Search

Обявления, съобщения

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство ... публикувана на 02/05/2024 г.

Списък по чл.111, ал.6 и ал.7 от Закона за горите, за град Сливо поле ... публикуван на 04/04/2024 г.

Съобщение до местното население относно снабдяване с дърва за огрев и образец на заявление ... публикувани 19/03/2024 г.

Заповед за забрана на пашата в държавни горски територии ... публикувана на 11/03/2024 г.

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжността ВЪТРЕШЕН ОДИТОР - РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ в общинска администрация Сливо поле ... публикувана на 08/03/2024 г.


 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ГР. СЛИВО ПОЛЕ НА КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107 „ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТЕРИТОРИАЛЕН ПОДХОД В ОБЩИНА РУСЕ ЧРЕЗ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ И ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД

 

На 13 март 2024 г. (сряда) от 15:00 ч. в сградата на Община Сливо поле, зала на Общински съвет ще се проведе обществено обсъждане за гражданите на община Сливо поле на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Прилагане на интегриран териториален подход в Община Русе чрез Концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с Община Сливо поле и Общински Транспорт Русе ЕАД“.

Интегрирана концепция обхваща 8 проектни идеи, разписани в 8 дейности по Програма за Развитие на регионите 2021-2027 г. и Програма за Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. Подборът на проектни идеи пряко кореспондира с нуждите на местно ниво и има за цел да насърчи устойчивото и интегрирано развитие. Предвидените за изпълнение дейности, респективно проекти са насочени към подобряване на мобилността и ТГС, насърчаване на местното социално-икономическо развитие, създаване на условия за туризъм и подобряване качеството на живот в региона чрез интегрирани инструменти.

 

Линк към презентация на КИТИ:

https://docs.google.com/presentation/d/17chuWhZz5T-ox11lLcCu0nno5WvOjsEv/edit#slide=id.p1

Онлайн анкета за  КИТИ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhJsQVHBvX00v7uaxb0zFTwS1b7Rk-rBFEg4qm2OznddxRQA/viewform

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Ruse/Звено за публични консултации към РСР на СЦР до 23.03.2024 г.: oic_ruse@abv.bg 

 


Определяне на земеделски имоти с начин на трайно ползване „пасище” – публична общинска собственост, за общо и индивидуално ползване през стопанската 2024/2025 год. ... публикувано 01/03/2024 г.


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ


Интегрираният териториален подход при инвестирането на средства от европейските фондове ще бъде приложен за първи път в България през Програмния период 2021 - 2027 г.. Целта на новия подход за регионално развитие е намаляване на регионалните дисбаланси чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които да адресират местните нужди и местните потенциали. Концепцията за ИТИ съдържа една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си допринасят за развитието на региона.
Публична  консултация  на концепцията за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ с № BG16FFPR003-2.001-0107 „Прилагане на интегриран териториален подход в Община Русе чрез Концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с Община Сливо Поле и "Общински Транспорт Русе" ЕАД“ с кандидат Община Русе ще се проведе на 13 март 2024 година от 15 часа в залата на Общински съвет Сливо поле.  Всички граждани и представители на местните институции и общности са поканени да участват в дискусията и да изразят мнение, както и препоръки към концепцията.  Мненията и коментарите ще бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Северен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.
Подробности за предложената концепция може да намерите на приложения файл.

 


ОБЯВА за конкурс за длъжността „Ръководител на Звено за вътрешен одит“​ ... публикувана на 06/02/2024 г.


Публично обсъждане на проектобюджет за 2024 г.


Съобщение публично обсъждане ... публикувано на 22/01/2024 г.

Проектобюджет 2024 ... публикуван на 22/01/2024 г.

Инвестиционна програма 2024 ... публикувана на 22/01/2024 г.


Препис на заповед за осигуряване на пространствена изолация на земеделски масив в землище с.БАБОВО, в който ще се произвежда хибриден слънчоглед - сорт “SUNNY IMI”, с посочени земеделски масиви и ползвателите им, засегнати от наложената изолация ... публикувана на 10/01/2024 г.

Покана за свикване на общо събрание на членовете на МИГ Тутракан - Сливо поле на 25.01.2024 г. ... публикувана на 22/12/2023 г.

Публично обсъждане План-сметка за 2024 г. ... публикувано на 21/11/2023 г.

Публично обсъждане на проектобюджет на Община Сливо поле за 2023 г. ... публикувано на 17/08/2023 г.

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ ... публикувана на 09/08/2023 г.

Заповеди за назначаване на комисиите, ръководещи сключването на споразуменията по чл.37В от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Сливо поле ... публикувана на 09/08/2023 г.

Заповед за забрана на пашата на селскостопански животни в държавни горски територии ... публикувана на 21/02/2023 г.

“Изграждане на овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета, угояване и мандра за преработка на собствено мляко с капацитет до 1 тон на ден.” Имота се намира в УПИ IIкв. 54 в землището на с. Кошарна, общ. Сливо поле ... 02/02/2023 г.

Годишен доклад за състоянието на защита при бедствия.

Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително водовземане от подземни води през нови водовземни съоръжения ... публикувано на 25/11/2022 г.

Публично обсъждане План сметка 2023 ... 17/11/2022 г.

ОВОС "ВИАНД" ЕАД ... публикувана на 16/11/2022 г.

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за вудите от Нурие Делихасанова  ... публикувано на 10/11/2022 г.

ОВОС СЪНФЛАУР БАБОВО ЕООД за инсталиране на вятърен генератор в ПИ 02083.29.33, с.Бабово ... публикуван на 13/10/2022 г.

Заповеди за назначаване на комисиите, ръководещи сключването на споразуменията по чл.37В от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Сливо поле ... публикувани на 03/08/2022 г.

ОВОС "МАККЕНА 08" ООД за увеличаване количеството на съхранение и изгаряне на отпадък в имот в село Голямо Враново, ул. Стефан Караджа № 5 ... 13/06/2022 г.

Съобщение съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите ... 13/06/2022 г.

ОВОС СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН АД - Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с мощност до 990KW, с местоположение ПИ с идентификатор 06673.60.82 по КК и КР на с. Бръшлен ... 26/05/2022 г.

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Сливо поле в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в изпълнение на проект „Бъдеще за нашите деца – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле”, Договор : BG05M9OP001-2.004-0017-С05, обявява че от 13 юни до 12 август  2022 г. отново стартира дейност „Допълнителна педагогическа   подготовка  за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“

Услугата е безплатна и  се предоставя на деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас.

Летни групи ще бъдат сформирани  както следва:

1 група: от 13 юни до 12 юли 2022 год. в център за ранно детско развитие в  с. Кошарна, общ.Сливо поле.

2 група: от 13 юли  до 12 август 2022 год. в център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле.

На децата ще бъдат осигурени обучителни материали и храна.

 

Родителите, които желаят децата им да посещават лятното училище през 2022 година  и отговарят на условията могат да заявят своето желание в Център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле, ул.Христо Ботев №1, тел. 0877669276 – Радка Иванова.

 

Срокове за подаване на заявления:

За 1- ва група – до 3  юни 2022 г.

За 2 – ра група – до 4 юли 2022 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – гр.Сливо поле

 


ИП за изграждане на фотоволтаична електричрска централа с мощност 990 KW  в землището на село Бръшлен - възложител Свинекомплекс Бръшлен АД … 05/05/2022 г.

ИП за вятърен генератор с единична инсталирана мощност до 3 MW в землището на село Бабово, с възложител СЪНФЛАУЪР БАБОВО ЕООД … 05/05/2022 г.

ЗАПОВЕД за определяне за пожароопасен сезон времето ... 07/04/2022 г.

ИП за изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на месодайни овце с капациетт 300 броя в с. Стамболово ... 28/03/2022 г.

Публично обсъждане на Проектобюджет 2022 г. ... 25/03/2022 г.    

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - Тръбен кладенец в землище с. Бовисово, Възложител - САФАРИ-М ЕООД ... 23/03/2022 г.

Уведомление за инвестиционно намерение за Изграждане на сондаж в УПИ XIII-365, кв. 40, с. Борисово ...04/01/2022 г.

ИП - Промяна на начин на трайно ползване на земеделски имот в обработваема земя в землището на село Голямо Враново, Община Сливо поле ... 23/11/2021 г.

Публично обсъждане План сметка 2022 ... 17/11/2021 г.

Държавен фонд „Земеделие“ уведомя, че от 08 до 26 ноември 2021 г. се отваря прием на заявления схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“. ... 10/11/2021 г.

Заповед за определянето видът на предлаганите от Община Сливо поле услуги по чл. 62 от ЗМДТ през 2022 година - сметосъбиране и сметоизвозване ... 25/10/2021 г.​

ИП: Напояване на земеделски насаждения - дини, фасул и царевица, монтаж на фотоволтаична централа 120 kW за собствени нужду и закупуване на земеделска техника, с възложител САФАРИ-М ЕООД ... 15/10/2021 г.

ИП: Изграждане на халета за интензивно отглеждане на 40 000 бр. бройлери - с възложител КО И БО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД ... 15/10/2021 г.

ИН „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяем запас на река Дунав в участъка от км 462,200 до 463,000“, с възложител „ДДФ-Инвест“ АД. ... публикувана на 13/10/2021 г.

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОТ ... 10/08/2021 г.

Заповеди за назначаване на комисиите, ръководещи сключването на споразуменията по чл.37В от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Сливо поле ... публикувани на 05/08/2021 г.

ИП за: КПИИ, включващ изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 68713.29.21 по КК  и КР на село Стамболово и инвестиционен проект за изграждане на цех за преработка на черупкови плодове и семена от лечебни растения ... 29/07/2021 г.

Заповед за определяне за пожароопасен сезон времето до 25.10.2021 г. на територията на Община Сливо поле.

TK-Vranovo-Обосновка, СОЗ и документи ... 22/06/2021 г.

ОВОС за инвестиционно предложение промяна на начин на трайно ползване пасище в обработваема земя в село Ряхово ... 11/06/2021 г.

Съобщение за дезинсекционно мероприятие- третиране срещу комари с препарата "ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ" , което ще се проведе на 14.06.2021 г. на територията на- гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Юделник и с. Борисово, а на 15.06.2021 г. на територията на с. Голямо Враново, с. Малко Враново,  с. Стамболово, с. Кошарна, и с. Черешово ... 10/06/2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Сливо поле в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в изпълнение на проект „Бъдеще за нашите деца – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле”, Договор : BG05M9OP001-2.004-0017-С04, обявява че от 20 юни до 21 август   2021 г. отново стартира дейност „Допълнителна педагогическа   подготовка  за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“, Услугата е безплатна и  се предоставя на деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас.  ... 07/06/2021 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

На 12.05.2021 г. Община Сливо поле стартираха изпълнението на дейностите проект „Предоставяне на патронажна грижа и подкрепа за социалните услуги, предоставяни в община Сливо поле“,  със сключен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0127-C01 с Министерство на труда и социалната политика, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Дейностите, предвидени за изпълнение по проекта са: 
1. Предоставяне на услуги, осигуряващи подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за 33-ма възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда по Направление 1.

Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са в риск от социално изслючване.

Услугите по Направление 1 са предназначени за: 

 • лица с увреждания,
 • лица, изпаднали в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
 • лица с увреждане или за които съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие;
 • лица в риск от социална изолация и социално изключване
 • лица с хронични заболявания, нуждаещи се от наблюдение;
 • лица, след оперативна интервенция;
 • лица, след хоспитализация, с необходимост от наблюдение и грижи и семействата им

Документите от кандидати за потребители и болногледачи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: с. Ряхово,  ул.“Бачо Киро“, №2а, ЦСРИ „Здравец“, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа от 12.05.2021 г.

За контакти: телефон 08133 2559

 

2. Подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19, по Направление 2.

Изпълнението на тази дейност осигурява възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. Община Сливо поле предвижда да се наеме допълнителен персонал за извършване на дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд и др.

Изпълнението на дейностите по проекта стартира на 12.05.2021 година.


Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на ПИРО 2021-2027 г. на Община Сливо поле ... 10/05/2021 г.

Инвестиционно предложение за: ''Промяна на начин на трайно ползване на земеделски имот (пасище) в обработваема земя в ПИ с идентификатор 63668.76.34 по КК и КР на с. Ряхово, Община Сливо поле, Област Русе.'' ... 23/02/2021 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите- извършва обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба ... публикувано на 09/02/2021 г. 

Публично обсъждане на Бюджет 2021 ... публикувано на 06/02/2021 г.

Обявен прием на заявления за подпомагане на земеделски производители ... публикуван на 04/02/2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: СМЕТОСЪБИРАНЕ- Пластмасовите кофи от 120л., 240л. и металните контейнери тип „Бобър“ са предназначени за събиране на битови отпадъци от домакинствата. ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА РАСТИТЕЛНИ,  СТРОИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ В КОФИТЕ, ако има такива няма да бъдат събирани от камионите за сметосъбиране.

Публично обсъждане на план-сметка на Община Сливо поле за 2021 ... публикувано на 11/12/2020 г.

ОВОС за инвестиционно предложение: “ Изграждане на животновъдна сграда – семейна ферма за отглеждане на 20 броя крави, с местоположение – поземлен имот с идентификатор 68713.1.5 по КК и КР на село Стамболово, Община Сливо поле ... 11/12/2020 г.

ОВОС за инвестиционно предложение: “ Изменение на подробен устройствен план-план за застрояване на поземлен имот  с идентификатор 02083.29.78, местност «Илията», землище на село Бабово, Община Сливо поле за изграждане на търговска сграда, автомивка на самообслужване, бензиностанция за бензин, дизел и автогаз”, от  „ЛЕВИС 92” ЕООД, гр. Ветово ... 09/12/2020 г.

Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на  ОУП на Община Сливо поле за 2019 г. ... 03/12/2020 г.

ОВОС за инвестиционно предложение: “ Монтиране на втори модул-дестилатор в инсталация за етерични масла към съществуваща линия за преработка на стокова продукция и преустройство на парния котел от твърдо гориво – пелети на гориво – природен газ”, от  „САФАРИ- М” ЕООД​ ... 23/11/2020 г.

ПУП - ПЗ на ПИ с идентификатор 02083.29.78 по КККР на с. Бабово, предвищващ изграждане на бензиностанция и газостанция ... 23/11/2020 г.

ПРОЕКТ НА ​ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 г. ... публикуван на 09/11/2020 г.

ИП за Изграждане на животновъдна сграда - семейна ферма за отглеждане на 20бр. крави ... 06/11/2020 г.

Уведомление за ИП за Монтаж на втори модул-дестилатор, с обем 5 куб. м, в инсталация за етерични масла към съществуваща линия за преработка на стокова продукцияи преустройство на парен котел от твърдо горижо - пелети на друго гориво - природен газ ... 26/10/2020 г.

На основание чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1/22.01.2016г. и сключено Споразумение № РД-50-58/25.07.2018г. за изпълнение на СВОМР, Ви уведомяваме, че СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”, планира провеждане на Конференция по прилагане на СВОМР в гр. Тутракан, ул. „Ана Вентура“ №66, община Тутракан,  на 13.10.2020 г., съгласно следната програма: П Р О Г Р А М А - Конференция по прилагане на СВОМР:  Дата: 13.10.2020 г., Час:10:00, място на провеждане  гр. Тутракан, Община Тутракан, ул. „Анна Вентура“ №66, за 50 участника. ... 25/09/2020 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал.1 от ЗВ - Водовземане от тръбен кладенец ТК ПС Малко Враново - ВиК Русе - Малко Враново ... публикувано на  24/09/2020 г.

 


П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

 

 

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  24.09.2020 г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Приемане на проекто-бюджет 2021.
 2. Индикативна годишна работна програма 2021.
 3. Напредък на СВОМР.
 4. Разни.

 

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

 

Дата:21.08.2020г.                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:............/П/...............

гр.Тутракан                                                           Председател на УС на    

                                                                              СНЦ „МИГ Тутракан –Сливо поле„                             

 /д-р Димитър Стефанов /  

                                                                                                     

 


www.eufunds.bgwww.mig.tutrakan-slivopole.bg

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Уважаеми дами и господа,

-представители на местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле;

-участници в МИГ “Тутракан -Сливо поле“;

-заинтересовани страни и бенефициенти;

-представители на местни бизнес, селско стопанство, НПО и публичен сектор;

-представители на уязвими групи и малцинствени общности;

-граждани;

 

МИГ „Тутракан – Сливо поле“ има удоволствието да ви покани за участие във Фокус-група“ във връзка с текущо проучване на тема : „Изследване на тема: "Потенциал и ресурси на територията на МИГ за прилагане и развитие на иновации. Добри практики и тяхното приложение“.

 

Дата,  час и място за провеждане фокус-група:

 

 • Дата: 23 септември 2020г.
 • Място: заседателна зала в Община Сливо поле
 • Начален час: 14.30ч.

 

Въпроси за дискусия:

 

 • Има ли потенциал територията на МИГ за прилагане и развитие на иновации;
 • Има ли ресурси на територията на МИГ за прилагане и развитие на иновации;
 • Доколко публичния сектор-Общините прилагат и/или са готови да развиват иновации;
 • Доколко НПО-сектора и читалищата прилагат и/или са готови да развиват иновации;
 • Доколко секторите на местния бизнес прилагат и/или са готови да развиват иновации;
 • Наясно ли сте какво е иновация и достижима ли е за селските райони;
 • Какви са пречките и предизвикателствата за иноваторите;
 •  

 

Работата във фокус-група е ефективен и иновативен метод за обследване на общественото мнение извън традиционните анкетни допитвания. Във фокус-групата се очаква активен диалог, ползотворна дискусия и получаване на обективна информация по темата на на аналитичното проучване.

 

МИГ“ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ“ ВИ ОЧАКВА! ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!


www.eufunds.bgwww.mig.tutrakan-slivopole.bg

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 


Уважаеми дами и господа,

-представители на местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле;

-участници в МИГ “Тутракан -Сливо поле“;

-заинтересовани страни и бенефициенти;

-представители на местни бизнес, селско стопанство, НПО и публичен сектор;

-представители на уязвими групи и малцинствени общности;

-граждани;

 

МИГ „Тутракан – Сливо поле“ има удоволствието да ви покани за участие във Фокус-група“ във връзка с текущо проучване на тема : Изследване на тема: "Потенциал и ресурси на територията на МИГ за прилагане и развитие на иновации. Добри практики и тяхното приложение“.

 

Дата,  час и място за провеждане фокус-група:

 

 • Дата: 16 септември 2020г.
 • Място: заседателна зала в Община Тутракан
 • Начален час: 14.30ч.

 

Въпроси за дискусия:

 

 • Има ли потенциал територията на МИГ за прилагане и развитие на иновации;
 • Има ли ресурси на територията на МИГ за прилагане и развитие на иновации;
 • Доколко публичния сектор-Общините прилагат и/или са готови да развиват иновации;
 • Доколко НПО-сектора и читалищата прилагат и/или са готови да развиват иновации;
 • Доколко секторите на местния бизнес прилагат и/или са готови да развиват иновации;
 • Наясно ли сте какво е иновация и достижима ли е за селските райони;
 • Какви са пречките и предизвикателствата за иноваторите;
 •  

 

Работата във фокус-група е ефективен и иновативен метод за обследване на общественото мнение извън традиционните анкетни допитвания. Във фокус-групата се очаква активен диалог, ползотворна дискусия и получаване на обективна информация по темата на на аналитичното проучване.

 

МИГ“ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ“ ВИ ОЧАКВА! ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!


www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 


Съобщение от Кмета на Община Сливо поле- Валентин Атанасов относно: по задание на Агенция пътна инфраструктура е възложено изготвянето на технологичен проект за обект: Рехабилитация на път III-2102 (Русе-Тутракан) Сливо поле – Борисово – Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци (Кубрат-Старо село) от км 3+500 до км 11+500. ... 11/08/2020 г.


Заповеди за назначаване на комисиите, ръководещи сключването на споразуменията по чл.37В от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Сливо поле ... публикувани на 06/08/2020 г.

На основание чл. 72, ал. 4, от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие - гр. Сливо поле уведомява собствениците и ползватели на земи, че са изготвени регистрите за землищата в община Сливо поле ... 03/08/2020 г.

ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на кравеферма с капацитет до 200 бр. скотоместа в землището на гр. Сливо поле … 15/07/2020 г.

 


П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

 

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  28.07.2020 г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, във връзка с изпълнение на заложени индикатори в СВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле.
 2. Промяна на Индикативен график за 2020 год.
 3. Освобождаване на член от ОС;
 4. Приемане на нов член в ОС;
 5. Разни;

 

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

Дата:26.06.2020г.                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ

гр.Тутракан                                                            МИГ „Тутракан –Сливо поле„

                                                                                              /д-р Димитър Стефанов /


www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 


Заповед за разрешаването на бързи и експесни поръчки за административни услуги, както и нотариални дейности ... 02/07/2020 г.


 

ОБЯВЛЕНИЕ 

Община Сливо поле в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в изпълнение на проект „Бъдеще за нашите деца – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле”, Договор : BG05M9OP001-2.004-0017-С03, обявява че от 13 юли до 11 септември  2020 г. отново стартира дейност „Допълнителна педагогическа   подготовка  за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“

Услугата е безплатна и  се предоставя на деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас.

Летни групи ще бъдат сформирани  както следва:

1 група: от 13 юли до 12 август 2020 год. в център за ранно детско развитие в  с. Кошарна, общ.Сливо поле.

2 група: от 13 август  до 11 септември 2020 год. в център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле.

На децата ще бъдат осигурени обучителни материали и храна.

 

Родителите, които желаят децата им да посещават лятното училище през 2020 година  и отговарят на условията могат да заявят своето желание в Център за ранно детско развитие в гр.Сливо поле, тел. 0888911280 – Радка Иванова.

 

Срокове за подаване на заявления:

За 1- ва група – до 08  юли 2020 г.

За 2 – ра група – до 07  август 2020 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – гр.Сливо поле

 


Съобщение - удължава се срока за заплащане на дърва за огрев ... 26/06/2020 г.

Обява за "Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на елементи на ЕСМ - камери за видеонаблюдение, управляващ и захранващ блок, и автономното захранване, на входно-изходни пътни артерии на Община Сливо поле" ... 26/06/2020 г.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Сливо поле за периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана!

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!


СЪОБЩЕНИЕ за извършване на ОВОС  - за инвестиционно предложение Водовзвмане от подземни води чрез тръбен кладенец  с проектна дълбочина 150 … 01/06/2020 г.

Съобщение до местното население – срокът за заплащане на дърва за огрев се удължава до 30.06.2020 г. включително … публикувано на 29/05/2020 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000529 „Мартен – Ряхово“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Сандрово, гр. Мартен, община Русе, област Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

Линк към заповедта.

Линк към сайта на Министерството на околната серда и водите.


Община Сливо поле, съвместно с РЗИ- Русе, обследва заливаемите територии на общината за наличие на ларви на комари. 
На база направените констатации фирма „Санси“ започна изпълнението на сключен договор като извърши първа ларвицидна обработка на площите на 06.05.2020 г. 
Съгласувано и по график на 07.05.2020 г.  и  08.05.2020 г. Община Сливо поле  прави второ пръскане на населените места. 

Съобщение за третиране на тревни площи срещу кърлежи с препарата "Цитрол Форте ВП" на паркове и детски градини на територията на Общината както следва: с. Борисово на 14.05.2020г., град Сливо поле, с. Ряхово, с.Бабово и с. Бръшлен на 15.05.2020 г., с. Малко Враново, с. Голямо Враново, с. Юделник, с. Кошарна, с. Стамболово и с. Черешово на 18.05.2020 г. ... публикувано на 08/05/2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ,НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ. УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОТ 28 АПРИЛ 2020 Г. СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 г. ... 27/04/2020 г.

Преценка на ОВОС за инвестиционно предложение от „Свинекомплекс Бръшлен“ АД : Монтаж на съоръжение за унищожаване на СЖП в с. Бръшлен … 27/03/2020 г.

Информация по чл. 71 от НАРЕДБА за условията за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт … 23/03/2020 г.

Заповед за забрана провеждането на всякакви мероприятия, в които участват деца, преустановяване на всички спортни мероприятия на закрито, провеждане на спортни мероприятия на открито да се извършва без публика, при констатиране на симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане и др.,  при провеждане на сутрешния филтър в учебните и детски заведения заведения да бъдат уведомени по телефона практикуващите лекари, провеждане на стриктни противоепидемични мерки, прецизиране на пропускателния режим в сградите на общинската администрация, прекратяване на приемните дни на кметовете, дезинфекция на обществения транспорт, служителите в общинската администрация да бъдат пряко отговорни за собственото си здраве, да не се допускат болни служители, организация  за закупувани на еднократни ръкавици и задължителна дезинфекция, препоръчва се ограничаването на частните мероприятия с масов характер ... 11/03/2020 г.

Препоръки на Световната здравна организация и указания за хора, които са под карантина за COVID-19, изготвена от отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" при Дирекция "Обществено здраве" ... 11/03/2020 г.

Заповед за отмяна на приемното време с граждани на общинска администрация и кметства в Община Сливо поле. С граждани ще работи фронт-офисът на Община Сливо поле, касата за събиране на данъци и такси, както и служителите по ГРАО и местни данъци и такси в кметствата ... 10/03/2020 г.

Заповед за сформиране на общински оперативен щаб с цел превенция, координиране и организиране на действията на компетентните органи във връзка със заболяването COVID-19 и Забрана на масовите публични прояви и събирания.

Инвестиционно намерение за „Монтаж на съоръжение - инсинератор за унищожаване на животински трупове и СЖП – марка „ABONO – 400”, с цел подобряване на добрите производствени практики и опазване на околната среда ... 20/02/2020 г.

Заповед за обявяване на дни на траур в знак на съпричастност към скръбта на семействата и близките на загиналите в трагичния инцидент на 28.01.2020 г.

Инвестиционно предложение „Монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти, което ще се реализира в ПИ 89026.70.65 в землището на село Юделник, община Сливо поле„  ... 27/01/2020 г.

Публично обсъждане на Бюджет 2020 ... 14/01/2020 г.

Проект на План-сметка за планираните средства за управление на отпадъците за 2020 год. на територията на Община Сливо поле ... 20/12/2019 г

Акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци  от моторни превозни средства и излезли от употреба гуми ... 06/10/2019 г.

ОБЯВА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ ... 22/10/2019 г.

Съобщение във връзка с наближаващия отоплителен сезон уведомявам всички физически и юридически лица за техните задължения за спазване на разпоредбите на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Сливо поле ... 09/10/2019 г.

Задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав" ... 07/10/2019 г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация ... 04/10/2019 г.

Покана за участие във фокусна група ... 03/10/ 2019 г.​

Инвестиционно намерение от "С И С ЧЕРИ" ЕООД- изграждане на един брой тръбен кладенец ... 01/10/2019 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: До местната общност на територията на община Сливо поле от СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ ... 01/10/2019 г.

Проект на Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г.

Обява и Уведомление за инвестиционно предложение от „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД … 13/09/2019г.

Заповед по чл.99б от ЗГР ... 02/09/2019 г.

Заповед за забрана движението на превозни средства и хора в инфектирани с болестта Африканска чума по свинете горски територии в границите на община Сливо поле ... 23/08/2019 г.

СПИСЪК на собствениците на заклани прасета, подлежащи на подпомагане в Община Сливо поле ... 23/08/2019 г.

На основание чл. 72, ал. 4, от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие - гр. Сливо поле уведомява собствениците и ползватели на земи, че са изготвени регистрите за землищата в община Сливо поле ... 07/08/2019 г.

Съобщение за дезинсекционно мероприятие- третиране срещу комари с препарата "ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ" и  "КИЛОЛ ЕК", което ще се проведе на 18.07.2019 г. на територията на- с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Борисово и гр. Сливо поле, а на 21.07.2019 г. на територията на с. Голямо Враново, с. Кошарна, с. Стамболово, с. Юделник, с. Малко Враново и с. Черешово ... 17/07/2019 г.

Съобщение за дезинсекционно мероприятие- третиране срещу комари с препарата "ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ" и  "КИЛОЛ ЕК", което ще се проведе на 04.07.2019 г. на територията на- с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Борисово, с. Юделник и гр. Сливо поле, а на 07.07.2019 г. на територията на с. Голямо Враново, с. Кошарна, с. Стамболово, с. Малко Враново и с. Черешово ... 04/07/2019 г.

На 01.07.2019 г. в 18:00 часа в Туристическият информационен център в с. Бръшлен и районът около него са обработени против кърлежи. Обработката е направена във връзка със предстоящия скаутски лагер от 03.07.2019 г. ... 02/07/2019 г.

Съобщение за дезинсекционно мероприятие- третиране срещу комари с препарата "ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ" и  "КИЛОЛ ЕК", което ще се проведе на 03.07.2019 г. на територията на- с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Борисово, с. Юделник и гр. Сливо поле, а на 04.07.2019 г. на територията на с. Голямо Враново, с. Кошарна, с. Стамболово, с. Малко Враново и с. Черешово ... 01/07/2019 г.

Допълнение към съобщение за дезинсекционно мероприятие- третиране срещу комари освен с препарата "ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ" съгласно обявеното по-рано и с още един препарат- "КИЛОЛ ЕК" , което ще се проведе на 19.06.2019 г. на територията на- с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Борисово, с. Юделник и гр. Сливо поле, а на 20.06.2019 г. на територията на с. Голямо Враново, с. Кошарна, с. Стамболово, с. Малко Враново и с. Черешово ... 19/06/2019 г.

Съобщение за дезинсекционно мероприятие- третиране срещу комари с препарата "ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ" , което ще се проведе на 19.06.2019 г. на територията на- с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Борисово, с. Юделник и гр. Сливо поле, а на 20.06.2019 г. на територията на с. Голямо Враново, с. Кошарна, с. Стамболово, с. Малко Враново и с. Черешово ... 17/06/2019 г.

Обява от ППК "НАДЕЖА- Ряхово" относно промяна предназначение на масивна селскостопанска сграда, част от животиновъна ферма, в мандра за производство на мелчни продукти ... 10/06/2019 г.

Съобщение за дезинсекционно мероприятие- третиране срещу комари с препарата "ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ" , което ще се проведе на 12.06.2019 г.на територията на- с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Борисово, с. Юделник и гр. Сливо поле, а на 13.06.2019 г. на територията на с. Голямо Враново, с. Кошарна, с. Стамболово, с. Малко Враново и с. Черешово ... 04/06/2019 г.

Информация относно линиите, които ще спират на новите две обособени линии в кв. Сливица, гр. Сливо поле ... 30/05/2019 г.

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжност Главен архитект ... 29/05/2019 г.

Съобщение за дезинсекционно мероприятие- третиране срещу комари с препарата "ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ" , което ще се проведе на 23.05.2019 г. от 20:30 часа на територията на гр. Сливо поле и с. Ряхово ... 20/05/2019 г.


Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНАИНИЦИАТИВНА ГРУПАТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10,ет.2тел.0878216111 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

П О К А Н А

 

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” ще проведе информационни срещи свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР.

 

 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

 

 • с. Цар Самуил на 22.05.2019 г. от 10:00 ч. в залата на НЧ „Искра 1928“, ул. „Дочо Михайлов“ № 19, Община Тутракан; . 
 • с. Голямо Враново на 22.05.2019 г. от 15:00 ч. в зала на НЧ „Светлина 1923“, ул. „Христо Ботев“ № 11, Община Сливо поле;
 • с. Нова Черна на 23.05.2019 г. от 10:00 ч. в зала на НЧ „Васил Йорданов 1942“, ул. „Черно море“ № 2, Община Тутракан;
 • с. Бръшлен на 23.05.2019 г. от 15:00 ч. в зала на Туристически център, Община Сливо поле;

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

За контакти:

МИГ Тутракан - Сливо поле,

тел. 0878216111

                                                                 

___________________________________________www.mig.tutrakan-slivopole.bg____________________________________________

СпоразумениезаизпълнениенастратегиязаводеноотобщноститеместноразвитиеРД № 50-58/ 25.07.2018г.помярка 19 „Воденоотобщноститеместноразвитие” отПрограматазаразвитиенаселскитерайонизапериода 2014 – 2020 г., съфинансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскияземеделскифондзаразвитие населскитерайони.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от г-н Валентин Атанасов - Кмет на Община Сливо поле

 

   До всички заинтересовани граждани от гр.Сливо поле, с.Борисово, с.Стамболово, с.Кошарна, с.Юделник и инициативен комитет от с.Борисово, относно неотложният ремонт на Републикански път трети клас III-2102 (Русе-Тутракан) Сливо поле – Борисово – Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци (Кубрат-Старо село) и по-конкретно участъка от км. 0+000 до км. 11+500 Сливо поле – Борисово –Черешово.

 

   Уважаеми съграждани,

   Имам удоволствието да Ви съобщя, че на 08.05.2019 г. бях информиран от г-н Галин Григоров, Областен управител на Област Русе и инж.Ростислав Стефанов, Директор на Областно Пътно Управление, гр.Русе, че  в резултат на водената дългогодишна кореспонденция между Община Сливо поле и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно Пътно управление – Русе, многократни срещи за състоянието на път III-2102 Сливо поле-Борисово-Черешово и лично връчената от мен преписка на заместник - министър г-н Николай Нанков на 17.04.2019 г. за критичното състояние на пътя, Ви съобщавам, че:

1. През месец май 2019 г. при подходящи метереологични условия започва цялостна рехабилитация на участъка от км 0+000 до км 3+500, преминаващ през гр.Сливо поле и с.Борисово.

2. А в останалият участък от км 3+500 до км 11+500 /разклона за с.Малко Враново/ ще бъде извършен текущ ремонт, включващ изкърпване на компрометираните участъци с асфалтова смес и ще се търси финансиране и за неговата рехабилитация.

           

 

С уважение,

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ,

Кмет на Община Сливо поле


Обява за среща на обществено обсъждане, която ще се проведе на 10.06.2019 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Обшина Сливо поле, относно Доклад за оценка въздействие върху околоната среда (ОВОС)-  увеличаване на капацитета на инсталацията за производството на биодизел и глицерин от 60 000 т/год биодизел на 100 000 т/год биодизел от завода на "АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД ... 09/05/2019 г.

На 17.05.2019 год. , петък, от 9:30 до 15:30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле, териториално поделение на Националния осигурителен институт- Русе организира консултации за гражданите на ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, за избора на по- благоприятен прогнозен индивидуален коефициент. Експерти от отдел " Пенсии" ще представят на своите бъдещи клиенти услугата " Изчисляване на прогнозна пенсия"... 07/05/2019 г.

Конкурс за длъжността Главен архитект на Община Сливо поле ... 12/04/2019 г.

 


Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНАИНИЦИАТИВНА ГРУПАТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10,ет.2тел.0878216111 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

 

П О К А Н А

 

Във връзка с изпълнениена Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)по подмярка 19.2"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на две  двудневни обучения за местни лидери , относно подготовка на проекти

 

ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

 • гр. Сливо поле – на 12 и 13.04.2019г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;
 • гр. Тутракан – на 14 и 15.04.2019г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, ет. 2

 

___________________________________________www.mig.tutrakan-slivopole.bg____________________________________________

СпоразумениезаизпълнениенастратегиязаводеноотобщноститеместноразвитиеРД № 50-58/ 25.07.2018г.помярка 19 „Воденоотобщноститеместноразвитие” отПрограматазаразвитиенаселскитерайонизапериода 2014 – 2020 г., съфинансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскияземеделскифондзаразвитие населскитерайони.

 

Съобщение за дезинсекция на територията на Община Сливо поле - гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Голямо Враново, с. Малко Враново, с. Стамболово, с. Юделник, с. Бабово, с. Борисово и с. Бръшлен в периода 29.03- 31.03.2019 г. ... 27/03/2019 г.


П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  24.04.2019 г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Споразумение РД 50-58/25.07.2018 год. за мерките от ПРСР.
 2. Напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“, след сключване на споразумението от РД 50-58/25.07.2018 год.
 3. Обсъждане и вземане  на Решение за определяне на  представители сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в КППП по следните мерки от ПРСР – Мярка 7.2, Мярка 7.6, Мярка 4.1, Мярка 4.2 и Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съгласно Минимални изисквания по отношение  на процедурата на МИГ/МИРГ за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР.
 4. Разни.

 

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

Дата: 22.03.2019г.

гр. Тутракан                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                    МИГ „Тутракан –Сливо поле„

                                                                                              /д-р Димитър Стефанов /

________________________________________www.eufunds.bgwww.mig.tutrakan-slivopole.bg_________________________________________

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 


Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНАИНИЦИАТИВНА ГРУПАТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10,ет.2, тел.0878216111 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

 

П О К А Н А

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на конференция по СВОМР,

във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА ще се проведе в гр. Тутракан на 29.03.2019 г. от 10.00 ч. в зала на Общински съвет, ул. „Трансмариска“ №20.

 

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

 

 

За контакти:

Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

 

___________________________________________www.mig.tutrakan-slivopole.bg____________________________________________

СпоразумениезаизпълнениенастратегиязаводеноотобщноститеместноразвитиеРД № 50-58/ 25.07.2018г.помярка 19 „Воденоотобщноститеместноразвитие” отПрограматазаразвитиенаселскитерайонизапериода 2014 – 2020 г., съфинансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскияземеделскифондзаразвитие населскитерайони.

 

                                                                


Рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност с ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ- ПЛОВДИВ ... 25/02/2019 г.​


Забрана за паша на селскостопански животни ... 12/02/2019 г.

 


П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

 

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  26.02.2019 г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Обсъждане и приемане на Годишен план за дейността на МИГ за 2019г.
 2. Промяна на бюджет 2019г.
 3. Разни.

 

 

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

 

Дата:25.01.2019г.                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ           

гр.Тутракан                                                               МИГ „Тутракан –Сливо поле„

                                                                                    /д-р Димитър Стефанов /

                                                                                             

 

 

________________________________________www.eufunds.bgwww.mig.tutrakan-slivopole.bg_________________________________________

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 


П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

 

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  16.01.2019 г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Приемане на Годишен Отчет за дейността на МИГ за 2018 г.
 2. Приемане на Годишен финансов отчет на МИГ за 2018 г.
 3. Обсъждане и приемане на Годишен план за дейността на МИГ за 2019г.
 4. Информация относно събрания членски внос.
 5. Разни.

 

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

 

Дата:12.12.2018г.                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ

гр.Тутракан                                                                           МИГ „Тутракан –Сливо поле„

                                                                                              /д-р Димитър Стефанов /

 

________________________________________www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg_________________________________________

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 


П О К А Н А

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” ще проведе две двудневни обучения свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР.

 

ОБУЧЕНИЯТА  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

 • гр. Сливо поле – на 14 и 15.12.2018г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, Община Сливо поле;

 

 • гр. Тутракан – на 16 и 17.12.2018г. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, ет. 2

 

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

 

 

За контакти:

Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

                                                                 

___________________________________________www.mig.tutrakan-slivopole.bg____________________________________________

СпоразумениезаизпълнениенастратегиязаводеноотобщноститеместноразвитиеРД № 50-58/ 25.07.2018г.помярка 19 „Воденоотобщноститеместноразвитие” отПрограматазаразвитиенаселскитерайонизапериода 2014 – 2020 г., съфинансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскияземеделскифондзаразвитие населскитерайони.

 


Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНАИНИЦИАТИВНА ГРУПАТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел. , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

П О К А Н А

 

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” ще проведе информационни срещи свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР.

 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

 • гр. Тутракан – на 10.12.2018г. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, ет. 2
 • гр. Сливо поле – на 10.12.2018г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, Община Сливо поле;

 

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

 

 

За контакти:

Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

                                                                 

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” ще проведе информационни срещи свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР.

 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

 • гр. Тутракан – на 10.12.2018г. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, ет. 2
 • гр. Сливо поле – на 10.12.2018г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, Община Сливо поле;

 

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

 

 

За контакти:

Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

                                                                 

___________________________________________www.mig.tutrakan-slivopole.bg____________________________________________

СпоразумениезаизпълнениенастратегиязаводеноотобщноститеместноразвитиеРД № 50-58/ 25.07.2018г.помярка 19 „Воденоотобщноститеместноразвитие” отПрограматазаразвитиенаселскитерайонизапериода 2014 – 2020 г., съфинансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскияземеделскифондзаразвитие населскитерайони.


Сдружение „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле“ обявява конкурс за избор на независими външни експерти- оценители ... 20/11/2018 г.​


Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНАИНИЦИАТИВНА ГРУПАТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел. , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

П О К А Н А

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” ще проведе две информационни срещи свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР.

 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

 • гр. Тутракан – на 29 и 30.11.2018г. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, ет. 2
 • гр. Сливо поле – на 29 и 30.11.2018г. от 15.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, Община Сливо поле;

 

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

 

 

За контакти:

Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

Покана ... 20/11/2018 г.                                                      

___________________________________________www.mig.tutrakan-slivopole.bg____________________________________________

СпоразумениезаизпълнениенастратегиязаводеноотобщноститеместноразвитиеРД № 50-58/ 25.07.2018г.помярка 19 „Воденоотобщноститеместноразвитие” отПрограматазаразвитиенаселскитерайонизапериода 2014 – 2020 г., съфинансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскияземеделскифондзаразвитие населскитерайони.

          


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: До местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле,
Уважаеми граждани, заинтересовани страни и жители на територията на „МИГ Тутракан - Сливо поле“, екипът на МИГ Ви уведомява, че в момента се извършва  Проучване и анализ на тема:  "Оценка на нагласите и мненията на представителите на местната общност относно, работата на МИГ по прилагане на Стратегията за ВОМР и управлението на МИГ, и популяризиране на Стратегията. Изводи и препоръки за подобряване и оптимизация" ... 15/11/2018 г.


Сдружение „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле“ обявява конкурс за избор на независими външни експерти- оценители ... 12/11/2018 г.​


Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНАИНИЦИАТИВНА ГРУПАТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел. , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

П О К А Н А
 

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на конференция по СВОМР.

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА ще се проведе в с. Бръшлен, община Сливо поле

на 07.11.2018г. от 10.00 ч. в Туристически информационен център - с. Бръшлен.

 

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

 

За контакти:

Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

 

Покана ... 29/10/2018 г.

 


 

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

 

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  28.11.2018г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Обсъждане на насоки за кандидастване по мярка 19.2 - СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“ по  ОПИК и ОПОС.
 2.  Индикативен график за 2019 год.
 3. Обсъждане и вземане  на Решение за определяне на  представители сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в КППП по следните мерки от ПРСР – Мярка 6.4, Мярка 7.5, Мярка 21, съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ  НА ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР.
 4. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, поради законодателни промени – отпадане на Наредби № 9, 12 и 20 на МЗХГ и нови указания на УО.
 5. Напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“, след сключване на споразумението от РД-50 58/ 25.07.2018год.
 6. Освобождаване на членове на Общото събрание.
 7. Приемане на членове на Общото събрание.
 8. Разни.

 

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

 

Дата: 26.10.2018г.                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ

гр.Тутракан                                                             МИГ „Тутракан –Сливо поле„

                                                                                                        /д-р Димитър Стефанов /       

Покана ... 26/10/2018 г.

 

www.eufunds.bgwww.mig.tutrakan-slivopole.bg

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНАИНИЦИАТИВНА ГРУПАТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел. , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

П О К А Н А

 

Във връзка с изпълнениена Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)по подмярка 19.2"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на две  двудневни обучения на КВО и УС, относно оценка на проектни предложения.

 

ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

 • гр. Сливо поле – на 02 и 03.11.2018г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;
 • гр. Тутракан – на 04 и 05.11.2018г. от 10:00 ч. в зала на офис „МИГ Тутракан-Сливо поле“, ул. „Трансмариска“ № 10, ет. 2

 

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

 

 

За контакти:

Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

    Покана за обучение 02- 05.11.2018 г.                                                             


Споразумения 2018-2019 г.


Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНАИНИЦИАТИВНА ГРУПАТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел. , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

П О К А Н А

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на две  двудневни обучения на КВО и УС, относно прилагането на СВОМР.

 

ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

 • гр. Тутракан – на 12 и 13.10.2018г. от 10:00 ч. в зала на офис „МИГ Тутракан-Сливо поле“, ул. „Трансмариска“ № 10, ет. 2
 • гр. Сливо поле – на 14 и 15.10.2018г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

 

За контакти:

Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

Покана за обучение на 12-15.10.2018г.


Да изчистим България за един ден ... 11/09/2018 г.

 


Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНАИНИЦИАТИВНА ГРУПАТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"

гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел. , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

 

П О К А Н А

 

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле”

ВИ КАНИ НА

СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ СРЕЩИ:

 

гр. Тутракан – на 18.09.2018г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан;

гр. Сливо поле – на 19.09.2018г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;

 

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

 

За контакти:

Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

___________________________________________www.mig.tutrakan-slivopole.bg_____________________________

Споразумениезаизпълнение на стратегиязаводеноотобщноститеместноразвитиеРД № 50-58/ 25.07.2018г.помярка 19 „Воденоотобщноститеместноразвитие” отПрограматазаразвитие на селскитерайонизапериода 2014 – 2020 г., съфинансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскияземеделскифондзаразвитие на селскитерайони.


Обява за обществено обсъждане на промени в стратегията на „МИГ Тутракан - Сливо поле“ поради промяна в националното законодателство

 

Дата на откриване: 28.08.2018 г.

Дата на приключване: 10.09.2018 г, 17:00 ч

 

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Тутракан и Сливо поле, одобрено Споразумение № РД № 50-58/ 25.07.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
С промените се цели да се осигури съответствие с променената приложима национална нормативна уредба. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете в приложената по-долу таблица, в която се дава и точната обосновка за налагащата се промяна.
Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) могат да се изпращат до 17:00 ч. на 10.09.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word". 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/

Д-р Димитър Стефанов

 

http://mig.tutrakan-slivopole.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/

Изтегли

 

www.eufunds.bgwww.mig.tutrakan-slivopole.bg

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

 

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  17.09.2018г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Представяне на предложение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" за периода на изпълнение на Стратегията 2017- 2023г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“;
 2. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, поради законодателно промени –отпадане на Наредби - 9, 12, 20 МЗХГ.
 3. Обсъждане на насоки за кандидастване по мярка 19.2 - СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“ по ПРСР и ОПИК
 4. Индикативен график за 2018 год.
 5. Приемане на бюджет за  2019г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” преди внасянето му за одобрение от Управляващия орган.
 6. Разни.

 

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

Дата:17.08.2018г.                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ

гр.Тутракан                                                           МИГ „Тутракан –Сливо поле„

                                                                                              /д-р Димитър Стефанов /

 

www.eufunds.bgwww.mig.tutrakan-slivopole.bg

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 


П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

 

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  17.09.2018г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Представяне на предложение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" за периода на изпълнение на Стратегията 2017- 2023г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“;
 2. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, поради законодателно промени –отпадане на Наредби - 9, 12, 20 МЗХГ.
 3. Обсъждане на насоки за кандидастване по мярка 19.2 - СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“ по ПРСР и ОПИК
 4. Индикативен график за 2018 год.
 5. Приемане на бюджет за  2019г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” преди внасянето му за одобрение от Управляващия орган.
 6. Разни.

 

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

Дата:17.08.2018г.                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ

гр.Тутракан                                                           МИГ „Тутракан –Сливо поле„

                                                                                              /д-р Димитър Стефанов /

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 


Съобщение за дезинсекция на територията на Община Сливо поле -  гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово ... 06/08/2018 г.

Съобщение за дезинсекция на територията на Община Сливо поле - с. Борисово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново, с. Кошарна, с. Малко Враново, с. Стамболово, с. Юделник, с. Черешово ... 02/08/2018 г.

Съобщение за дезинсекция на територията на Община Сливо поле - гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово ... 31/08/2018 г.

Обръщение към свинекомплексите, кметовете на населените места и всички заинтересовани лица в Община Сливо поле относно пункта за събиране, обработка и съхранение на отстреляни при лов диви свине ... 30/07/2018 г.

 


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

 

СДРУЖЕНИЕ МИГ „ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ” СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 

 

Днес 25.07.2018г. в сградата на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ в гр.София,Сдружение с нестопанска цел „МИГ Тутракан – Сливо поле” с Председател д-р Димитър Венков Стефанов подписа Споразумение № РД 50-58/25.07.2018г. с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Тутракан и Сливо поле на обща стойност 5 213 482.00лв.

 


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони-

Европа инвестира в селските райони

                                                                                                                 

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  30.07.2018г. от 17.00 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

                                                                      Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Представяне на предложение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" и  бюджети за 2017 г., за 2018 г., за периода на изпълнение на Стратегията 2017- 2023г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“;
 2. Вземане на решение за промяна в състава на екипа на МИГ.
 3. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, поради промяна в състава на екипа на МИГ.
 4. Приемане на бюджет за  2018г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” преди внасянето му за одобрение от Управляващия орган.
 5. Освобождаване на членове на Общо събрание.
 6. Приемане на членове на Общо събрание.
 7. Разни.

 

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

Дата: 29.06.2018г.                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ,

гр.Тутракан                                                                         Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ

 

 


Уведомление до всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно намерение - "Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас от р. Дунав, в участъка от км. 462.300 до км. 463.000" ... 20/06/2018 г.​

Съобщение за провеждане на акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от моторни превозни средства и излезли от употреба гуми ... 18/06/2018 г.

Съобщение за публично обсъждане на отчета на Община Сливо поле за 2017 г... 18/06/2018 г

Съобщение за дезинсекция на територията на Община Сливо поле -гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен ... 12/06/2018 г.

Съобщение за дезакаризация на територията на Община Сливо поле ... 06/06/2018 г.

Съобщение за дезинсекция на територията на Община Сливо поле - с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен ... 16/05/2018 г.


 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони-

Европа инвестира в селските райони

                                                                                                                 

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  18.06.2018г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Освобождаване на членове на Управителен съвет.
 2. Приемане на членове на Управителен съвет.
 3. Приемане на годишен доклад за дейността на МИГ за 2017г.
 4. Приемане на финансов отчет на МИГ за 2017г.
 5. Информация относно събрания членски внос.
 6. Вземане на решение за участие на МИГ в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, с права на пълноправен член в Асоциацията;
 7. Избор на представител на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” в Общото събрание на  Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“;
 8. Разни.

 

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

 

Дата:15.05.2018г.                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:……п……..

гр.Тутракан                                                                                 Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ

Покана за общо събрание МИГ Тутракан - Сливо поле ... 15/05/2018 г.


Съобщение за дезинсекция на територията на Община Сливо поле - гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен ... 09/05/2018 г.

Съобщение за дезинсекция на територията на Община Сливо поле - гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен ... 04/05/2018 г.

Съобщение за ларвицидна обработка срещу комари на територията на Община Сливо поле - гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен ... 30/04/2018 г.

Съобщение за дезинсекция на територията на Община Сливо поле - гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен ... 27/04/2018 г.

Съобщение за дезинсекция на територията на Община Сливо поле ... 19/04/2018 г.

Съобщение за дезакаризация на територията на Община Сливо поле ... 16/04/2018 г.

Резултати от конкурс ... 13/04/2018 г. 

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността "Директор на дирекция СА" ... 29/03/2018 г.

Международна екологична инициатива  "ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2018г. "

Обява конкурс за директор на дирекция "Специализирана администрация" в Община Сливо поле - 1 щатна бройка ... 12/03/2018 г.

Списък на земеделските имоти- публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасище, мера, определени за общо и индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 година, находящи се в град Сливо поле

Заповед за забрана пашата на селскостопански пасищни животни в горски територии- държавна собственост ... 14/02/2018 г.


               

                                   

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони-

Европа инвестира в селските райони

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

 

На основание чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на 07.03.2018г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Освобождаване на членове на Управителен съвет.

 2. Приемане на членове на Управителен съвет.

 3. Разни.

Пояснение: Съгласно чл.35, ал.2 от Устава на сдружението ако в определения начален час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

14.02.2018г.                             С уважение,

гр.Тутракан                              Д-р Димитър Стефанов

                                                   Председател на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”

Прикачени файлове

Покана за обшо събрание МИГ Тутракан - Сливо поле ... 14/02/2018 г.


Съобщение до жителите на гр. Сливо поле за обществено обсъждане, което ще се проведе на 08.02.2018 г. от 18:00 часа в Младежки дом- гр. Сливо поле. Обществено обсъждане на инвестиционно намерение за увеличаване на капацитета на инсталацията за производството на биодизел и глицерин от 60 000 т/год биодизел на 100 000 т/год биодизел от завода на "АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД ... дата на публикуване 07/02/2018 г.

Съобщение до жителите на с. Ряхово за обществено обсъждане, което ще се проведе на 09.02.2018 г. от 18:00 часа в лекционната зала в читалището на с. Ряхово. Обществено обсъждане на инвестиционно намерение за увеличаване на капацитета на инсталацията за производството на биодизел и глицерин от 60 000 т/год биодизел на 100 000 т/год биодизел от завода на "АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД ... дата на публикуване 07/02/2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ чл.62а, ал.1 Закон за водите Свинекомплек с. Юделник ... 25/01/2018 г. 

Във връзка с обществено обсъждане, което ще се проведе на 21.12.2017 г. от 15:30 часа в залата на Общински съвет в Община Сливо поле- ПУП за Реконструкция и благоустрояване на централен площад УПИ I- 243, кв 58 ...14/12/2017 г.

ОУПО - Общ устройствен план на община Сливо поле- окончателен проект за гласуване в Общински съвет ... 11/11/2016

Протокол № 17 от 30.11.2017г. на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците ... 22/12/2017 г.

Заповед за сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Сливо поле ... 24/11/2017 

Конкурс за заемане на длъжността Директор на детска градина "Мечо Пух" гр. Сливо поле ... 20/10/2017 

Заповед за изземване на общински имоти ... 19/10/2017

Заповед за предотвратяване на нещастни случаи във водните площи на Община Сливо поле на основание Наредба за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи (ПМС №182 от 24.07.1996 г.) и чл. 4, ал2 от ЗМСМА.

Обществено порицание за това, че на 29.06.2017 г. Милен Венциславов Христов и Алпер Алгин Ремзи, при полицейска проверка не предоставят документи за самоличност.

Обществено порицание за това, че на 27.05.2017 г. Емран Айдънов Ахмедов управлява ППС без да е правоспособен воач.

Съобщение - Акция на 30.06.2017г.

Във връзка с Празниците на Община Сливо поле – 2017 и честването на  105-та годишнина на  Общината ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА „МОЯТ РОДЕН КРАЙ“ Рисунка, Стихотворение, Разказ.

Протокол от работна среща със земеделски производители в Община Сливо поле във връзка с бедствието на 01.06.2017 г. ... 05/06/2017 г.​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява ОВОС „ЧИЛИКОВИ“ ООД ... 01/06/2017 г.

ОБЯВА за длъжността Директор на Общинско предприятие "Комунални дейности"- град Сливо поле

Съобщение на Община Сливо поле, относно издаване на комплекно разрешително на КО И БО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД, гр. Мартен ... 14/03/2017 г.

Международна екологична инициатива  "ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2017г. "

СЪОБЩЕНИЕ до Анастасия Василева Кристофани ... 01/02/2017

Заповед на кмета относно забрана пашата на селскостопански пасищни животни в горски територии- държавна собственост ... 17/02/2017

Актуализиране и допълнение на Общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците (2014-2020г.) ... 03/11/2016

Общ устройствен план на Община Сливо поле - "Предварителен проект" ... 04/10/2016

Доклад за екологична оценка на общ устройствен план на Община Сливо поле - "Предварителен проект" ... 04/10/2016

Становище по екологична оценка № РУ 4 - 7/2016г. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Сливо поле ... 07/11/2016

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане по инвестиционно предложение "Добив на пясък и чакъл от наносни наслаги от леглото на р. Дунав, участък "Мишка" (от км 462.0 459.4), в района на с. Бабово, Община Сливо поле, Област Русе" ... 08/12/2016

Съобщение - чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите ... 28/10/2016

Протокол за резултатите от конкурса за длъжността

Пазарно проучване по проект „Ремонт, саниране, преустройство и преоборудване на ОУ „Иван Вазов" и други обекти на учебната база, благоустройство в имота – УПИ І-924, кв. 54, с. Голямо Враново, община Сливо поле" ... 26/09/2016

Запитване за оферта по проект „Ремонт, саниране, преустройство и преоборудване на ОУ „Иван Вазов" и други обекти на учебната база, благоустройство в имота – УПИ І-924, кв. 54, с. Голямо Враново, община Сливо поле" ... 26/09/2016

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността Секретар на Община Сливо поле ... 16/09/2016

Пазарно проучване по проект "Ремонт, саниране, преустройство и преоборудване на ОУ "Иван Вазаов" и други обекти на учебната база, благоустройство в имота- УПИ I- 924 кв. 54, с. Голямо Враново, Обшина Сливо поле" ... 15/09/2016

Приложение към пазарно проучване по проект

Конкурс за длъжността Секретар на Община Сливо поле ... 30/08/2016

Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите ... 03/08/2016

Решение от извършване на EO на OПУО за периода 2014г.-2020г. ... 01/08/2016

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 2014г.-2020г. ... 29/07/2016

Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща птицеферма в землището на с. Борисово"- КО И БО ИМПОРТ-ЕСКПОРТ ЕООД … 07/07/2016

Програма за опазване на околната среда 2014г.-2020г. ... 04/07/2016

 


Днес бе разпределена , приведена от дирекция "Вероизповедания" на Министерски съвет. Парите бяха на посочения параклис и джамии.

 

  

 

 

 

 

Среща на Областния управител с жителите на село Ряхово на 26.05.2016 г. от 16:00 часа

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ... 27/01/2016

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ... 27/01/2016

 

                                                                                                                  


СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 г.                                                                                                                  


Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.


 

СЪОБЩЕНИЯ                                               


Обявление ... 13/06/2024 г.

Обявление ... 13/06/2024 г.

Обявление ... 23/02/2024 г.

Обявление ... 11/12/2023 г.

Обявление ... 20/11/2023 г.

Обявление ... 20/11/2023 г.

Обявление ... 20/11/2023 г.

Обявление ... 25/10/2023 г.

Обявление ... 24/10/2023 г.

Обявление ... 04/09/2023 г.

Обявление ... 16/08/2023 г.

Обявление ... 08/08/2023 г.

Обявление ... 07/08/2023 г.

Обявление ... 07/08/2023 г.

Обявление ... 07/06/2023 г.

Обявление ... 01/06/2023 г.

Обявление ... 12/04/2023 г.

Обявление ... 12/04/2023 г.

Обявление ... 31/03/2023 г.

Обявление ... 21/03/2023 г.

Обявление ... 09/12/2022 г.

Обявление ... 06/12/2022 г.

Обявление ... 01/12/2022 г.

Обявление ... 30/11/2022 г.

Обявление ... 19/10/2022 г.

Обявление ... 30/09/2022 г.

Обявление ... 24/08/2022 г.

Обявление ... 12/08/2022 г.

Обявление ... 12/08/2022 г.

Обявление ... 27/07/2022 г.

Обявление ... 23/06/2022 г.

Обявления ... 27/04/2022 г.

Обявление ... 15/04/2022 г.

Обявление ... 11/04/2022 г.

Обявление ... 01/04/2022 г.

Обявление ... 31/03/2022 г.

Обявление ... 17/03/2022 г.

Обявление ... 17/03/2022 г.

Обявление ... 13/01/2022 г.

Обявление ... 23/12/2021 г.

Обявление ... 18/11/2021 г.

Обявление ... 18/11/2021 г.

Обявление ... 16/11/2021 г.

Обявление ... 16/11/2021 г.

Обявление ... 16/11/2021 г.

Обявление ... 09/03/2021 г.

Обявление ... 24/06/2021 г.

Обявление ... 24/06/2021 г.

Обявление ... 24/06/2021 г.

Обявление ... 22/06/2021 г.

Обявление ... 17/06/2021 г.

Обявление ... 11/06/2021 г.

Обявление ... 11/06/2021 г.

Обявление ... 26/05/2021 г.

Обявление ... 20/05/2021 г.

Обявление ... 15/03/2021 г.

Обявление ... 11/03/2021 г.

Обявление ... 25/02/2021 г.

Обявление ... 25/02/2021 г.

Обявление ... 01/02/2021 г.

Обявление ... 01/02/2021 г.

Обявление ... 01/02/2021 г.

Обявление ... 14/01/2021 г.

Обявление ... 22/12/2020 г.

Обявление ... 21/12/2020 г.

Обявление ... 21/12/2020 г.

Обявление ... 10/12/2020 г.

Обявление ... 07/12/2020 г.

Обявление ... 30/11/2020 г.

Обявление ... 25/11/2020 г.

Обявление ... 25/11/2020 г.

Обявление ... 10/11/2020 г.

Обявление ... 09/11/2020 г.

Обявление ... 09/11/2020 г.

Обявление ... 30/10/2020 г.

Обявление ... 19/10/2020 г.

Обявление ... 19/10/2020 г.

Обявление ... 15/10/2020 г.

Обявление ... 13/08/2020 г.

Обявление ... 03/08/2020 г.

Обявление ... 30/07/2020 г.​

Обявление ... 28/07/2020 г.

Обявление ... 28/07/2020 г.

Обявление ... 23/07/2020 г.

Обявление ... 22/07/2020 г.

Обявление ... 14/07/2020 г.

Обявление ... 23/06/2020 г.

Обявление ... 22/05/2020 г.

Съобщение до: наследници на Мехмед Исмаил Сабриев ... 12/05/2020 г.

Обявление ... 07/04/2020 г.

Обявление ... 03/04/2020 г.

Обявление ... 30/03/2020 г.

Обявление ... 24/03/2020 г.

Обявление ... 13/03/2020 г.

Обявление ... 13/03/2020 г.

Обявление ... 10/03/2020 г.

Обявление ... 24/02/2020 г.

Обявление ... 23/01/2020 г.

Обявление ... 23/12/2019 г.

Обявление ... 20/12/2019 г.

Обявление ... 20/12/2019 г.

Обявление ... 11/12/2019 г.

Обявление ... 22/11/2019 г.

Обявление ... 18/10/2019 г.

Обявление ... 14/10/2019 г.

Обявление ... 30/09/2019 г.

Обявление ... 18/09/2019 г.

Обявление ... 15/08/2019 г.

Обявление ... 22/07/2019 г.

Обявление ... 22/07/2019 г.

Обявление ... 27/05/2019 г.

Обявление ... 20/05/2019 г.

Обявление ... 23/04/2019 г.

Обявление ... 23/04/2019 г.

Обявление ... 23/04/2019 г.

Обявление ... 11/04/2019 г.

Обявление ... 29/03/2019 г.

Обявление ... 26/03/2019 г.

Обявление ... 20/02/2019 г.

Обявление ... 24/01/2019 г.

Обявление ... 24/01/2019 г.

Одобрен ПУП ... 11/06/2018 г.

Съобщение до: ШАБАН САЛИМОВ ФЕРАДОВ ... 30/10/2018 г.

Обявление ... 29/10/2018 г.

Обявление ... 01/10/2018 г.

Обявление ... 06/08/2018 г.

Съобщение до: Мюрвет Расимова Даилова ... 10/07/2018 г.

Съобщение до: Гюлбер Исмаилова Арифова ... 10/07/2018 г.

Одобрен ПУП ... 11/06/2018 г.

Обявление ... 11/05/2018 г.

Съобщение до: Мюрвет Расимова Даилова ... 10/05/2018 г.

Съобщение до: Георги Димитров Иванов ... 19/04/2018 г.

Съобщение до: Ивелина Димитрова Атанасова ... 19/04/2018 г.

Съобщение до: Лилия Генадиева Йорданова ... 19/04/2018 г.

Съобщение до: Галин Николов Йорданов ... 19/04/2018 г.

Съобщение до: Иво Николов Йорданов ... 19/04/2018 г.

Обявление ... 17/04/2018 г.

Обявление ... 12/04/2018 г.

Обявление ... 11/04/2018 г.

Обявление ... 02/04/2018 г.

Обявление ... 08/01/2017 г.

Съобщение до: Тихомир Стефанов Иванов ... 19/12/2017 г.

Съобщение до: Гинка Стоянова Игнатова ... 19/12/2017 г.

Съобщение до: Кирил Стоянов Иванов ... 19/12/2017 г.

Обявление ... 22/11/2017 г.

Обявление ... 13/10/2017 г.

Съобщение до: Дунав Девелопмънт ООД ... 12.07.2017 г.

Съобщение до: Иванка Цанева Митева ... 12.07.2017 г.

Съобщение до: Тодор Димитров Митев ... 12.07.2017 г.

Съобщение до: Венцислав Василев Иванов ... 26.06.2017 г.
Съобщение до: Кирил Стоянов Иванов ... 26.06.2017 г.
Съобщение до: Румен Иванов Василев ... 26.06.2017 г.
Съобщение до: Тихомир Стефанов Тодоров ... 26.06.2017 г.

Съобщение до: Васил Великов Кирилов ... 23.06.2017 г.
Съобщение до: Стоянка Петкова Върбанова ... 23.06.2017 г.
Съобщение до: Екатерина Цветкова Цанкова ... 23.06.2017 г.
Съобщение до: Десислава Цвяткова Цанкова ... 23.06.2017 г.
Съобщение до: Николай Любенов Николов ... 23.06.2017 г.
Съобщение до: Зорница Великова Иванова ... 23.06.2017 г.
Съобщение до: Ваня Петкова Димитрова ... 23.06.2017 г.
Съобщение до: Десислав Дамянов Иванов ... 23.06.2017 г.
Съобщение до: Тодора Лукачова—Паленикова ... 23.06.2017 г.
Съобщение до: Димитър Пенев Пенев ... 23.06.2017 г.

Съобщение до: Даниел Димитров Петров ... 23.06.2017 г.

Обявление ... 07/06/2017 г.

Обявление ... 07/06/2017 г.

Обявление ... 25/04/2017

Съобщение до: Радка  Колева  Колева ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Стоянка Петкова Върбанова ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Юлия  Петкова  Иванова ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Снежана  Димитрова  Атанасова ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Никола   Цанков  Денков ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Екатерина  Цвяткова  Цанкова ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Десислава Цвяткова  Цанкова ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Зорница Великова Иванова ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Душка  Петкова  Денчева ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Иванка Велева  Петрова ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Тодора Велева  Лукачова-Паленикова ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Димитър Пенев  Пенев ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Даниел  Димитров Петров ... 07.04.2017 г.

Съобщение до: Еленка Петкова Димитрова ... 29.03.2017 г.

Обявление ... 07/03/2017

Обявление ... 07/02/2017

Обявление ... 07/02/2017

Обявление ... 03/02/2017

Обявление ... 03/02/2017

Обявление ... 03/02/2017

Обявление ... 02/02/2017                    

Съобщение до: Радослав, Христомир и Татяна Илиеви ... 18/01/2017 

Обявление ... 11/10/2016

Обявление ... 13/09/2016

Обявление ... 12/08/2016

Обявление ... 10/08/2016

Обявление ... 08/08/2016

Обявление ... 08/08/2016

Обявление ... 28/07/2016

Обявление ... 28/07/2016

Обявление ... 27/07/2016

Обявление ... 27/07/2016

Обявление ... 27/07/2016

Обявление ... 20/06/2016

Обявление ... 16/06/2016

Обявление ... 16/06/2016

Обявление ... 15/06/2016

Обявление ... 09/06/2016

Обявление ... 20/05/2016

Обявление ... 16/05/2016

Съобщение до : Ася Севдалинова Иванова ... 14/05/2016

Съобщение до : Ремзие Юсеинова Алишева ... 14/05/2016

Съобщение до : Ахмед Яшаров Исуфов ... 14/05/2016

Обявление ... 05/05/2016

Съобщение до : Алисе Юнузова ... 14/04/2016

Съобщение до : Мергюл Исмаилова Мехмедова ... 14/04/2016

Съобщение до : Сабие Адямова Ахмедова ... 14/04/2016

Съобщение до : Шакюр Адем Махрям ... 14/04/2016

Съобщение до : Нели Асенова Златева ... 14/04/2016

Обявление ... 13/04/2016

Обявление ... 13/04/2016

Обявление ... 13/04/2016

Обявление ... 28/03/2016

Съобщение до : Ренета Данаилова Алекова ... 10/03/2016

Обявление ... 19/02/2016

Обявление ... 08/02/2016

Обявление ... 28/01/2016

Съобщение до : Нели Асенова Златева ... 27/01/2016

Съобщение до : Шакюр Адем Махрям ... 22/01/2016

Съобщение до : Сабие Адямова Ахмедова ... 22/01/2016

Съобщение до : Мергюл Исмаилова Мехмедова ... 22/01/2016

Съобщение до : Алисе Юнузова ... 22/01/2016

Обявление ... 22/01/2016

Съобщение до : Шакюр Адем Махрям ... 05/01/2016

Съобщение до : Сабие Адямова Ахмедова ... 05/01/2016

Съобщение до : Мергюл Исмаилова Мехмедова ... 05/01/2016

Съобщение до Алисе Юнузова ... 23/12/2015

Съобщение до Николай Стоев Петров ... 16/12/2015

Съобщение до Велизар Маринов Ясенов ... 16/12/2015

Съобщение до Иван Александров Иванов ... 26/10/2015

Съобщение до РЕМЗИЕ ЮСЕИНОВА АЛИШЕВА ... 20/10/2015

Съобщение до КЕМАЛ ХАСАНОВА ИСУФОВ ... 20/10/2015

Съобщение до КАДРИЕ ХАМДИЕВА ХАДЖИЮМЕРОВА ... 20/10/2015

Съобщение до ГЮЛЮМСЕР ИБРЯМОВА АЛИЕВА ... 20/10/2015

Съобщение до АМЕТ МЕТИНОВ ЧАВАЛИЕВ ... 20/10/2015

Съобщение до АХМЕД ЯШАРОВ ИСУФОВ ... 20/10/2015

Съобщение до АХМЕД МОХАМЕДОВ ХАДЖИЮМЕРОВ ... 20/10/2015

Обява до населението относно Екологична оценка ... 11/08/2015

Задание Екологична оценка ... 11/08/2015

 

Web design & SEO by Zashev