Search

Образование

РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНАТА

На територията на община Сливо поле към 15.09.2009 г. образователното дело намира изражение в две направления - предучилищно възпитание и средно образование (само в общообразователните училища).
В общината има 1 обединено детско обединено (ОДЗ) и 1 целодневна детска градина, а именно:
- ОДЗ "Мечо Пух" гр.Сливо поле с филиали, както следва:
филиал "Синчец" в село Ряхово, филиал "Славейче" в с.Борисово и филиал "Щастливо детство" в с.Юделник.
 - ЦДГ "Пролет" в с.Малко Враново с филиали, както следва:
филиал "Първи юни" в с.Голямо Враново, филиал "Червена шапчица" в с.Стамболово и филиал "Калинка" в с.Кошарна.
Сградният фонд на детските градини в по-голямата си част е добър и функционален, но поради значително намаляване броя на децата през последните няколко години, тоя фонд почти във всички градини се използва на 50%.
Голяма част от оборудването в градините ни през периода 2007-2009 г. бе обновено с участието ни в национани програми и реализиране на спечелени проекти.
Всяка детска градина разполага с компютърна техника.
Квалификацията на педагозите в детските ни градини е на много добро ниво - 60% висшисти и 40% педагогически специалисти с полувисше образование.
Малко са педагозите носители на ПКС (професионално квалификационна степен) в детските градини и именно в това направление - кариерно развитие и повишаване на професионалната квалификация трябва да насочим усилията си.

За обучение в следващите образователни етапи и степени до средно образование,общината разполага, след извършено оптимизиране на училищната мрежа в периода 2007-2009 година, с три средни училища, както следва:
- СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Сливо поле;
- ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Ряхово;
- ОУ "Иван Вазов" с.Голямо Враново.
Сградният фонд в училищата е в много добро състояние, което непрекъснато се подобрява, ползвайки финансовите ресурси на Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа" и реализацията на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт със средства от ЕФРР и ДБ по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."
Всички училища съобразно изискванията на Министерството на образованието, младежта и науката изградиха и обзаведоха компютърни кабинети с достъп до интернет, като в СОУ "Св.Паисий Хилендарски" кабинетите са 2.
Съществено се обнови материалната база в средищните училища и оборудването на класни стаи, кабинети и спортни съоръжения.
Окрупняването на училищата ни във време на делегиран бюджет вменен със закон във всяко българско училище, дава положителни резултати по обезпечаване на учебно-възпитателната дейност от една страна, и по-доброто трудово възнаграждение на педагозите от друга.
Квалификацията на педагогическия персонал в училищата ни е на много високо ниво, а именно: 80% от действащия педагогически състав е с висше образование и само около 20% педагогически специалисти с полувисше образование.
       На този етап ПКС притежават:
       - ІІ ПКС - 18 педагози;
       - ІІІ ПКС - 16 педагози;
       - ІV ПКС - 9 педагози;
       - V ПКС - 11 педагози.

Образователното дело е отворена динамична система, която постоянно се развива. Предстоят нови промени в нормативната база, налагащи и нови правила за участниците в учебно-възпитателния процес - ученици и учители.
Разнородният състав на нашите ученици - българи, турци, роми, българо-мохамедани и татари налага специфични и конкретни за отделната етническа общност подходи и похвати за постигане на по-висока успеваемост от тия ученици.
Оптимизацията на училищната мрежа на тоя етап има завършен вид - предстои по-трудното, а именно - утвърждаването на тая училищна мрежа и убеждаването на родители и общественост с конкретната работа и постиганите резултати в трите средищни училища, че наистина е направено най-доброто за пълноценното обучение и възпитание на учениците в общината.
Оптимизирането на училищната мрежа в общината несъмнено би довело до положителни резултати най-вече по отношение повишаване качеството на образователния процес.
През учебната 2004/2005 година общинският съвет и Кмета на общината направиха необходимото по отношение на оптимизицията с единственото желание да окрупнят конкретни учебни заведения, избягвайки обучението в слети паралелки и осигуряване на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците в селата Борисово, Кошарна и Стамболово.
Приоритети на Община Сливо поле по отношение на осигуряване на материалната база са: саниране на сградите на учебните заведения и детските градини в съответствие със Закона за енергийната ефективност, създаване на компютърни кабинети във всяко от училищата и съдействие за професионалното ориентиране на учениците от горния курс в съответствие с необходимостта от кадри чрез създаване на специализирани кабинети в СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Сливо поле.

Web design & SEO by Zashev