Search

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

На 06.06.2023 г. беше подписан Административен Договор № BG06RDNP001-7.021-0036-С01 между Община Сливо поле, представлявана от Валентин Христов Атанасов – Кмет на Община Сливо поле и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.021 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

С подписването на договора общината ще получи 100 % безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проектно предложение „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Ряхово и село Борисово, община Сливо поле“

Одобрените за финансиране разходи са в размер на  2 917 692,43 лв. без ДДС.

Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: 2 480 038,56 лв.

Национално финансиране: 437 653,87 лв.

Начало: 06.06.2023 г.

Край: 15.09.2025 г.

Кратко описание на проекта: Проектът обхваща реконструкция на участъци от старите и вече амортизирани водопроводни мрежи на село Ряхово и с. Борисово, община Сливо поле, в които се образуват най-много аварии. Реконструкцията на тези участъци ще допринесе за значителното намаляване на честотата на авариите, подобряване на качеството на питейната вода, което ще допринесе за по-високо качество на живот в тези населени места и ще ги направи по-привлекателни за потенциални инвеститори.

Цели на проекта: Общата цел на проектното предложение е насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Сливо поле и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством реконструкция на участъци от водопроводните мрежи в селата.

Очакваните резултати от реконструкцията на участъците от водопроводната мрежа са развитие на икономиката в село Ряхово и село Борисово, община Сливо поле и създаване на по-добра среда за живот и работа и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на тези райони.

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

На 09.11.2021 г. беше подписан Административен Договор № BG06RDNP001-7.008-0033-С01 между Община Сливо поле, представлявана от Валентин Христов Атанасов – Кмет на Община Сливо поле и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.008 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.

С подписването на договора общината ще получи 100 % безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проектно предложение: “Реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда, находяща се в УПИ IX - 1027, кв. 49 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле“

 

Одобрените за финансиране разходи са в размер на  83 777.11 лв. без ДДС.

Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: 71 210,54 лв.

Национално финансиране: 12 566,57 лв.

Начало: 09.11.2021 г.

Край: 09.11.2024 г.

Кратко описание на проекта: Извършване на строително - монтажни работи по проект "Реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда, находяща се в УПИ IX - 1027, кв. 49 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле”,

Цели на проекта: Общата цел на проектното предложение е насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Сливо поле и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до общински сгради, в които се предоставят обществени услуги и подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Очаквани резултати: Реконструкцията и прилагането на мерките за енергийна ефективност на общинска сграда, находяща се в УПИ IX - 1027, кв. 49 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле ще допринесе за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата, създаване на по-добра среда за живот и работа.

 

 


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

Днес 21.05.2019г. г-н Валентин Атанасов – Кмет на Община Сливо поле подписа Административен договор №  BG06RDNP001-7.001-0099-С01 с ДФ „Земеделие“ по ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на

проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле и с. Голямо Враново, Община Сливо поле“

Обща стойност: Договорът е на стойност 1 173 145,90 лв. без ДДС и включва възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на уличната мрежа в населените места с приблизителна дължина 3358 м.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА :

Участък 1: Улица „Добри Чинтулов” – ОТ 116 – ОТ 131; ОТ 131 – ОТ 137, с приблизителна дължина от 478 м.;

Участък 2: Улица „Панайот Волов“ - Поликлиника; ОТ 125 – ОТ 133, с приблизителна дължина от 277м.;

Участък 3: Улица „Първи май“ – ОТ 130 – ОТ 113, с приблизителна дължина от 263м.;

Участък 4: Улица „Пролет“ – ОТ 325 – ОТ 323, с приблизителна дължина от 255;

Участък 5: Улица „Младост“ – ОТ 326 – ОТ 328, с приблизителна дължина от 255м.;

Участък 6: Улица „Стоян Пенчев“ между кръстовище с републикански път III-2102 „Сливо поле – Сеслав“ – ОТ 261 – ОТ 256 -ОТ 255 – ОТ 254 – ОТ 252 – ОТ 243 – ОТ 227, с приблизителна дължина от 983м.

Участък 7: Улица „Дружба“ между ОТ 275 – ОТ 241; ОТ 241 – ОТ 229, с приблизителна дължина от 487м

Участък 8: Улица „Тунджа“ ОТ 229 – ОТ 227, с приблизителна дължина от 150м.

 

Участък 9: с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, улица „Охрид“ – до второ кръстовище с приблизителна дължина от 210 м, от IV клас път между ОТ 126 – ОТ 234 – ОТ 140

 

Начало: 21.05.2019г.

Край:      21.05.2022г.

Цели на проекта: Общата цел на  проектното предложение е подобряване на качеството на живот в Община Сливо поле и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена пътна инфраструктура.

 

Специфичните цели са:

 

 • Развитие на устойчива пътна инфраструктура;
 • Интегриране на пътната инфраструктура в европейската транспортна система;
 • Постигане на висока безопасност на пътната инфраструктура;
 • Ефективно управление на пътния сектор;
 • Бърз и лесен достъп до социални и образователни услуги;
 • Увеличаване на инвестиционният интерес в селския район;
 • Подобряване на транспортната комуникация на територията на общината;
 • Намаляване на безработицата и бедността в района;
 • Създаване на туристически интерес и желание за закупуване на имоти в района.
 • Чрез рехабилитация на улиците и уличната настилка в 2-те населени места на община Сливо поле, да се подобри качеството на живот на населението;

 

Очакван резултат: Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е подобряване качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на община Сливо поле, чрез рехабилитация на улиците и уличната настилка като важна част от съществуващата пътна инфраструктура и осигуряване на директна транспортна свързаност на населените места на територията на общината с по-висок клас път, което е условие и предпоставка за икономическо и социално възраждане на населените места.

 

Целевите групи, към които е насочен проектът за рехабилитация на уличната мрежа в 2-те населени места на община Сливо поле са:

 

 • Икономически активното население на селата, обект на проектното предложение, включително младите хора в трудоспособна възраст, населяващи тези села;
 • Общото население на 2-те населени места, наброяващо 4237 души;
 • Потенциалните инвеститори на територията на селата;
 • Работещи на територията на 2-те населени места, които са жители на други населени места;
 • Населението от околните села;
 • Гости, туристи и преминаващи през съответните села;
 • Местната власт, за която разходите за ремонт/рехабилитация на улици и тротоари изисква съществени средства, които не могат да се заделят от общинския бюджет.

 

 


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

   На 07.05.2019 г. г-н Валентин Атанасов – Кмет на Община Сливо поле подписа Административен Договор № BG06RDNP001-7.007-0066-С01/07.05.2019 г.  с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ПОДМЯРКА 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ОТ МЯРКА 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  BG06RDNP001-7.007 СПОРТ „ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

   С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на

проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ I-845, кв. 136 по плана на гр. Сливо поле"

Обща стойност : Договорът е на стойност 82 416,79 лв. без ДДС и  включва  изграждане на спортна площадка с общ габаритен размер 23,42 м./44,60 м. с комбинирано игрище за футбол, волейбол, баскетбол.

Начало: 07.05.2019 г.

Край: 15.09.2023 г.

 

   Цели на проекта:

   Общата цел на настоящото проектно предложение е подобряване на качеството на живот в община Сливо поле  и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до публични услуги, посредством подновена спортна инфраструктура.

   Специфични цели на настоящото проектно предложение са:

 • Увеличаване на инвестиционният интерес в селския район;
 • Намаляване на безработицата и бедността в района;
 • Създаване на туристически интерес и желание за закупуване на имоти в района.

 

   Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е:

 • спиране на обезлюдяването на селата и тяхното икономическо и социално възраждане;
 • подобряване качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на община Сливо поле, чрез реализиране на проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ I - 845, кв.136 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле“.

 


 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

На 26.06.2018г. г-н Валентин Атанасов – Кмет на Община Сливо поле подписа Договор № 18/07/2/0/00391 с ДФ „Земеделие“ по ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.. С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на

проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, общ. Сливо Поле"

Обща стойност :Договорът е на стойност 5 865 128,85 лв. без ДДС и  включва реконструкция на водопроводната мрежа на с. Голямо Враново и с. Юделник, която е с обща дължина 48 981 метра.

Начало: 26.06.2018г.

Край: 27.06.2021г.

 

Цели на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на качеството на живот в община Сливо поле и постигане на социално-икономическо развитие, чрез реконструкция на ВиК инфраструктурата, подобряване на качеството и ефективността на водоснабдителната и канализационна системи в общината.

 

Специфичните цели са:

•        осигуряване на ефективна поддръжка и експлоатация на ВиК инфраструктурата на общината;

•        ограничаване на загубите на питейна вода;

•        предотвратяване на режимът на водоснабдяване, който е причинен от недостиг на вода;

•        намаляване на честите аварии в канализационната мрежа, причинени от силно амортизираните азбестови тръби.

 

Очакван резултат: Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е подобряване качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на община Сливо поле, чрез рехабилитация на водопреносната и канализационна инфраструктури, която ще подобри качеството на живот на населението на територията на селския район, ще доведе до по-ефективно разпределение на ограничените водни ресурси, подобряване на екологичната ситуация, запазване на човешкото здраве, ограничаване на промяната на ландшафта и предотвратяване на загубата на биоразнообразие.

 

Целевите групи, към които е насочен проектът за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи в един град и 11 съставни селища на община Сливо поле е както следва:

 •     Икономически активното население на селата, обект на проектното предложение, включително младите хора в трудоспособна възраст, населяващи тези села;
 •     Общото население на всички населени места, наброяващо 11706 души (справка от НСИ).
 •     Потенциалните инвеститори на територията на селата;
 •     Работещи на територията на 10-те села, които са жители на други населени места;
 •     Населението на околните села;
 •     Гости, туристи и преминаващи през съответните села;
 •     Местната власт, за която разходите за ремонт/рехабилитация на ВиК инфраструктура изисква съществени средства, които не могат да се заделят от общинския бюжет
Web design & SEO by Zashev