Search

Електронни административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

2016. Издаване на удостоверение за наследници

2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2109. Издаване на удостоверение за семейно положение

2092. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2000. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2076. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2107. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2017. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2108. Издаване на удостоверение за правно ограничение

2038. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2080. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2020. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2040. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2039.  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2058. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2132. Промяна в актовете за гражданско състояние

2391. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2390. Установяване на наличие на българско гражданство

2033. Възстановяване и промяна на име

2053. Припознаване на дете

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2395. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2393. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2071. Издаване на удостоверение за декларирани данни

1998. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2131. Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2091. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2014. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2124. Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

2126. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

9401. Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402.  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403.  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9406. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9407. Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408.  Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409. Данъчна декларацияпо чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9413. Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9412. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9411.  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9410. Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9404. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

9405. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

9414. Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

9415. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КАДАСТЪР"

2099. Справки (устни и писмени) от кадастъра

2118. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2027. Издаване на скици за недвижими имоти

2119. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“

2097. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2009. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2023. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2667. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

2083. Издаване на виза за проектиране

2084. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2112. Издаване на разрешение за строеж

2130. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2113. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2956. Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

2117. Одобряване на подробен устройствен план

1986. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

1989. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1990. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1992. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

2001. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2005. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2024. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2043. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2065. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2078. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2085. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

2111. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2114. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2519. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2021. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2002. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2023. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2027. Издаване на скици за недвижими имоти

2082. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2115. Одобряване изменението на кадастрален план

2116. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2518. Изменение на план на новообразувани имоти

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“

1996. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2068. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2031. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2046. Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  "СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

2006. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2086.  Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2093. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2007. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2029. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

2045. Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2066. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ"

2008. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2047. Категоризация на места за настаняване

2048. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2088. Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2012. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания

2009. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2010. Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2035. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2050. Прекратяване на категория на туристически обект

2051. Издаване на разрешително за тежки и извънгабаритни товари

2070. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

2087. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2089. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2090. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2103. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

2123. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

2394. Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

1988. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2022. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2081. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2021. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2059. Издаване на заповед за изземване на имот

2105. Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "РЕКЛАМА"

2100. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2101. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2121. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

2127. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

 

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1994. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 

Web design & SEO by Zashev