Search

Проекти ОПОС

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013

 

 


 

ПРОЕКТ № DIR-51222031-1-173 "Изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания"

с бенефициент ПУДООС

по договор за предоставяне на БФП с № DIR-51222031-С001/09.01.2013

 

 

  • Договор № 9390 от 12.05.2014 г., сключен между ПУДООС и Община Сливо поле за обект: "Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в град Сливо поле"
  • Стойност на финансирането - 417992,60 лв. с включен ДДС
  • Цел: Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в град Сливо поле
  • Основни дейности и етапи на изпълнение: Техническа и биологична рекултивация
  • Очаквани резултати: Закрито депо за битови отпадъци в град Сливо поле
  • Срок за изпълнение: Четири месеца за техническа рекултивация и 36 месеца за биологична рекултивация, считано от 01.06.2014 г.
  • За контакти: Снежанка Билева, Директор на Дирекция УРПП; Елена Иванова, еколог.
  • Тел.:  08131 2795

 

Преди изпълнението на проекта за техническа рекултивация - 02.06.2014 година

 

След приключване на техническата рекултивация - 26.09.2014 година

 

След приключване на биологичната рекултивация - 24.11.2014 година

 

След приемане на биологичната рекултивация - протокол на комисията от 13.05.2015 г.

 

Web design & SEO by Zashev