Search

Наредби

ДЕЙСТВАЩИ НАРЕДБИ


Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Наредба № 2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение - общинска собственост

НАРЕДБА № 4 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО И ЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО И ЧИСТОТАТА

Наредба № 6 за реда за упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните търговски дружества с общинско имущество /еоод, еад/, както и върху частта от капитала на търговските дружества, в които има дялове или акции

Наредба №7 за рекламната дейност на територията на Община Сливо поле

Наредба № 8 за устройство на територията на Община Сливо поле

Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле

Наредба № 12 цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сливо поле

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле

Наредба за управление на общинските пътища

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сливо поле

Наредба за символиката на Община Сливо поле

Наредба №14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Сливо поле

Наредба № 15 за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Сливо поле

Наредба №16 за за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле

Наредба № 17 за управление на горските територии собственост на Община Сливо поле

НАРЕДБА № 18 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

Наредба №19 за създаването, управлението, контрола и прекратяването на общински предприятия на Община Сливо поле ... 14/06/2016

Н А Р Е Д Б А № 20 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Сливо поле

Н А Р Е Д Б А № 21 за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини на територията на Община Сливо поле​

Н А Р Е Д Б А №22 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Сливо поле ... 12/05/2017 г.

Н А Р Е Д Б А № 23 за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Сливо поле и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Н А Р Е Д Б А за реда и условията за именуване и преименуване на общински обекти и за  изграждане, поставяне, преместване на паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Сливо поле

ОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ


ОТМЕНЕНА: Наредба №16 за за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле

ОТМЕНЕНА: Наредба № 10 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

ОТМЕНЕНА: Наредба № 9 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Сливо поле

ОТМЕНЕНА: Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи от Общински поземлен фонд в Община Сливо поле

ОТМЕНЕНА: Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Сливо поле

Web design & SEO by Zashev