.

Препис на протокола по чл.35, ал.8 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, касаещ процедура: открит конкурс за възлагане на дейности в ОГТ, проведен на 12.09.2023 г. ... публикуван на 21/09/2023 г.

График, тръжна документация и заповед за провеждане на явен търг за продажба на стояща на корен дървесина, с дата на провеждане 10.10.2023 г. ... публикувани на 21/09/2023 г.

Корекция /допълнение/ на годишния план за ползване на дървесина от ОГТ на Община Сливо поле през 2023 г. ... публикувана на 19/09/2023 г.

Преписи на заповед за определяне на спечелилия търга за продажба на стояща на корен дървесина и на протокола от проведената процедура /явен търг/ на 14.09.2023 г. ... публикувани на 18/09/2023 г.

Преписи на заповед за определяне на изпълнителя на дейности в ОГТ /добив и доставка на дървесина/ и на протокола от проведения открит конкурс на 12.09.2023 г. ... публикувани на 18/09/2023 г.

Заповед за корекция на заповедта за обявяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ... публикувана на 23/08/2023 г.

Конкурсна документация, заповед и график за провеждане на процедура по възлагане на добив от общински горски територии и доставка до купувачи на дървесина за лични нужди от местното население ... публикувана на 22/08/2023 г.

Тръжна документация, заповед и график за провеждане на процедура по продажба на дървесина, стояща на корен, чрез търг с явно наддаване ... публикувана на 22/08/2023 г.

Одобрен с решение на Общински съвет-гр. Сливо поле Годишен план за ползване от гори – собственост на Община Сливо поле през 2023 година ... публикуван 11/07/2023 г. 

Покана за обществено обсъждане на проект на горскостопански план на Община Сливо поле за горите – общинска собственост. Материали по проекта в електронен вид ... публикувана на 04/05/2023 г.


2022 г.


Препис на договор за възлагане на дейности в общински горски територии от проведения открит конкурс на 05.12.2022 г. ... публикуван на 29/12/2022 г.

Препис на протокола от заседанието на комисията по чл.35, ал.8 от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, във връзка с представените документи по чл.35, ал.5 от наредбата от изпълнителя на дейности в общински горски територии от проведения открит конкурс на 05.12.2022 г. ... публикуван на 13/12/2022 г.

Заповед за определяне на изпълнител на дейности в общински горски територии от проведения открит конкурс на 05.12.2022 г. Протокол от заседанието на конкурсната комисия. ... публикувани на 08/12/2022 г.

Заповед за провеждане на открит конкурс и конкурсна документация за възлагане на дейности в общински горски територии, с дата на провеждане 05.12.2022 г. ... публикувани на 16/11/2022 г.

Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. от общински горски територии ... публикуван на 14/11/2022 г.

Заповед на Кмета на Община Сливо поле за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост ... публикувана на 24/02/2022 г.


2021 г.


Препис на протокола по чл.38, ал.8 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, от проведения на 15.10.2021 г. открит конкурс по възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост и препис на сключения договор за възлагане на дейности ... публикувани на 21/10/2021 г.

Препис на протокола от проведения на 15.10.2021 г. открит конкурс по възлагане на дейности в ГТ – общинска собственост и препис на Заповед за определяне на изпълнителя ... публикувани на 15/10/2021 г.

Заповед за обявяване на открит конкурс за добив на дървесина от общ. горски територии и доставката й до адреси на възложителя, с дата на провеждане 15.10.2021 г. Конкурсна документация за участие в процедурата ... публикувани на 27/09/2021 г.


2020 г.


Годишен план за ползване през 2021 г. от общински горски територии и Решение на Общински съвет – гр. Сливо поле за одобряването му ... публикуван на 21/12/2020 г.

Препис на договора за продажба на маркирана дървесина от общински горски територии, стояща на корен, сключен между Община Сливо поле и лицето, определено за купувач в търга, проведен на 19.06.2020 г. ... публикуван на 02/07/2020 г.

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на маркирана дървесина, стояща на корен и заповед за определяне на спечелилия търга, проведен на 19.06.2020 г. ... публикувана на 25/06/2020 г.​

Заповед с приложение към нея и тръжна документация за явен търг за продажба на стояща на корен дървесина, за дата 19.06.2020 г. График по чл.9 от НУРВИДГТ ... публикувана на 02/06/2020 г.

Препис на договор за възлагане на дейности в общински горски територии (добив на маркирано прогнозно количество дървесина и доставка до обекти на възложителя) ... публикуван на 08/05/2020 г.

Протокол на конкурсната комисия за открития конкурс за възлагане на дейности в общински горски територии, проведен на 24.04.2020 г., за резултатите от проверките по чл.35, ал.8 от НУРВИДГТДОСПДНГП ... публикуван на 05/05/2020 г.

Протокол от проведен открит конкурс за възлагане на дейности в общински горски територии, проведен на 24.04.2020 г. ... публикуван на 27/04/2020 г.

Заповед за определяне на изпълнител на дейности в общински горски територии, съгласно конкурса, проведен на 24.04.2020 г. ... публикувана на 27/04/2020 г.

Конкурсна документация за открит конкурс за възлагане на дейности в общински горски територии, с дата на провеждане 24.04.2020 г. ... публикувана на 03/04/2020 г.

Препис на Заповед на Кмета на Община Сливо поле за откриване на открит конкурс за възлагане на дейности в общински горски територии, с дата на провеждане 24.04.2020 г. ... публикувана на 03/04/2020 г.

 


2019 г.


Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2020 година ... 17/12/2019 г.

 


2018 г.


Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2019 година.

 

Web design & SEO by Zashev