Search

Патронажна грижа +

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.05.2021 г. Община Сливо поле стартираха изпълнението на дейностите проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Дейностите, предвидени за изпълнение по проекта са: 
1. Предоставяне на услуги, осигуряващи подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за 33-ма възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда по Направление 1.

Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са в риск от социално изслючване.

Услугите по Направление 1 са предназначени за: 

  • лица с увреждания,
  • лица, изпаднали в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • лица с увреждане или за които съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие;
  • лица в риск от социална изолация и социално изключване
  • лица с хронични заболявания, нуждаещи се от наблюдение;
  • лица, след оперативна интервенция;
  • лица, след хоспитализация, с необходимост от наблюдение и грижи и семействата им

Документите от кандидати за потребители и болногледачи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с. Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа от 12.05.2021 г.

За контакти: телефон 08133 2559

 

2. Подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19, по Направление 2.

Изпълнението на тази дейност осигурява възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. Община Сливо поле предвижда да се наеме допълнителен персонал за извършване на дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд и др.

Изпълнението на дейностите по проекта стартира на 12.05.2021 година.

  

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

за набиране на заявления от кандидати за ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗДРАВНО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ в Звено „Милосърдие“ за предоставяне на услуги в домашна среда към ДСП в община Сливо поле по Проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 

 

1.       СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Считано от 12.05.2021 г. като приемането на заявления не се ограничава със срок и ще се извършва до края на проекта, но не по-късно от един месец преди приключване на проектните дейности.

2.       МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с.Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

За контакти: телефон 08133 2559

3.       ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ:

Кандидатите за потребители на здрвно социални услуги по проектатрябва да са част от целевите групи както следва:

·        лица с увреждания,

·        лица, изпаднали в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

·        лица с увреждане или за които съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие;

·        лица в риск от социална изолация и социално изключване

·        лица с хронични заболявания, нуждаещи се от наблюдение;

·        лица, след оперативна интервенция;

·        лица, след хоспитализация, с необходимост от наблюдение и грижи и семействата им

 

4.      НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·        Заявление по образец

·        документ за самоличност (за справка);

·        експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

·        медицински протокол на ЛКК (копие);

·        други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

·        удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 

5. С първите 33-ма кандидати за потребители, набрали най-много точки ще бъде подписан тристранен договор за до 2 часа дневно ползване на здравно социални услуги от   болногледач, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог в зависимост от потребностите за срока на проекта.

Заявление-декларация


Проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 

                                                                                                                                                        

 ОБЯВЯВА ЗА ПОДБОР

 

Община Сливо поле по проект 1, т. 1 от ЗМСМА и с оглед реализацията, изпълнението и отчитането на проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд  обявява набиране на персонал за Звено „Милосърдие“ за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора над 65 години и лица с увреждания за длъжността:

 

1. БОЛНОГЛЕДАЧ  код по НКПД 53211001– 9 бр.;

 

1.1. Основни задължения: Подпомага извършването на основните жизнени дейности – хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение и забавление като стриктно се съобразява със състоянието и заболяването на потребителите по Проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,       

1.2. Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен -  основно

 

1.3.  Работно време: пълно или непълно, при работа по график до 8 часа дневно;

 

2. Място и срок за подаване на документите:

 

2.1. Място за подаване:

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с.Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

 

2.2. Срок за подаване на документи:

от 12.05.2021 г.  до един месец преди приключване на дейностите по проекта.

 

За контакти: телефон 08133 2559

                                                                      

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците:

Информационните табла на входа на Община Сливо поле, намиращ се на ул. „Демокрация“, №1 и на таблото в сградата на ЦСРИ „Здравец“, с.Ряхово, ул. „Бачо Киро“, № 2 а, както и на интернет-страница на Община Сливо поле www.slivopole.bg

На класираните кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за обособените позиции за срока на проекта.
 

Длъжностна характеристика.

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за длъжността  „Болногледач“​.

АВТОБИОГРАФИЯ За кандидатстване за позиция по проекта „БОЛНОГЛЕДАЧ“.


Проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 


 


Проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 


 

Web design & SEO by Zashev