Search

3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“

 

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „3-1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ” с договор BG05FMOP001-5.001-0226 ... 13/09/2022 г.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“

 

Община Сливо поле съобщава на своите граждани, че продължава предоставянето на топъл обяд по проект „3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сливо поле“ с подписано допълнително споразумение № BG05FMOP001-5.001-0226-C02 по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ .

Проектът се реализира в периода 15.06.2022 – 09.09.2022 г.  С топъл обяд ще бъдат подпомогнати около 400 лица, представители на целевите групи.

Бюджетът на проекта е на стойност: 70 690.40 лв.

Място на реализиране на проекта: населените места на община Сливо поле

Операция „3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ се реализира чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), в съответствие с правилата за операциите от тип 3, съгласно ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане. В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, операцията е планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най- висока степен.

Операцията следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най- висока степен от последиците от кризата. Анализът на неблагоприятните последици в социално-икономически аспект, в резултат от разпространението на COVID-19, анализът на групите в риск от бедност е основание България да предложи допълнителните средства за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по механизма REACT-EU да бъдат насочени за осигуряване на топъл обяд, като идентифицирано най-значимо лишение сред най-засегнатите и уязвими граждани в страната.

Желаещите да се възползват от помощта могат да подадат заявления във фронт-офиса на община Сливо поле на адрес: гр. Сливо поле, пл.“Демокрация“, №1.

Телефон за връзка: 08 133 2559

 

 


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“

 

 

СПИСЪК

на одобрените кандидатите за потребителите на топъл обяд от община Сливо поле 

 

Име презиме фамилия Населено място по адресна регистрация
1  Данка Косева Василева с. Голямо Враново
2  Салиха Ахмедова Ахмедова с. Голямо Враново
3 Адриана Фахри Сюлейман  с. Голямо Враново
4 Алеко Северинов Обретенов с. Голямо Враново
5 Алисе Исмаилова Ангелова  с. Голямо Враново
6 Асие Еюбова Юсуфова  с. Голямо Враново
7 Ахмед Шефкъев Ахмедов с. Голямо Враново
8 Бахтишен Шабанова Хасанова с. Голямо Враново
9 Бее Али Ибишева с. Голямо Враново
10 Бейти Ахмед Мустафа  с. Голямо Враново
11 Бейти Исмаилов Исмаилов с. Голямо Враново
12 Бехат Фейзуев Ахмедов  с. Голямо Враново
13 Венетка Георгиева Николова  с. Голямо Враново
14 Гергана Пашева Махмудова  с. Голямо Враново
15 Гюлджихан Хасанова Хасанова с. Голямо Враново
16 Емилия Алекова Асенова с. Голямо Враново
17 Ехлиман Скендер Сали с. Голямо Враново
18 Зюлфие Алиева Юсеинова с. Голямо Враново
19 Зюлфие Хамдиева Ахмедова  с. Голямо Враново
20 Исмет Османов Ахмедов  с. Голямо Враново
21 Исмет Хабилов Юсеинов с. Голямо Враново
22 Кяние Рамаданова Салиева   с. Голямо Враново
23 Левен Алеков Ангелов  с. Голямо Враново
24 Левен Левенов Хаджиев с. Голямо Враново
25 Любка Асенова Асенова с. Голямо Враново
26 Мехмед Салиев Махмудов с. Голямо Враново
27 Мехмед Шевкъев Ахмедов с. Голямо Враново
28 Милко Асенов Асенов с. Голямо Враново
29 Наргис Метинова Осман  с. Голямо Враново
30 Наско Давидов Узунов  с. Голямо Враново
31 Неврие Шукриева Ахмедова с. Голямо Враново
32 Неджмие Исмаилова Ахмедова  с. Голямо Враново
33 Недко Ангелов Симеонов с. Голямо Враново
34 Нериман Салиева Сеидова  с. Голямо Враново
35 Никола Върбанов Николов с. Голямо Враново
36 Нина Асенова Исмаилова  с. Голямо Враново
37 Нурал Стефанов Ковачев  с. Голямо Враново
38 Нурджихан Рушидова Ибрямова  с. Голямо Враново
39 Нури Ибрямов Юсеинов  с. Голямо Враново
40 Осман Сашев Обретенов с. Голямо Враново
41 Рабие Реджебова Махмудова  с. Голямо Враново
42 Рамадан Салиев Рамаданов  с. Голямо Враново
43 Рени Досева Москова с. Голямо Враново
44 Рушан Хасанов Бобаалиев с. Голямо Враново
45 Садия Ахмед Ахмед  с. Голямо Враново
46 Саит Юсеинов Джелилов с. Голямо Враново
47 Сали Алиев Сеидов с. Голямо Враново
48 Сали Мехмедов Арабов  с. Голямо Враново
49 Сание Юсеинова Юмерова с. Голямо Враново
50 Сафет Юсеинова Рамаданова  с. Голямо Враново
51 Свиляна Анатолиева Огнянова  с. Голямо Враново
52 Севдалин Апостолов Ангелов  с. Голямо Враново
53 Севдалин Севдалинов Асенов с. Голямо Враново
54 Северин Обретенов Игнатов с. Голямо Враново
55 Сезгин Исаев Алиосманов с. Голямо Враново
56 Селиха Юсеин Мустафа  с. Голямо Враново
57 Семра Невзатова Абтиева с. Голямо Враново
58 Снежанка Алексиева Попова с. Голямо Враново
59 Станка Минкова Капуджиева с. Голямо Враново
60 Фатме Сали Джелилова с. Голямо Враново
61 Фикрие Мустафова Юсеинова с. Голямо Враново
62 Филиз Исмаилова Юсеинова с. Голямо Враново
63 Хатидже Шабанова Юсеинова с. Голямо Враново
64 Шаин Шерифов Еминов с. Голямо Враново
65 Юлфет Хакъева Белберова  с. Голямо Враново
66 Алекс Ангелинов Димитров с. Кошарна
67 Алиме Ибрям Юсеин с. Кошарна
68 Ангелина Димитрова Андреева с. Кошарна
69 Велико Панайотав Георгиев  с. Кошарна
70 Галина Димитрова Андреева с. Кошарна
71 Гинка Данева Петрова с. Кошарна
72 Димитър Андреев Маринчев с. Кошарна
73 Димитър Асенов Маринов с. Кошарна
74 Елизан Галинова Димитрова с. Кошарна
75 Иванка Димитрова Андреева с. Кошарна
76 Игбал Галинов Димитров с. Кошарна
77 Исмет Исмет Лютфи  с. Кошарна
78 Йордана Данева Бонева с. Кошарна
79 Марин Димитров Маринов с. Кошарна
80 Мехмед Хасанов Мехмедов с. Кошарна
81 Мирян Галинова Димитрова с. Кошарна
82 Наска Янакиева Стоянова с. Кошарна
83 Неджми Бейтулов Исмаилов с. Кошарна
84 Павел Генчев Павлов с. Кошарна
85 Паси Тодоров Бонев с. Кошарна
86 Радостин Ангелинов Димитров с. Кошарна
87 Руси Донков Борисов с. Кошарна
88 Селиме Мехмедова Юсеинова с. Кошарна
89 Стефка Данева Маринова с. Кошарна
90 Тинка Георгиева Марчева с. Кошарна
91 Тинка Димитрова Маринова с. Кошарна
92 Тунджай Исмет Лютфи с. Кошарна
93 Християн Ангелинов Димитров с. Кошарна
94 Шюкрие Халидова Алиева с. Кошарна
95 Данка Петкова Минева с.Борисово
96 Жумазие Юсеинова Еюбова с.Борисово
97 Иван Георгиев Иванов с.Борисово
98 Иван Георгиев Иванов с.Борисово
99 Илия Цветанов Станев с.Борисово
100 Исмигюл Мехмедова Юмерова с.Борисово
101 Йордан Григоров Йорданов с.Борисово
102 Лазар Николов Лазаров с.Борисово
103 Любомир Минчев Минчев с.Борисово
104 Никола Славчев Николов с.Борисово
105 Орхан Асанов Ахмедов с.Борисово
106 Пенчо Добрев Пенев с.Борисово
107 Пламен Петров Димитров с.Борисово
108 Сашо Стефанов Станчев с.Борисово
109 Севджихан Акифова Хасанова с.Борисово
110 Фатме Мустафова Неджибова с.Борисово
111 Велко Илиев Велков с. Бабово
112 Веска Маринова Василева с. Бабово
113 Гален Тодоров Григоров с. Бабово
114 Димитра Тодорова Петкова с. Бабово
115 Димитринка Димитрова Георгиева с. Бабово
116 Димитър Василев Николов с. Бабово
117 Енчо Георгиев Димитров с. Бабово
118 Златка Стефанова Александрова с. Бабово
119 Иванка Георгиева Борисова с. Бабово
120 Марийка Маринова Неделчева с. Бабово
121 Тодорка Петрова Илиева с. Бабово
122 Цветан Валентинов Пенев с. Бабово
123 Айлин Бейзатова Хасанова с.Юделник
124 Айше Алиева Исмаилова с.Юделник
125 Али Юсеинов Тахиров с.Юделник
126 Анка Стефанова Радославова с.Юделник
127 Арзу Мюмюнова Юсеинова с.Юделник
128 Вероника Валентинова Иванова с.Юделник
129 Виолета Ванева Върбанова с.Юделник
130 Владислав Маринов Маринов с.Юделник
131 Галейман Османова Мурадова  с.Юделник
132 Галина Христова Недялкова с.Юделник
133 Гюлвер Салимова Муталибова с.Юделник
134 Гюлтен Ибрямова Шабанова с.Юделник
135 Дамян Минев Минев с.Юделник
136 Данка Маринова Маринова с.Юделник
137 Джанан Орханова Юсеинова с.Юделник
138 Добринка Герчева Христова с.Юделник
139 Илкнур Исмаилова Пантелеева с.Юделник
140 Исмаил Салиев Ибрямов с.Юделник
141 Исмет Исмаилов Османов с.Юделник
142 Исмет Исмоилов Шабанов с.Юделник
143 Йордан Иванов Шанев с.Юделник
144 Марин Маринов Христов с.Юделник
145 Медиха Раимова Тахирова с.Юделник
146 Медиха Юзеирова Ахмедова с.Юделник
147 Мергюл Мухарем Мехмедова с.Юделник
148 Мехмед Ахмедов Мусов с.Юделник
149 Минет Хасанова Ахмедова  с.Юделник
150 Небие Салиева Хасанова с.Юделник
151 Негбер Юсеин Мехмедова с.Юделник
152 Неджати Емин Минджир с.Юделник
153 Нора Александрова Мустафова с.Юделник
154 Октай Орханов Юсеинов с.Юделник
155 Ренгигюл Мехмелудова Хасанова с.Юделник
156 Рефие Заирова Шабанова с.Юделник
157 Себиле Исуфова Юсменова с.Юделник
158 Тюркян Асанова Манафова с.Юделник
159 Фатме Ахмедова Ибрямова с.Юделник
160 Фатме Мехмедова Сюлейманова с.Юделник
161 Хамза Тахиров Адилов с.Юделник
162 Хюсаметин Салиев Ибрямов с.Юделник
163 Шейнур Фейзулов Мехмедов с.Юделник
164 Бейхан Сюлейманов Османов с.Юделник
165 Юлвие Зейнялова Ахмедова с.Юделник
166 Ангелина Петрова Рашкова с. Бръшлен
167 Бистра Димитрова Трифонова с. Бръшлен
168 Валентина Атанасова Илиева с. Бръшлен
169 Валентина Руменова Григорова с. Бръшлен
170 Вардитер Васили Варданян с. Бръшлен
171 Владимир Недялкав Недялков с. Бръшлен
172 Георги Симеонов Стоянов с. Бръшлен
173 Данаил Стефанов Станчев  с. Бръшлен
174 Данаил Стоянов Христов с. Бръшлен
175 Дона Стоянавя Досева с. Бръшлен
176 Евгений Наков Гецов с. Бръшлен
177 Емил Ахмедов Исмаилов с. Бръшлен
178 Здравко Петров Йорданов с. Бръшлен
179 Ивайло Георгиев Кръстев с. Бръшлен
180 Иван Георгиев  Кръстев с. Бръшлен
181 Йорданка Георгиева Иванова с. Бръшлен
182 Калинка Иванова Илиева с. Бръшлен
183 Кирил Стоянов Иванов с. Бръшлен
184 Малинка Стефанова Трифонова с. Бръшлен
185 Марин Тодоров Иванов с. Бръшлен
186 Никола Маринов Божилов с. Бръшлен
187 Николай Георгиев Кръстев с. Бръшлен
188 Пеньо Рачев Пенев с. Бръшлен
189 Петранка Илиева Грозданова с. Бръшлен
190 Петя Илиева Илиева с. Бръшлен
191 Радослав Стефанов Велчев с. Бръшлен
192 Росица Николова Велчева с. Бръшлен
193 Румен Велчев Белчев с. Бръшлен
194 Стефан Игнатов Маринов с. Бръшлен
195 Татяна Георгиева Петкова с. Бръшлен
196 Тодор Игнатов  Маринов с. Бръшлен
197 Трифон Петров Трифонов с. Бръшлен
198 Азиме Рамиева Абтиева с. Малко Враново
199 Алайдин Акифов Керимов с. Малко Враново
200 Ана Стефанова Мансиева с. Малко Враново
201 Ангел Ангелов Василев с. Малко Враново
202 Анка Йорданова Манасиева с. Малко Враново
203 Атике Абдула Осман с. Малко Враново
204 Барие Салим Ахмед с. Малко Враново
205 Басри Мехмедов Ебайзеров с. Малко Враново
206 Бедри Наталиев Иванов с. Малко Враново
207 Ганка Алекова Василева с. Малко Враново
208 Гергина Руменова Петрова с. Малко Враново
209 Гюлерджан Гюлверов Яшарав с. Малко Враново
210 Гюлшен Сюлейман Мехмедали с. Малко Враново
211 Демир  Асенов Асенов с. Малко Враново
212 Детелина Илиева Асенова с. Малко Враново
213 Джанан Гергинова Петрова с. Малко Враново
214 Диана Данаилова Данаилова с. Малко Враново
215 Диана Иванова Димитрова с. Малко Враново
216 Димитър Златев Златев с. Малко Враново
217 Евшен Шабанова Илиязова с. Малко Враново
218 Емре Гюлверов Яшаров с. Малко Враново
219 Ефе Силванов Ангелов с. Малко Враново
220 Желю Алеков Ковачев с. Малко Враново
221 Илмие Алишева Ахмедова с. Малко Враново
222 Кирил Асенов Кирилов с. Малко Враново
223 Маргарита Антонова Кунчева с. Малко Враново
224 Маринка Алексиева Сарова с. Малко Враново
225 Меджнун Себати Хасан с. Малко Враново
226 Метин Идаетов Юсеинов с. Малко Враново
227 Мильо Кирилов Асенов с. Малко Враново
228 Назми Реджебов Илиязов с. Малко Враново
229 Назмие Рамаданова Рамаданова с. Малко Враново
230 Невзат Мехмедов Мехмедов с. Малко Враново
231 Недко Ганев Илиев с. Малко Враново
232 Недред Рамаданов Мустафов с. Малко Враново
233 Нежван Хюсеинова Юсеинова с. Малко Враново
234 Орлин Маринов Аврамов с. Малко Враново
235 Пена Нанкова Лунгова с. Малко Враново
236 Радул Давидов Давидов с. Малко Враново
237 Реджеб Джелил Помак с. Малко Враново
238 Ремзие Джемалова Ебайзерова с. Малко Враново
239 Росица Николова Първанова с. Малко Враново
240 Садифе Салиева Юсуфова с. Малко Враново
241 Севда Александрова Серафимова с. Малко Враново
242 Северина Романова Манасиева с. Малко Враново
243 Селвие Ивелинова Северинова с. Малко Враново
244 Сергей Антонов Сергеев с. Малко Враново
245 Сечкин Алайдинов Акифов с. Малко Враново
246 Силвана Ангелова Якимова с. Малко Враново
247 Софка Йосифова Манасиева с. Малко Враново
248 Софка Славова Севданова с. Малко Враново
249 Туна Тунджай Али с. Малко Враново
250 Фатме Юсуфова Сеид с. Малко Враново
251 Феиме Бейдат Ахмед с. Малко Враново
252 Фикри Али Мехмедали с. Малко Враново
253 Фикрие Федаил Мехмед с. Малко Враново
254 Юсеин Мехмедали Сеид с. Малко Враново
255 Асен Иванов Стефанов с. Стамболово
256 Белгинай Бейханова Ремзиева с. Стамболово
257 Гюлбюш Мустафова Алиева с. Стамболово
258 Добромир Петков Добрев с. Стамболово
259 Ерджан Азисов Юсменов с. Стамболово
260 Ерол Ферадов Халилов с. Стамболово
261 Ертан Азисов Юсменов   с. Стамболово
262 Ерхан Сюлейманов Мохаремов с. Стамболово
263 Зюлфие Ризаева Рюстемова с. Стамболово
264 Йордан Илиев Йорданов с. Стамболово
265 Наджие Мехмедалиева  Кубузова с. Стамболово
266 Наджие Хасан Стефанова с. Стамболово
267 Орхан Наимов Мехмедов с. Стамболово
268 Саание Шукри Исаева        с. Стамболово
269 Севим Рейханова Юсеинова с. Стамболово
270 Сивил Демирев Модров с. Стамболово
271 Фатме Ахмедова Ахмедова с. Стамболово
272 Ангел Янков Георгиев с.Ряхово
273 Антоанета Георгиева Владева с.Ряхово
274 Венета Стоилова Ангелова с.Ряхово
275 Веселин Николов Кунчев с.Ряхово
276 Габриела Антоанетова Владева с.Ряхово
277 Георги Великов Георгиев с.Ряхово
278 Георги Димитров Митев с.Ряхово
279 Георги Петров Георгиев с.Ряхово
280 Диана Ивелинова Миланова с.Ряхово
281 Дилян Мариянов Любенов с.Ряхово
282 Ивайло Иванов Димитров с.Ряхово
283 Илиян Сашев Илиев с.Ряхово
284 Лиляна Илиева Георгиева с.Ряхово
285 Лиляна Петрова Василева с.Ряхово
286 Маргарита Георгиева Димитрова с.Ряхово
287 Маргарита Иванова Колева с.Ряхово
288 Марияна Стефанова Любенова с.Ряхово
289 Милена Георгиева Йорданова с.Ряхово
290 Милко Георгиев Павлов с.Ряхово
291 Милко Симеонов Димитров с.Ряхово
292 Митко Димов Христов с.Ряхово
293 Павел Атанасов Георгиев с.Ряхово
294 Петко Йосифов Петков с.Ряхово
295 Росен Павлов Георгиев с.Ряхово
296 Светлана Стойкова Обретенова с.Ряхово
297 Сергей Иванович Хрипунов с.Ряхово
298 Теодора Мариянова Любенова с.Ряхово
299 Янка Григорова Христова с.Ряхово
300 Ясен Ивелинов Миланов с.Ряхово
301 Барие Фаризова Ахмедова гр.Сливо поле
302 Венцислав Александров Симеонов гр.Сливо поле
303 Елка Маринова Георгиева гр.Сливо поле
304 Затие Юсуфова Али гр.Сливо поле
305 Исай Асенов Хадхиев гр.Сливо поле
306 Крум Красимиров Георгиев гр.Сливо поле
307 Къймет Кадирова Ферадова гр.Сливо поле
308 Назми Тахиров Халилов гр.Сливо поле
309 Нериман Ислямова Алиева гр.Сливо поле
310 Райко Йосифов Севдалинов гр.Сливо поле
311 Райме Юсеинова Делиибрямова гр.Сливо поле
312 Сабрия Мехмедова Афузова гр.Сливо поле
313 Сали Юсеинов Хасанов гр.Сливо поле
314 Севда Филипова Заркова гр.Сливо поле
315 Севдие Юсеинова Хаканова гр.Сливо поле
316 Севим Юсеинов Хасанов гр.Сливо поле
317 Синем Севджанова Чакърова гр.Сливо поле
318 Фейзи Юсеинов Афузов гр.Сливо поле
319 Чудомира Юриева Сергеева гр.Сливо поле
320 Юлиян Иванов Айвазов гр.Сливо поле

 


 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“

 

О Б Я В А

 

Община Сливо поле уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата  за прием на заявления за включване в услугата по проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19” за периода 15.06.2022 г. – 31.07.2022 г.  

 

Заявленията - декларации ще се приемат в работно време  по кметства в населените места на  Община Сливо поле, от 06.06.2022 г. до 27.07.2022 г. /вкл./. Лицата ще бъдат одобрени от ДСП - гр. Русе, до запълване на бройката от  потребители по проекта. Невключените, но имащи право да получат подпомагане от топъл обяд ще бъдат включени в списък чакащи. При отпадане на потребител от основния списък ще бъде включен кандидат от списъка на чакащите за подпомагане.

 

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

 

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина-без доходи или с ниски доход и под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

При идентифицирането на нуждаещите се от подкрепа лица от целевите групи ще съблюдават всички цели на програмата, като целта е да се отговори в най-пълна степен на нуждите на хората в отговор на обективната пандемична ситуация.

Кандидатите следва да подадат следните документи:


1.Заявление-декларация (Приложение 2 към Методиката);


2.Декларация  за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

 

 

Заявление-декларация може да бъде изтеглено от сайта на Община Сливо поле или да бъде получено в деловодството на Община Сливо поле и кметствата на населените места на общината.

 

Телефон за информация: 08 133 2559

 

Прикачени файлове

Приложение № 2 - Заявление-декларация COVID 19 ... 06/06/2022 г.
Приложение № 20 - Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация ... 06/06/2022 г.

 


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“

 

 

Община Сливо поле стартира проект „3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сливо поле“ с договор № BG05FMOP001-5.001-0226-C01 по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ .

Проектът ще се реализира в периода 15.06.2022 – 31.07.2022 г.  С топъл обяд ще бъдат подпомогнати 320 лица, представители на целевите групи.

Операция „3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ се реализира чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), в съответствие с правилата за операциите от тип 3, съгласно ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане. В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, операцията е планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най- висока степен.

Операцията следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най- висока степен от последиците от кризата. Анализът на неблагоприятните последици в социално-икономически аспект, в резултат от разпространението на COVID-19, анализът на групите в риск от бедност е основание България да предложи допълнителните средства за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по механизма REACT-EU да бъдат насочени за осигуряване на топъл обяд, като идентифицирано най-значимо лишение сред най-засегнатите и уязвими граждани в страната.

В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

 

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина-без доходи или с ниски доход и под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

При идентифицирането на нуждаещите се от подкрепа лица от целевите групи ще съблюдават всички цели на програмата, като целта е да се отговори в най-пълна степен на нуждите на хората в отговор на обективната пандемична ситуация.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

1.Заявление-декларация (Приложение 2 към Методиката);

2.Декларация  за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

 Заявление-декларация може да бъде изтеглено от сайта на Община Сливо поле или да бъде получено в деловодството на Община Сливо поле и кметствата на населените места на общината.

 

Телефон за информация: 08 133 2559

 

Web design & SEO by Zashev