Search

Програми за развитие

ГОДИШЕН  ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИE НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 2021 – 2027 Г. НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. ... публикуван на 22/04/2024 г.

Окончателна версия на дългосрочната програма за ЕЕ за периода 2024-2033 г. ... публикувана на 06/03/2024 г.

Проект на ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИE НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 2021 – 2027 г. НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 – 31.12.2023 г. ... публикуван на 26/02/2024 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2034г. ... публикувана на 16/02/2024 г.

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2023-2032 ГОДИНА ... публикувана на 13/02/2024 г.

Проект на ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2023-2032 ГОДИНА ... публикуван на 06/06/2023 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Сливо поле​ ... публикуван на 28/04/2023 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие 2021 – 2027 г. на община Сливо поле, област Русе, за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. – ПИРО … публикуван на 28/04/2023 г.

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Сливо поле ... публикавана на 16/03/2023 г.

Решение за приемане на краткосрочна програма за насърчаване изплването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сливо поле за периода 2020-2022 г. ...21/01/2020 г.

Проект на краткосрочна програма за насърчаване изплването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сливо поле за периода 2020-2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2023 г.

План за действие на Община Сливо поле в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014-2020 год.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Сливо поле за периода 2016 – 2020 година

ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 2013 - 2015

Общински програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива - краткосрочна и дългосрочна

Общинска програма за закрила на детето

Общинска програма за опазване на околната среда

Общинска програма за управление дейностите по отпадъците на община Сливо поле за периода 2009-2013 г.

Раздел лечебни растения към Общинска програма за опазване на околната среда

Програма за оптимизацията на мрежата на общинските училища в община Сливо поле

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сливо поле 2012-2015 год.

План за действие на Община Сливо поле в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Сливо поле за периода 2010 – 2015 година

Web design & SEO by Zashev