Search

Образци на данъчни формуляри

ОБА 13 Административни услуги Местни данъци и такси

 

Декларация по чл.14 ЗМДТ - за облагане с данък върху недвижими имоти

Декларация по чл.32, ал.1 ЗМДТ - за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл.49, ал.3 ЗМДТ - за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Декларация по чл.54, ал.1 ЗМДТ - лек автомобил

Декларация по чл.54, ал.1 ЗМДТ - плавателно средство

Декларация по чл.54, ал.1 ЗМДТ - пътно превозно средство

Декларация по чл.54, ал.1 ЗМДТ - въздухоплавателно средство

Декларация по чл.61 н ЗМДТ - патентен данък

Декларация по чл.61 р, ал.5 ЗМДТ - за облагане с туристически данък

Декларация за притежаване на куче

Искане за издаване на документ

Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка

Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци

Уведомление за отписване на МПС

Уведомление за отписване на имот

Уведомление за смяна на адрес

Зявление за издаване на удостоверение за декларирани данни​

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите​

Web design & SEO by Zashev