Search

Патронажна грижа +

Приключиха дейностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и подкрепа за услугите държавно делегирани от държавата дейности по проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле“  

На 02 декември 2022 г. приключи изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа + в Община Сливо поле“, Компонент 2 по Допълнително споразумение BG05M9OP001-6.004-0119-C01  към договор BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерството на труда и социалната политика по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа +“ Компонент 2, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2021 г., която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент Община Сливо поле.

 

Целите на проекта се реализираха чрез изпълнение на две дейности:

Дейност 1 „Патронажна грижа“ за предоставяне на здравно-социални услуги в дома на потребителите, възрастни хора и лицата с увреждания на територията на община Сливо поле.

До края на проектните дейности през здравно-социалната услуга, предоставяна чрез Звено „Милосърдие“ към Домашен социален патронаж-Сливо поле са преминали 47 потребители-възрастни хора и лица с увреждания. Услугите са предоставяни от болногледачи, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог.

Дейност 2 „Превенция на COVID-19“ в социалните услуги делегирани от държавата дейности.

Тази дейност има за цел да осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.

Двете дейности се изпълняваха от 12.05.2021 г. до 12.05.2022 г. по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 и от 01.06.2022 г. до 01.12.2022 г., включително, съгласно сключено допълнително споразумение BG05M9OP001-6.004-0119-C01 с Министерството на труда и социалната политика към него по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа +“ Компонент 2. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2021 г., която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент Община Сливо поле.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е както следва:

По договор BG05M9OP001-6.002-0127-C01 е 131 416,81 лв.

По ДС BG05M9OP001-6.004-0119-C01 е в размер на 65 708.41 лв.

При изпълнение на проектните дейности е апробиран модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания за предоставяне на почасови интегрирани мобилни здравно-социални услуги в домовете на потребителите. Услугите се предоставяха след изготвяне на оценки на потребностите.

В община Сливо поле здравно-социалните  услуги си предоставяха от 1 медицинска сестра, 1 психолог, 1 рехабилитатор и 16 лица, наети  като болногледачи за 47 потребители от всички населени места на общината.

В двете социални услуги бяха реализирани мерки, насочени към опазване на здравето на 117 потребители на социални услуги, както и на персонала, ангажиран с тяхното предоставяне – 21 служители. 

От 01.06.2021 г. по проекта за срок от 18 месеца беше осигурена подкрепа за услугите държавно делегирана дейност в общината-ДЦДРУ-Сливо поле и ЦСРИ „Здравец“, с. Ряхово. Бяха наети 7 лица, служители от  услугите и един външен за дезинфектори във връзка с усложнената епидемична обстановка. Наетите лица извършваха дезинфекция на ползваните от потребителите помещения във връзка с предпазване от заразяване с вируса на COVID 2019.

Изпълнението на двете дейности приключи успешно.

 


Продължават дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община Сливо поле“ със сключено Допълнително споразумение към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127

 

На 25.05.2022 г. беше подписано Допълнително споразумение с МТСП за удължаване срока на изпълнение на дейностите със 6 месеца по проект „Патронажна грижа + в Община Сливо поле“  с договор за БФП BG05M9OP001-6.002-0127.

Предвижда се по Направление 1 тридесет и трима потребители от населените места в община Сливо поле да продължат да ползват здравно-социални услуги до 01.12.2022 г.. Продължава и помощта по направление 2 за социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Сливо поле във връзка с превенция на разпространението на COVID-19.

Бюджетът на договора ще бъде увеличен със 65 708,41 лв. Услугите от общ икономически интерес ще бъдат предоставяни както до сега от Звено „Милосърдие“ към ДСП в Община Сливо поле. Потребителите ще продължат да получават патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно от обучен екип от психолог, рехабилитатор и болногледачи.

По Направление II ще бъдат удължени трудовите договори на наетите в социалните услуги ДДД дезинфектори във връзка с превенция на разпространението на COVID-19.

За администриране и управление на проекта е определен екип от специалисти, служители на общината.

Към настоящия момент в община Сливо поле здравно-социалните услуги по Направление 1 се предоставят от 1 психолог, 1 рехабилитатор и 18 лица, наети като болногледачи за 33 потребители от всички населени места на общината.

По Направление II са наети 8 лица като дезинфектори в двете социални услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с превенция на разпространението на COVID-19.


ЗАКЮЧИТЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ по проект: „Патронажна грижа + в Община Сливо поле“ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 2021-2022 г. ... публикувана на 23/05/2022 г.


ИНФОРМАЦИЯ

за постигнати резултати по проект „Патронажна грижа+ в община Сливо поле“

               

Община Сливо поле реализира проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле“, с договор за БФП BG05М9ОP001-6.002-0127-С01, по процедура „Патронажна грижа +“ по ОП РЧР и съфинансирана от ЕСФ.

Целите на проекта се реализират чрез изпълнение на две дейности:

Дейност 1 „Патронажна грижа“ за предоставяне на здравно-социални услуги в дома на потребителите, възрастни хора и лицата с увреждания на територията на община Сливо поле.

До настоящия момент през здравно-социалната услуга, предоставяна чрез Звено „Милосърдие“ към Домашен социален патронаж-Сливо поле са преминали 45 потребители-възрастни хора и лица с увреждания. Услугите са предоставяни от болногледачи, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог.

Дейност 2 „Превенция на COVID-19“ в социалните услуги делегирани от държавата дейности.

Тази дейност има за цел да осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.

От 01.06.2021 г. в двете социални услуги-ЦСРИ „Здравец“, с.Ряхово и ДЦДПУ-Сливо поле са назначени 7 лица на непълен работен ден и едно лице на пълен работен ден, като дезинфектори, с цел намаляване риска от заразяване с COVID-19 на потребителите и наетите лица в социалните услуги.

В обхвата на дейност 2 попадат 77 потребители и 22 лица, персонал на социалните услуги, на които са осигурени предпазни средства и дезинфектанти за превенция от заразяването с COVID-19.

Дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Сливо поле“ се предоставят за периода от 12.05.2021 г. – 12.06.2022 г.

Финансовият ресурс по бюджет е в размер на 131 416,81 лв., който представлява 100 % безвъзмездна финансова помощ, осигурена по процедура „Патронажна грижа +“ BG05M9OP001-6.002 по ОП РЧР и съфинансирана от ЕСФ.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.05.2021 г. Община Сливо поле стартираха изпълнението на дейностите проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Дейностите, предвидени за изпълнение по проекта са: 
1. Предоставяне на услуги, осигуряващи подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за 33-ма възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда по Направление 1.

Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са в риск от социално изслючване.

Услугите по Направление 1 са предназначени за: 

  • лица с увреждания,
  • лица, изпаднали в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • лица с увреждане или за които съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие;
  • лица в риск от социална изолация и социално изключване
  • лица с хронични заболявания, нуждаещи се от наблюдение;
  • лица, след оперативна интервенция;
  • лица, след хоспитализация, с необходимост от наблюдение и грижи и семействата им

Документите от кандидати за потребители и болногледачи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с. Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа от 12.05.2021 г.

За контакти: телефон 08133 2559

 

2. Подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19, по Направление 2.

Изпълнението на тази дейност осигурява възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. Община Сливо поле предвижда да се наеме допълнителен персонал за извършване на дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд и др.

Изпълнението на дейностите по проекта стартира на 12.05.2021 година.

  

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

за набиране на заявления от кандидати за ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗДРАВНО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ в Звено „Милосърдие“ за предоставяне на услуги в домашна среда към ДСП в община Сливо поле по Проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 

 

1.       СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Считано от 12.05.2021 г. като приемането на заявления не се ограничава със срок и ще се извършва до края на проекта, но не по-късно от един месец преди приключване на проектните дейности.

2.       МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с.Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

За контакти: телефон 08133 2559

3.       ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ:

Кандидатите за потребители на здрвно социални услуги по проектатрябва да са част от целевите групи както следва:

·        лица с увреждания,

·        лица, изпаднали в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

·        лица с увреждане или за които съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие;

·        лица в риск от социална изолация и социално изключване

·        лица с хронични заболявания, нуждаещи се от наблюдение;

·        лица, след оперативна интервенция;

·        лица, след хоспитализация, с необходимост от наблюдение и грижи и семействата им

 

4.      НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

·        Заявление по образец

·        документ за самоличност (за справка);

·        експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

·        медицински протокол на ЛКК (копие);

·        други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

·        удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 

5. С първите 33-ма кандидати за потребители, набрали най-много точки ще бъде подписан тристранен договор за до 2 часа дневно ползване на здравно социални услуги от   болногледач, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог в зависимост от потребностите за срока на проекта.

Заявление-декларация


Проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 

                                                                                                                                                        

 ОБЯВЯВА ЗА ПОДБОР

 

Община Сливо поле по проект 1, т. 1 от ЗМСМА и с оглед реализацията, изпълнението и отчитането на проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд  обявява набиране на персонал за Звено „Милосърдие“ за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора над 65 години и лица с увреждания за длъжността:

 

1. БОЛНОГЛЕДАЧ  код по НКПД 53211001– 9 бр.;

 

1.1. Основни задължения: Подпомага извършването на основните жизнени дейности – хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение и забавление като стриктно се съобразява със състоянието и заболяването на потребителите по Проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,       

1.2. Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен -  основно

 

1.3.  Работно време: пълно или непълно, при работа по график до 8 часа дневно;

 

2. Място и срок за подаване на документите:

 

2.1. Място за подаване:

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с.Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

 

2.2. Срок за подаване на документи:

от 12.05.2021 г.  до един месец преди приключване на дейностите по проекта.

 

За контакти: телефон 08133 2559

                                                                      

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците:

Информационните табла на входа на Община Сливо поле, намиращ се на ул. „Демокрация“, №1 и на таблото в сградата на ЦСРИ „Здравец“, с.Ряхово, ул. „Бачо Киро“, № 2 а, както и на интернет-страница на Община Сливо поле www.slivopole.bg

На класираните кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за обособените позиции за срока на проекта.
 

Длъжностна характеристика.

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за длъжността  „Болногледач“​.

АВТОБИОГРАФИЯ За кандидатстване за позиция по проекта „БОЛНОГЛЕДАЧ“.


Проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 


 


Проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 


 

Web design & SEO by Zashev