Search

Становища и предложения


2020 г.


Справка за постъпилите предложения по проекта за изменение на Наредба № 1 и резултата от проведени обществени консултации по чл.26, ал.5 от ЗНА ... 22/04/2020 г.

Допълнение на мотивите към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 ... 14/04/2020 г.

Становище относно Предложения за промени в проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет- гр. Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственст ... 10/04/2020 г.

Предложение от групата на Общински съветници на ДПС във връзка с ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет- гр. Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственст ... 10/04/2020 г.

 


2019 г.


Становище относно Предложение за промени в проекта за Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ... 17/12/2019 г.

Web design & SEO by Zashev